Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Ob-3530/17, Stran 2862
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja
javno dražbo 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno vozilo AUDI A6 3,0 TDI Quattro Aut., z registrsko oznako LJ 45-3LR, številka šasije WAUZZZ4FXN083509, inventarna številka 029479, leto izdelave 2005, prevoženih 209.616 km, s pripadajočimi štirimi letnimi pnevmatikami in prostoročno napravo bluetooth Parot (inventarna št. 026059), vozilo je v dobrem voznem stanju.
* prevoženi km so podani s stanjem na dan 14. 11. 2017.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 5.590,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
6. Čas javne dražbe: v sredo, 20. 12. 2017, z začetkom ob 13. uri.
7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe
Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 559,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 0121 177, sklic na št. 12114-7201001-00120217, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – AUDI A6«.
Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k javni dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi.
9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen v sredo, 13. 12. 2017 od 9. do 11. ure ter na dan javne dražbe od 11. do 12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana.
Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Ivu Paalu, tel. 01/478-97-12 ali GSM 041/680-212, vsak delovni dan med 9. in 11. uro; e-pošta: ivo.paal@dz-rs.si.
10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacijami in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/.
Republika Slovenija Državni zbor