Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

Št. 5442-162/2017/11 Ob-3557/17, Stran 2841
Popravek 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 3032-107/2017/14 za javni razpis z dne 30. 11. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«.
1. V javnem razpisu »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 3. 11. 2017 (Ob-3379/17) se v točkah:
a. »3.1. Prijavitelj in konzorcijski partnerji« v drugi alineji prvega odstavka, kjer so kot obvezni konzorcijski partnerji navedeni visokošolski zavodi, ki so izvajali pedagoške študijske programe v študijskem letu 2016/2017 in so vpisani v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov, besedilo »vključeni morata biti vsaj dve univerzi, na način, da bodo v projekt vključene skupaj najmanj štiri članice univerz« nadomesti z besedilom »vključeni morata biti vsaj dve univerzi, na način, da bosta v projekt vključeni skupaj najmanj dve članici univerz«.
b. »5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis«, kjer je v prvem odstavku opredeljena višina sredstev, sredstva, ki so predvidena za leto 2017 v celoti prerazporedijo v leta 2020, 2021 in 2022, in sicer:
– za proračunsko leto 2020: 650.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 292.500,00 EUR, od tega:
– 234.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 58.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 357.500,00 EUR, od tega:
– 286.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 71.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 550.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 247.500,00 EUR, od tega:
– 198.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 49.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 302.500,00 EUR, od tega:
– 242.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 60.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 258.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 116.100,00 EUR, od tega:
– 92.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 23.220,00EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 141.900,00 EUR, od tega:
– 113.520,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 28.380,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133.
c. »24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« v prvem stavku datum »4. 12. 2017« nadomesti z datumom »4. 1. 2018«
d. »25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora« v drugem odstavku datum »5. 12. 2017« nadomesti z datumom »5. 1. 2018«.
2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport