Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Št. 5100-18/2017-1 Ob-3548/17, Stran 2846
Na podlagi 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum), 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) ter na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-32/2017/5 (20-06) z dne 23. 11. 2017, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja
javni razpis 
za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa: na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.
2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).
3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem
Subjekti se na javni razpis lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje.
Raziskovalno delo na Japonskem se lahko začne kadarkoli od 1. aprila 2018 do 30. novembra 2018.
Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.
3.2. Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijav),
– prijavitelj, ki mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
– priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.
4. Postopek ocenjevanja
Prijave bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave v skladu z dopisom ministrstva št. 510-32/2017/5 (20-06) z dne 23. 11. 2017, upoštevajoč pri tem japonsko razpisno dokumentacijo (Navodila za nominacijo kandidatov (Nominating Guidelines)), ki je sestavni del tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega javnega razpisa. V nadaljevanju postopka strokovno telo ovrednoti prijave, upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka javnega razpisa.
Strokovno telo na podlagi doseženih ocen sprejme predlog prednostnega seznama prijav, ki ga preda ministrstvu, da izvede nominacijo japonski strani (JSPS).
5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 do 5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do 5 točk.
6. Financiranje
Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu prijavitelju krije tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca 3.000,00 EUR),
– za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen (cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (izvirnik, opremljen z lastnoročnim podpisom) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu; obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki,
– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
– pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).
Prijavo je treba podpisano dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018«, s pripisanim imenom in priimkom ter naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 1. marca 2018 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 1. marca 2018.
V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 5. marca 2018 ob 14. uri v prostorih agencije.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o končnem izboru z japonske strani (JSPS)
V roku največ treh mesecev po prejemu nominacije kandidatov s strani ministrstva, bo JSPS zaključil izbor in izbrane kandidate pisno obvestil o izboru in o nadaljnjih postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru obvestil tudi ministrstvo.
Agencija bo vse prijavitelje, ki se ne bodo uvrstili na prednostni seznam, o tem obvestila v osmih dneh po oddaji prednostnega seznama na ministrstvo.
10. Objava javnega razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo: Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70 ali po elektronski pošti: marjetka.primozic@arrs.si
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije