Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Št. 1108-2/2015-238 Ob-3551/17, Stran 2849
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Operativni program), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije, št. 10-1/3/MIZŠ/0, z dne 15. 7. 2016 in spremenjeno odločitev o podpori št. 3032-522016/19, z dne 29. 11. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja
javni razpis 
Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Izvajalec javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP2014-2020 in v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila visokošolskih zavodov po regijah, ki znaša 67 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS) in 33 % za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja1 (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva2 (dejavnost 2). V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vključevanja študentov prispevala k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokovnih delavcev. Na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti (dejavnost 1) ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2), se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji3.
1V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini (npr. delovni ali pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi v množini in obratno.
2V tem razpisu se kot (ne)gospodarstvo šteje tako gospodarstvo kot tudi družbeno okolje.
3Kjer je relevantno, se upošteva Strategija pametne specializacije v Sloveniji – S4 in v njej opredeljena prednostna področja, na katerih so vzpostavljene strukture upravljanja, kot je opredeljena v S4– Strateškimi razvojno inovacijskimi partnerstvi – SRIP.
Vsak projekt mora vsebovati najmanj dejavnost 1.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Partnersko sodelovanje mora predstavljati inovativen način reševanja problemov, ki prinašajo družbeno korist. Družbena korist je vse, kar presega zgolj reševanje potreb v gospodarstvu, saj rezultati prispevajo tudi k družbenemu razvoju. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbuja vključevanje (ne)gospodarstva v pedagoški proces na visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih praks iz visokošolskih zavodov v (ne)gospodarstvo ter prenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene v projekte. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.
V skladu z Operativnim programom so v okviru specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:
– z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;
– s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.
Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo v projekte ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.
Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4)4, v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar je kot konkreten primer opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.
4Vlada RS je S4 sprejela 20.9.2015, Evropska Komisija pa potrdila 3. 11. 2015.; http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
4. Pogoji za kandidiranje in izvajanje
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje.
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na posamezno odpiranje, s katero predloži:
– za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov (prvo odpiranje),
– za študijsko leto 2018/2019 največ 3 projekte (drugo odpiranje),
– za študijsko leto 2019/2020 največ 3 projekte (tretje odpiranje).
V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov iz prejšnjega odstavka za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta.
Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis za posamezno odpiranje.
V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov (5 projektov za prvo odpiranje ter 3 projekte za drugi dve odpiranji), temveč manj ali nobenega, lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov. Posamezna fakulteta v tem primeru lahko prijavi več kot 5 projektov, vendar največ sedem projektov za prvo odpiranje oziroma več kot 3 projekte, vendar največ pet projektov za drugi dve odpiranji.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 10. točki tega javnega razpisa.
4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: prvi partner), ustanovljenih skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1). Iz posameznega projekta, ki je predložen v vlogi, mora biti razviden prikaz razvoja projektnih aktivnosti, ki jih izvaja organizacija. Navedene aktivnosti morajo biti skladne z vsebinsko zasnovo projekta in morajo hkrati prinašati družbene koristi.
V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja (v nadaljnjem besedilu: drugi partner), ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja in ne kot izvajalec obstranskih aktivnosti projekta (npr. drugi partner mora k projektu doprinesti svoje znanje in praktične izkušnje iz področja dejavnosti, iz katere prihaja drugi partner, ne zadošča le skop prispevek k projektu, kot npr. zgolj zagotovitev prostorov, opreme za potrebe izvajanja projekta). Iz posameznega projekta, ki je predložen v vlogi, mora biti razviden prikaz razvoja projektnih aktivnosti, ki jih izvaja organizacija. Navedene aktivnosti morajo biti skladne z vsebinsko zasnovo projekta in morajo hkrati prinašati družbene koristi.
Sodelovanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak projekt (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak projekt pridobiti podpisano Izjavo gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa (Obrazec št. 2), ki jo predloži k prijavnemu obrazcu.
V primeru, da je prvi partner po velikosti srednja ali velika družba5, lahko sodeluje v okviru posameznega odpiranja v največ treh projektih, pri čemer mora pri vsakem od teh treh projektov sodelovati z drugo članico univerze oziroma drugim samostojnim visokošolskim zavodom.
5Velikost gospodarske družbe se presoja skladno z ZGD-1.
V kolikor prvi partner po velikosti ni srednja ali velika družba, lahko sodeluje v okviru posameznega odpiranja v največ dveh projektih, pri čemer mora pri vsakem od teh dveh projektov sodelovati z drugo članico univerze oziroma drugim samostojnim visokošolskim zavodom.
Drugi partner lahko sodeluje v okviru posameznega odpiranja v največ dveh projektih, pri čemer mora pri vsakem od teh dveh projektov sodelovati z drugo članico univerze oziroma drugim samostojnim visokošolskim zavodom.
Projekt mora vključevati najmanj 4 in največ 8 študentov dodiplomskega in/ali podiplomskega študija, ki so vpisani na javno veljavni študijski program, pri čemer morata biti vsaj 2 študenta vpisana pri prijavitelju projekta. Študent ne sme biti v delovnem razmerju, samostojni podjetnik posameznik ali prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. V primeru neizpolnjevanja navedenega pogoja stroški študenta niso upravičeni za sofinanciranje iz tega projekta. Prijavitelj je dolžan ves čas tajanja projekta zagotavljati študentsko skupino, ki ustreza navedenim pogojem. Prav tako mora prijavitelj tekom izvajanja posameznega projekta zagotoviti tolikšno število študentov, kot jih je prijavil v vlogi za posamezni projekt. V primeru odstopa študenta zaradi izgube statusa študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga pa zagotoviti, da skupno število študentov ne bo nižje od 80 % načrtovane kvote oziroma v vsakem primeru najmanj 4 študente.
Sklad si pridržuje pravico, da navedeni pogoj lahko večkrat preveri v času trajanja projekta.
V primeru, ko je prijavitelj univerza, morata vsaj 2 študenta prihajati iz članice, ki je nosilka izvajanja projekta. Posamezen študent lahko v okviru vloge, oddane v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje pri posameznem odpiranju vloge, oddane na javni razpis ne glede na to, ali je že bil vključen v projekte programa Po kreativni poti do znanja 2016–2020.
Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih PKP (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko prijavitelj v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov.
Prijavitelj lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2016–2020.
Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upoštevati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost moških in žensk.
Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje. Projekt, ki bo izbran, lahko traja od treh mesecev do največ pet mesecev, z zaključkom najkasneje do 31. 8. 2018 za prvo odpiranje, do 31. 7. 2019 za drugo odpiranje ter do 31. 7. 2020 za tretje odpiranje.
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj prijavi na javni razpis, morajo biti resnične in morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke, posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti ter podpis lažne izjave o izpolnjevanju pogojev, je to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.
Projekt mora vključevati:
Dokazilo6
1.
sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju, da je:
Obrazec št. 1
– pedagoški mentor na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta, ob pogoju, da ima slednji pridobljen tudi znanstveni naslov doktor znanosti (v nadaljnjem besedilu: asistent);
Fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja
oziroma asistenta (sklep oziroma odločba oziroma druga ustrezna listina 
oziroma dokazilo o pridobljenem znanstvenem naslovu doktor znanosti – slednje predložiti le v primeru asistenta in v kolikor to ni že razvidno iz v dokazila o izvolitvi)
– pedagoški mentor na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, zaposlen na visokošolskem zavodu.
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci ZZZS
2.
sodelovanje delovnega mentorja prvega partnerja, ob pogoju, da:
Obrazec št. 2
– je strokovnjak, katerega delovno področje je vezano na vsebinsko zasnovo projekta in je na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, zaposlen pri prvem partnerju ali je zakoniti zastopnik prvega partnerja oziroma prokurist;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah ZZZS in AJPES
ima najmanj izobrazbo 6. ravni, pridobljene po višjem strokovnem izobraževanju ali višješolskem izobraževanju (v skladu s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij).
Fotokopija dokazila o izobrazbi
3.
sodelovanje delovnega mentorja drugega partnerja, ob pogoju, da:
Obrazec št. 2
– je strokovnjak, katerega delovno področje se navezuje na vsebinsko zasnovo projekta in je na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, zaposlen pri drugem partnerju ali je zakoniti zastopnik drugega partnerja oziroma prokurist ali posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi in dokazuje sodelovanje z drugim partnerjem;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah ZZZS in AJPES
Fotokopija dokazila o sodelovanju7 (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba ali drug dvostranski akt, ki izkazuje medsebojno sodelovanje)
– ima najmanj izobrazbo 6. ravni, pridobljene po višjem strokovnem izobraževanju ali višješolskem izobraževanju (v skladu s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij).
Fotokopija dokazila o izobrazbi
4.
sodelovanje najmanj 4 in največ 8 dodiplomskih in/ali podiplomskih visokošolskih študentov, ob pogoju, da:
– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji.
Izjava prijavitelja, da bo v celotnem času izvajanja projekta zagotovil študentsko skupino, v kateri vsak posamezni študent izpolnjuje razpisne pogoje
6Dokazila o podatkih iz uradnih evidenc za namen tega javnega razpisa pridobi sklad.
7Dokazilo predloži le delovni mentor – posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi.
Pogoji za partnerje v projektu:
1.
Pogoji za prvega partnerja
Obrazec št. 28
– biti mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran po ZGD-1 ter vpisan v Poslovni register Slovenije na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci AJPES
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti, skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 in 63/16 – ZD-C);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci AJPES
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem javnem razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU ali donacije Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka).
Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar
2.
Pogoji za drugega partnerja
Obrazec št. 2
– ne posluje v sektorju S. 13 – država9, in sicer v okviru podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci AJPES
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje 
(šifra 85.422 po SKD 2008;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci AJPES
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti, skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.US, 38/16 in 63/16 – ZD-C);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci AJPES
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem javnem razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU ali donacije Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka).
Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar
8Dokazila o podatkih iz uradnih evidenc za namen tega javnega razpisa pridobi sklad.
9Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS).
Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev mora izhajati iz celotne vloge in jih bo sklad preverjal tudi tekom celotnega izvajanja posameznega projekta, kar je podrobneje obrazloženo v poglavju IV. Navodil za prijavo na javni razpis.
Omejitve in zahteve za izvajanje prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo (dejavnost 2):
– v okviru posameznega projekta se lahko uveljavljajo in so upravičeni stroški za največ 3 dejavnosti prenosa znanj vključenih pedagoških mentorjev;
– dejavnost prenosa znanj se v okviru posameznega projekta izvede pri prvem in/ali drugem partnerju;
– posamezen pedagoški mentor lahko uveljavlja in so upravičeni samo stroški za eno izvedeno dejavnost prenosa znanj v okviru enega projekta (v kolikor sodeluje pedagoški mentor na več projektih, lahko uveljavlja stroške za največ dve izvedeni dejavnosti prenosa znanja).
Omejitve in zahteve za izvajanje prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja v pedagoški proces na visokošolski zavod:
– v okviru posameznega projekta se lahko izvede največ po ena vključitev delovnega mentorja iz vsakega izmed partnerjev v pedagoški proces, vendar je v okviru posameznega projekta upravičen strošek za največ eno dejavnost prenosa znanja. V kolikor sodeluje isti delovni mentor na več projektih, lahko uveljavlja in je upravičen strošek za največ dve izvedeni dejavnosti prenosa znanja;
– delovni mentor se lahko vključi v pedagoški proces na visokošolskem zavodu, ki je nosilec izvajanja projekta.
5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktorica sklada ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila formalno popolnost posameznega projekta v vlogi in vlogo kot celoto. V kolikor bo posamezni projekt v vlogi in vloga prijavitelja kot celota formalno popolna, bo komisija ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj navedenih meril.
5.1. Izločitvena merila:
Komisija v okviru ocenjevanja preveri, ali je projekt skladen s cilji/rezultati prednostne osi in prednostne naložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter ali projekt izkazuje ustreznost ter sposobnost prijavitelja in realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora. Če je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovrednoten z NE, komisija projekt izloči in ga ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, projekt prijavitelja pa se zavrne.
Zap. št.
Merilo
Opis
1.
Vsebinska zasnova projekta je skladna z namenom javnega razpisa in se navezuje na obravnavanje izpostavljenega problema pri prvem partnerju, katerega rešitve hkrati prinašajo družbene koristi.
Priloga št. 1 prijavnega obrazca, točka 2.2
  □ DA□ NE
(izločitveno merilo)
2.
Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebinsko zasnovo projekta (ustreznost ciljnih skupin), upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo
Priloga št. 1 prijavnega obrazca, točka 2.3. in 2.4.
  □ DA□ NE
(izločitveno merilo)
5.2. Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili pogojem za kandidiranje iz točke 4 javnega razpisa in bodo obenem v celoti pozitivno ovrednoteni po obeh izločitvenih merilih iz točke 5.1 tega javnega razpisa, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
Merilo
Opis
Točke
1.1 Utemeljitev projekta ter kratek povzetek vsebinske zasnove projekta z jasno opredeljenim problemom.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
1.2 Navedba kompetenc, ki jih bo študent pridobil z vključitvijo v projekt.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
1.3 Način pridobitve kompetenc ter njihova ustreznost glede na vsebinsko zasnovo projekta.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
1.4 Iz opisa nalog delovnega mentorja je viden njegov doprinos k projektu oziroma prenosu znanja.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0
1.
Kakovost zasnove projekta 
(merilo se navezuje izključno na »dejavnost 1«)
1.5 Iz opisa nalog pedagoškega mentorja je viden njegov doprinos k projektu oziroma prenosu znanja.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
1.6 Načrtovane aktivnosti so ustrezne glede na predvidene rezultate projekta.
Ustrezno = 4 točke
Delno ustrezno = 2 točki
Neustrezno = 0 točk
1.7 Del projektnih aktivnosti se bo izvajal neposredno v delovnem okolju z namenom seznanitve študentov z delovnim procesom pri prvem ali drugem partnerju.
DA = 2 točki
NE = 0 točk
1.8 Opis predvidenih konkretnih in oprijemljivih rezultatov in ciljev projekta, ki izkazujejo potencial uporabne vrednosti neposredno za prvega partnerja (končni produkt, storitev, cilj, namen, končni rezultati).
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
1.9 Opis predvidenih rezultatov projekta izkazuje družbene koristi.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
2.
Utemeljitev izbora partnerja – Prispevek partnerja k vsebini projekta
2. Utemeljitev izbora partnerja v projektu – jasno razviden razlog izbora partnerja v projektu.
Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
3.
Interdisciplinarnost projekta
3.1 Upošteva se interdisciplinarnost projekta. Projekt je interdisciplinaren, če:
– se izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih področij po Klasius-P (upošteva se vključno tretja klasifikacijska raven Klasius – P);
– se izvaja z več pedagoškimi mentorji, ki prihajajo z več različnih študijskih področij po Klasius-P (upošteva se vključno tretja klasifikacijska raven Klasius – P).
Ustrezno =15 točk
Študenti z dveh ali več študijskih področij in pedagoški mentorji iz dveh ali več študijskih področij.
Delno ustrezno = 7 točk.
Samo študenti ali samo mentorji iz dveh ali več študijskih področij. 
Neustrezno = 0 točk
Študenti in mentorji prihajajo iz enega študijskega področja.
3.2 Projekt izkazuje povezovanje študentov med različnimi stopnjami študijskih programov: med vsemi vključenimi študenti je vsaj en študent iz 1. bolonjske stopnje (univerzitetni študijski program ali visokošolski strokovni študijski program) in vsaj en študent iz 2. ali 3. bolonjske stopnje.
Ustrezno = 4 točke
Vsaj en študent prihaja iz 1. bolonjske stopnje in vsaj en študent iz 2. ali 3. bolonjske stopnje.
Neustrezno = 0 točk
Vsi študenti prihajajo iz iste bolonjske stopnje (vsi iz 1. bolonjske stopnje ali vsi iz 2. ali 3. bolonjske stopnje) = 0 točk
4.
Na novo vzpostavljeno sodelovanje gospodarstva z visokošolskim zavodom
Prvi partner ni sodeloval v projektu, ki je bil izbran na preteklih razpisih PKP10.
NI sodeloval = 2 točki
JE sodeloval = 0 točk
5.
Nadgradnja obstoječih ukrepov in zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov – medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva
5.1 Opis načina prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v partnerske institucije.
Ustrezno = 2 točki
Delno ustrezno = 1 točka
Neustrezno = 0 točk
5.2 Opis načina prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev v partnerske institucije.
Ustrezno = 2 točki
Delno ustrezno = 1 točka
Neustrezno = 0 točk
5.3 Utemeljitev, kako medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks prispeva k trajnosti rezultatov.
DA Ustrezno = 2 točki
Delno ustrezno = 1 točka
NE Neustrezno = 0 točk
Skupaj možnih točk:
73 točk
10Razpisa programa Po kreativni poti do znanja, objavljena v študijskem letu 2016/2017.
Merila so podrobneje obrazložena v V. poglavju Navodil za prijavo na javni razpis.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 73 točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj 47 točk.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7. 298.199,90 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih:
1. za leto 2018 v višini 3.260.109,60 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 1.075.836,17 EUR, od tega:
– 860.668,94 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 215.167,23 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– iz zahodne kohezijske regije 2.184.273,43 EUR, od tega:
– 1.747.418,74 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 436.854,69 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
2. za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 745.750,07 EUR, od tega:
– 596.600,06 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 149.150,01 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– iz zahodne kohezijske regije 1.514.098,63 EUR, od tega:
– 1.211.278,90 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 302.819,73 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
3. za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 586.819,73 EUR, od tega:
– 469.455,78 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 117.363,95 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– iz zahodne kohezijske regije 1.191.421,87 EUR, od tega:
– 953.137,50 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 238.284,37 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike predstavljajo 20,00 %.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 2018 do največ 3.260.109,60 EUR, v letu 2019 do največ 2.259.848,70 EUR in v letu 2020 do največ 1.778.241,60 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po tem javnem razpisu je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. 8. 2018 za prvo odpiranje, od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za drugo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za tretje odpiranje.
Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom sklada, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 10. točki javnega razpisa.
8. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter s tem javnim razpisom.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo:
– standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo (enota je urna postavka).
V skladu s sprejeto Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvajanje programa »Po kreativni poti do znanja 2016–2020«, št. 5442-156/2016/220 z dne 22. 11. 2017, ki jo je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so pogoji oziroma pavšalni zneski za izvajanje programa sledeči:
za vodenje in koordiniranje projekta se visokošolskemu zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 13,50 EUR/uro, vendar največ za 200 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za 160 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 3 mesece;
– za sodelovanje delovnega mentorja se prvemu oziroma drugemu partnerju povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 31,00 EUR/uro, vendar največ za 50 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev, oziroma največ za 40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in največ za 30 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece; v primeru, da na projektu sodeluje tudi drugi partner, se lahko stroški za sodelovanje na projektu uveljavljajo tudi za delovnega mentorja drugega partnerja;
– za vključitev posameznega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9,00 EUR/uro, vendar največ za 200 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za 150 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece;
– za spodbujanje prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva na visokošolske zavode (enota je urna postavka), se prvemu oziroma drugemu partnerju povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 35,00 EUR/uro, vendar največ 3 ure oziroma 105,00 EUR za izvedeno dejavnost. Stroški se lahko uveljavljajo izključno za izvedbo ene dejavnosti delovnega mentorja v okviru posameznega projekta;
– za spodbujanje prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo, se visokošolskemu zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 16,00 EUR/uro, vendar največ 10 ur oziroma največ 160,00 EUR za izvedeno dejavnost. V okviru posameznega projekta se visokošolskemu zavodu lahko povrnejo stroški za največ tri izvedene dejavnosti pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo.
Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne izvedene aktivnosti vključenih v projekt ter izvedenih aktivnostih medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks. Ob zaključku projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno poročilo, ki bo vsebovalo poročilo, kjer bo navedel dosežene cilje, skladno s projektom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpiše sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije na ravni posameznega projekta so:
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, koordinator oziroma pedagoški mentor koordinator in delovni mentor);
– skupno vsebinsko poročilo na ravni posameznega projekta za obdobje poročanja;
– kratko poročilo o izvedenem prenosu znanj, izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva in pedagoškega mentorja (poleg tega lahko tudi drug dokazni material) ter lista prisotnosti;
– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju projekta (v nadaljevanju: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije. Prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem projektov. Prijavitelj mora skladu predložiti partnerske sporazume predvidoma v roku enega meseca od pravnomočnosti sklepa o izboru.
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so naslednje:
– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upravičenosti stroškov;
– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa);
– opravljanje rednih delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel sredstva iz drugih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
9. Način predložitve vloge in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora vsebovati:
– Prijavni obrazec: podatki o prijavitelju in skupnem številu prijavljenih projektov;
– Prilogo k prijavnemu obrazcu št. 1: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oziroma posameznega visokošolskega zavoda;
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 2: Izjava gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa;
– Obrazec št. 3: Izjava prvega partnerja gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika glede velikosti.
Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, ali pa jo odda osebno v vložišču sklada, (1. nadstropje), in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, ki je opredeljen v tej točki tega javnega razpisa.
Roki za oddajo vlog so najkasneje do:
5. 1. 2018 za prvo odpiranje;
23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
22. 11. 2019 za tretje odpiranje.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) v vložišče sklada prispeti do zgoraj navedenega roka za posamezno odpiranje, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR PKP 2017/2020-1./2./3. odpiranje«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku za posamezno odpiranje ali ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj mora vlogo oddati v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in obrazce. Prijavitelj prijavni obrazec in prilogo k prijavnemu obrazcu posreduje tudi v elektronskem izvodu, pri čemer se upoštevajo vloge v papirni obliki, ki bodo najkasneje na zadnji dan roka za oddajo oddane v vložišče sklada. Pri presoji pravočasnosti vloge se upošteva datum dostave vloge v papirni obliki, ne glede na datum oddaje elektronskega izvoda vloge.
Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: pkp@sklad-kadri.si oziroma s klikom na gumb »Pošlji po e-pošti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko, mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali USB-ključ).
Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen v Navodilih za prijavo na javni razpis v poglavju I. in II.
V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo v tiskani obliki in elektronskim izvodom vloge, bo sklad upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki.
10. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in postopek izbora
Odpiranje vlog bo:
– dne 8. 1. 2018 ob 10. uri za prvo odpiranje,
– dne 26. 11. 2018 ob 10. uri za drugo odpiranje in
– dne 25. 11. 2019 ob 10. uri za tretje odpiranje.
Odpiranje iz prejšnjega odstavka bo potekalo v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na to lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko.
Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. Podrobneje je postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Zaradi lažje obravnave dopolnitev vlog priporočamo, da je dopolnitev vloge oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev JR PKP« ter označena z nazivom prijavitelja.
Komisija si pridržuje tudi pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom.
Komisija bo projekte iz formalno popolnih vlog ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma Navodilih za prijavo na javni razpis. Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. Preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Komisija bo med prijavitelje, katerih projekti so dosegli najmanj 47 točk, dodelila vsa razpoložljiva sredstva.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s projektom iz vloge zbrali večje število točk.
10.1 Postopek izbora, ko obseg razpisanih sredstev ne omogoča sofinanciranja vseh projektov:
V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena v točki 6 tega javnega razpisa, ne omogočajo sofinanciranja vseh projektov posameznih prijaviteljev, se sprejmejo projekti po vrstnem redu (rangiranje) glede na skupno število doseženih točk pri vseh merilih skladno s točko 5.2 tega javnega razpisa.
V kolikor se v rangirni lestvici na zadnjem mestu, ob obstoju razpoložljivih sredstev, pojavi večje število projektov z istim številom točk, se izvede naslednji postopek:
1. v primeru, da bo predloženih več projektov z enakim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilih št. 1.1 »Utemeljitev projekta« (točka 5.2 javnega razpisa) ter 1.2 »Navedba kompetenc, ki jih bo pridobil študent z vključitvijo v projekt« dosegli večje število točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 5 »Nadgradnja obstoječih ukrepov in zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov – medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva« (točka 5.3 javnega razpisa) dosegli večje število točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih kriterijev (od točke 1 do točke 2) še vedno več projektov z doseženim enakim številom točk, bo sklad o izbiri projekta odločil z žrebom.
V primeru, da preostanek sredstev v izbornem postopku ne bo zadostoval za naslednji razvrščeni projekt, ki bi lahko bil kot zadnji, se prijavitelju oziroma nosilcu izvajanja projekta ponudijo sredstva, v kolikor zadostujejo za vsaj 50 % načrtovane vrednosti projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, se sredstva ponudi drugemu prijavitelju za naslednji razvrščeni projekt oziroma se izvede ponudba razpoložljivih sredstev do tistega vlagatelja, ki ta sredstva sprejme (velja za projekte, ki dosežejo vsaj 47 točk). Če nihče od vlagateljev teh sredstev ne sprejme bodo ta sredstva ostala nepodeljena.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila direktorica sklada na osnovi predloga komisije, ki projekte oceni po merilih, določenih s tem javnim razpisom.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru, da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na doseženo število točk.
11. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
12. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu pkp@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije na projektih
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekte, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih na projektih v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prijavitelj pisno obveščen s strani sklada.
Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekte računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekte.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektih nadzornim organom
Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projektov, katerih sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim organom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju samem, bo prijavitelj oziroma partner omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, prijavitelji pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Odprti dostop do rezultatov projektov PKP
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki nastanejo pri izvajanju projektov, ne bodo uporabljene v tržne namene v času izvajanja projektov.
Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri izvajanju projektov, morajo biti prosto dostopne širši javnosti z objavo na spletni strani sklada in na spletnih straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projektov
Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projektov skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projektov, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem projektov, je prijavitelj dolžan poročati sproti, med izvajanjem projektov.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projektov skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov izvedenih projektov, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja v Prilogi 8 Navodil Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja projektov, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji skladno s točko 6 objavljenih Navodil za prijavo za prijavo na javni razpis.
V okviru projektov je predvideno spremljanje naslednjih kazalnikov programa, ki jih bodo morali zagotavljati izvajalci projekta:
– število vključitev strokovnih delavcev (delovnih in pedagoških mentorjev).
18. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno z 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega projekta
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za prijavitelja izgubljeni.
V kolikor višina sofinanciranih projektov izbranih prijaviteljev preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, sklad pa zahteva od izbranih prijaviteljev vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo, ki bo sklenjena med skladom in izbranimi prijavitelji.
Javni razvojni, štipendijski, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije