Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

VL 63783/2016 Os-3036/17, Stran 2482
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Jerneja Iskra, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Sebastijanu Šprajc, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odv. Jure Razgoršek, Linhartova ulica 6, Maribor - dostava, zaradi izterjave 6.668,95 EUR, sklenilo:
Dolžniku Sebastijanu Šprajc, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jure Razgoršek, Linhartova ulica 6, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2017