Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Št. 476-0002/2017 Ob-3558/17, Stran 2865
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000, ki jo zastopa župan Tadej Beočanin (v nadaljevanju: občina) na podlagi prvega odstavka 46. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN) – v nadaljevanju: uredba, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb 
za prodajo 213.698 delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, Ajdovščina
1. Opis predmeta prodaje: predmet tega poziva je paket 213.698 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, matična številka 5132061000, z oznako MAJG (v nadaljevanju: delnice MAJG), kar predstavlja 6,21 izdanih delnic družbe.
2. Zakonska podlaga za prodajo, pravna narava poziva, namen poziva
Delnice MAJG se prodaja na podlagi:
– tretjega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), ki določa, da se v primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic, te delnice lahko proda,
– Sklepa o prenehanju občinskega interesa za lastništvo delnic družbe Mlinotest d.d. Ajdovščina, ki ga je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel na svoji 26. redni seji dne 20. 10. 2017, ki določa, da občinski interes za lastništvo delnic družbe Mlinotest d.d. Ajdovščina preneha.
Ta poziv je poziv za javno zbiranje zavezujočih ponudb na podlagi 48. člena uredbe, s katerim namerava občina izbrati ponudnika, ki bo podal najugodnejšo ponudbo za nakup delnic MAJG.
3. Navedba prodajalca in komisije, ki vodi postopek: podajalec delnic MAJG je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000. Postopek prodaje vodi Komisija za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Mlinotest d.d. Ajdovščina (v nadaljevanju: komisija).
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe: podrobnejše informacije o predmetu prodaje bo zainteresiranim kupcem posredovala komisija na podlagi zaprosil ponudnikov, poslanih po elektronski pošti na naslov: obcina@ajdovscina.si, z naslovom zadeve: DELNICE MAJG.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje
Pri oddaji ponudbe lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Ponudba mora biti oddana v pisni obliki. Ponudba je zavezujoča, biti mora brezpogojna, lahko se nanaša le na odkup celotnega števila delnic MAJG in mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
5. 1. podatke o ponudniku:
Če je ponudnik domača pravna oseba mora navesti firmo, sedež, poslovni naslov, matično številko, davčno številko ter številko bančnega računa. Če je ponudnik pravna oseba s sedežem izven RS, mora priložiti tudi izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, iz katerega so razvidni vsi podatki o firmi, sedežu, poslovnem naslovu, matični številki, davčni številki ter številki bančnega računa ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika, skupaj z uradnim prevodom v slovenski jezik. Izpis ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva predložitve ponudbe.
Če je ponudnik fizična oseba, mora navesti osebno ime, naslov stalnega prebivališča in EMŠO.
Če je ponudnik pravna oseba, mora navesti osebno ime osebe, ki je pooblaščena v imenu ponudnika oddati ponudbo, in zastopati ponudnika tekom celotnega postopka, tudi v fazi pogajanj. Če ta oseba ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika.
5. 2. ponudbeno ceno, ki mora biti določena tako, da je navedena višina denarnega zneska, ki se glasi v EUR, in sicer cena za eno delnico MAJG in cena za vse delnice MAJG, ki so predmet prodaje,
5. 3. pojasnilo o tem, kako je ponudnik določil ponudbeno ceno,
5. 4. rok veljavnosti ponudbe: najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb,
5. 5. izjavo ponudnika, da bo najkasneje v roku 8 delovnih dni po prejemu pisne izjave občine o sprejemu ponudbe, z njo podpisal pisno pogodbo o prodaji delnic MAJG, in da bo nosil vse stroške v zvezi s tem,
5. 6. izjavo o ponudnikovem statusu in finančnem položaju (ponudniki morajo predložiti najmanj zadnje letno poročilo z računovodskimi izkazi),
5. 7. izjavo ponudnika, da razpolaga z viri financiranja, s katerimi lahko zagotovi denarna sredstva za nakup delnic MAJG pod pogoji iz tega poziva z navedbo virov. Če so med viri financiranja tudi viri, ki jih bodo zagotovile tretje osebe, mora ponudnik priložiti njihove izjave, s katerimi potrjujejo in se zavezujejo, da bodo ta sredstva ponudniku zagotovile, z navedbo v kakšni višini, roku in pod kakšnimi pogoji,
5. 8. izjavo ponudnika, da daje ponudbo z namenom nakupa delnic MAJG na podlagi tega poziva in da z njo sprejema pogoje prodaje, določene v tem pozivu in v uredbi,
5. 9. izjavo ponudnika, da daje ponudbo in da nastopa v postopku prodaje delnic MAJG po tem pozivu v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa v okviru povezanih družb, mora to razkriti,
5. 10. izjavo ponudnika, da na njegovi strani ne obstojijo okoliščine, zaradi katerih bi bila ogrožena veljavnost dane ponudbe,
5. 11. seznam vseh dovoljenj in soglasij državnih organov in/ali organov ponudnika, ki jih bo ponudnik na podlagi veljavnih predpisov moral pridobiti, da bi lahko izvršil nakup delnic MAJG,
5. 12. elektronski naslov ponudnika za sprejemanje obvestil občine v postopku prodaje,
5. 13. potrdilo o plačilu varščine.
6. Varščina: pred oddajo ponudbe so ponudniki dolžni plačati varščino v višini 100.000,00 EUR na transakcijski račun občine št. 0120 1010 0014 597. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Način izbora najugodnejšega ponudnika, če več ponudnikov ponudi enako ceno: komisija bo opravila pogajanja. Komisija se lahko odloči za pogajanja tudi v primeru, ko je ponudnik samo eden.
8. Pogoji prodaje
8. 1. Prodaja se paket vseh delnic MAJG enemu kupcu.
8. 2. Postopek prodaje delnic bo potekal v eni fazi.
8. 3. Način in rok plačila: največ 8 dni po sklenitvi pogodbe na TRR občine št. 0120 1010 0014 597.
8. 4. Prodajna pogodba z izbranim kupcem bo vsebovala naslednjo določbo: »Če bo kupec v roku 24 mesecev od sklenitve pogodbe za nakup delnic, to je do vključno [___], za delnice ali za njihov del, storil karkoli od naslednjega:
– sklenil prodajno pogodbo po višji ceni od cene, določene za eno delnico s to pogodbo (to je [___] EUR za delnico),
– izvedel njihov prenos naprej po ceni, ki bo za eno delnico višja od cene iz te pogodbe,
– ali če bo kupoval (individualno ali v okviru prevzemne ponudbe) delnice MAJG od drugih lastnikov po višji ceni za eno delnico od cene, določene s to pogodbo,
potem se kupec zavezuje občini v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, objave prevzemne ponudbe, njihovega nakupa od tretjih oseb oziroma nadaljnjega prenosa delnic na tretje osebe (karkoli od naštetega se zgodi časovno prej) doplačati razliko v ceni ene delnice, pomnoženo s številom delnic, ki so predmet te pogodbe (»top-up plačilo«).«.
8. 5. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
8.6. Komisija lahko v kateri koli fazi postopka pozove vse ali samo nekatere ponudnike, da dopolnijo svoje ponudbe, ali jih pozove na pogajanja (enkrat ali večkrat).
8. 7. Delnice se bodo na kupca prenesle po plačilu celotne kupnine.
9. Kriterij izbora: ponujena najvišja cena je edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Pogajanja: komisija bo pred odločitvijo o izboru najugodnejšega ponudnika s ponudniki opravila pogajanja.
11. Določilo o izključitvi obveznosti občine za sklenitev pogodbe: obveznost občine za sklenitev prodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je v katerikoli fazi postopka prodaje izključena, oziroma lahko občina ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. V teh primerih se domneva, da je bil postopek prodaje prekinjen iz razlogov, za katere ne odgovarja nobeden od udeležencev tega postopka, in odločitev občine ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali njeno odškodninsko ali kakršno koli drugo odgovornost.
12. Rok za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom: z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 8 dneh od dneva izbora; če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, občina zadrži njegovo varščino. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od dneva sklenitve pogodbe.
13. Rok za prejem ponudb: zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež občine (Občina Ajdovščina, Komisija za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Mlinotest d.d. Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina) v zapečateni pisemski ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup delnic MAJG – ne odpiraj«, do 11. 12. 2017 do 11. ure, v podpisanem izvirniku v dveh izvodih. Ponudbe, ki bodo prispele po izteku roka za predložitev ponudb, bodo zavržene, o čemer bo ponudnik obveščen.
14. Kontaktna oseba občine: kontaktna oseba občine je Zlata Čibej, tel. 05/365-91-19.
Občina Ajdovščina