Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

P 2084/2017 Os-3189/17, Stran 2485
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 2. 10. 2017 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 2084/2017-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– denarna sredstva v višini 1.700,00 EUR;
– nepremičnina – posamezni del stavbe, št. 11 v stavbi, št. 1744, k.o. 1772 Slape, do celote;
– osebno vozilo znamke Citroen C4 Picasso, 2,0/HDI, št. šasije VF7UDRHBJ771935;
– motorno kolo znamke Harley Davidson, tip VRSCDX Night Rod Special, št. šasije 5HD1HHH189K808646.
2. Tožena stranka: 1. Darko Lukavečki, Rusjanov trg 10, Ljubljana, 2. Darja Levstik, Rusjanov trg 10, Ljubljana, 3. Klemen Vesel, Pot na Fužine 37, Ljubljana.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 2084/2017-V z dne 5. 10. 2017 se glasi:
»Do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku se:
I. prvi toženi stranki Darku Lukavečkemu začasno odvzame gotovina v znesku 1.700,00 EUR, ki mu je bila zasežena pri osebni preiskavi dne 4. 10. 2016, in ki naj se nakaže na podračun Republike Slovenije, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št. SI56 0110 0600 0039 308.
II. drugi toženi stranki Darji Levstik prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino – posamezni del stavbe, št. 11, v stavbi, št. 1744, k.o. 1772 Slape (ID 5479113), ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 73,74 m2, v 3. etaži na naslovu Preglov trg 3, Ljubljana, z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.
III. drugi toženi stranki Darji Levstik ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti ali obremeniti motorno vozilo znamke Citroen C4 Picasso, 2,0/HDI, št. šasije VF7UDRHBJ771935, reg. št. LJ345-RM, ki se ga izroči v hrambo in upravljanje Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), prepoved odtujitve in obremenitve pa se vpiše v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
IV. tretji toženi stranki Klemnu Veselu ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti ali obremeniti motorno kolo znamke Harley Davidson, tip VRSCDX Night Rod Special, št. šasije 5HD1HHH189K808646, reg. št. LJ66-TH, ki se izroči v hrambo in upravljanje Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), prepoved odtujitve in obremenitve pa se vpiše v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 13. 10. 2017.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2017