Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Št. 5443-8/2017/28 Ob-3559/17, Stran 2842
Popravek 
V javnem razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62/17 z dne 3. 11. 2017 (v nadaljevanju: javni razpis), se izvedejo naslednji popravki:
V drugem odstavku 6.1 poglavja javnega razpisa – »Način izvedbe« se popravi besedilo priprave nabora primernih kandidatov za programe socialne aktivacije.
Spremenjeno besedilo se glasi: »Na podlagi širšega nabora primernih kandidatov za programe socialne aktivacije, tj. oseb iz ciljnih skupin v okviru tega javnega razpisa, ki ga bodo pripravili CSD v sodelovanju z Uradi za delo, bodo koordinatorji socialne aktivacije izvedli individualne razgovore s kandidati.«
V 8.2 poglavju javnega razpisa – »Trajanje oziroma časovna omejitev projektov« se popravi datum zaključka projektnih aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS.
Spremenjeno besedilo se glasi: »Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 3. 2019.«
V razpisni dokumentaciji se izvedejo naslednji popravki:
V prvem odstavku 10. poglavja razpisne dokumentacije – »Obdobje upravičenosti stroškov«, se popravi obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna).
Spremenjeno besedilo se glasi: »Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 7. 2019.«
V prilogi št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju se izvedejo naslednji popravki:
V devetem odstavku 8. člena priloge št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju –»Izplačila sredstev« se v besedilu spremeni datum zadnjega poslanega zahtevka s strani upravičenca.
Spremenjeno besedilo se glasi:
»Upravičenec je dolžan zadnji zahtevek za izplačilo sredstev izstaviti in posredovati PO najkasneje do 31. 5. 2019.«
V 9. členu priloge št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju – »Obdobje upravičenosti« se popravijo datumi obdobja upravičenosti stroškov upravičenca, obdobja upravičenosti izdatkov upravičenca in obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna).
Spremenjeno besedilo se glasi:
»(1) Obdobje upravičenosti stroškov upravičenca je od datuma podpisa te pogodbe do 31. 3. 2019.
(2) Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od datuma podpisa te pogodbe do 30. 4. 2019.
(3) Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa te pogodbe do 31. 7. 2019.«
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti