Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Ob-3533/17, Stran 2863
Svet zavoda Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 13. redne seje Sveta Vrtca Dravograd z dne 22. 11. 2017 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predviden začetek dela je 1. 4. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku in pisno izjavo zoper spolno nedotakljivost) kandidati/-ke pošljejo po pošti ali osebno vročijo v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Dravograd