Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Ob-3194/17, Stran 2457
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16; v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter Pogodbe št. 2550-17-311010 o izvajanju ukrepov v letu 2017 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 z dne 28. 7. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
J – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Nepovratna finančna spodbuda se dodeli na osnovi aperturne (svetle) površine sprejemnika sončne energije oziroma inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov. Sprejemniki sončne energije morajo biti preizkušeni skladno s standardoma SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 12976-1, -2 oziroma SIST EN ISO 9806.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ali za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3,določene po standardu SIST EN 303-5. Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določeno po standardu SIST EN 14785. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Namesto vodnega toplotnega zbiralnika se lahko uporabi tudi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določeni po standardu SIST EN 303-5.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega odstavka te točke za posamezno vrsto goriva.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova kurilna naprava na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je ob oddaji vloge potrebno obvezno priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove kurilne naprave na lesno biomaso ne bo odstranjena.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na stanovanjsko enoto;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:
Tip ogrevalne toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%)
za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
-
130
-
slanica (kot npr. zemlja)/voda
170
-
130
-
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka in informacij iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. na podlagi podatkov o tehničnih parametrih, kot je navedeno v Preglednici 8 na strani 66 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014) ali kot je navedeno v tabeli 2 na strani 151 Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L 147/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost ogrevalne toplotne črpalke.
Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je vlagatelj upravičen do višje spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ne bo odstranjena.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.
Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnih novih oken in povečanja površine zasteklitev obstoječih oken.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/(mK). Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K). Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Z dodano novo toplotno izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K):
Slika 1
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/(mK). Debelina toplotne izolacije (d) je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,150 W/(m2K). Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 W/(m2K) mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obloge.
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Stanovanjske prezračevalne enote za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %. Vse stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote morajo ustrezati posebnim zahtevam za okoljsko primerno zasnovo iz Priloge II, točke 2 Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014).
Ustreznost stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote bo preverjana na podlagi izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka za ustrezno podnebno cono, skladnega z ustrezno točko Priloge IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) ali podatkovnega lista izdelka skladnega z ustrezno točko Priloge IV Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne enote.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje in mora imeti vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti vsaj v »A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.
Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo preverjana na podlagi energijske nalepke ali podatkovnega lista izdelka skladnega z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega plinskega kondenzacijskega kotla na stanovanjsko enoto;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
– električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
J – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50) oziroma v primeru nakupa že zgrajene stavbe na podlagi projekta izvedenih del PID (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).
Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti (U) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. Prav tako se dodatna nepovratna finančna spodbuda dodeli, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.
Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enote z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.
Za novo naložbo pri ukrepu J se šteje tudi nakup eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa J, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2017.
Priznani stroški vključujejo:
– stroške, povezane z gradnjo ali nakupom stavbe ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe.
K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za eno- ali dvostanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Do nepovratne finančne spodbude za ta ukrep so upravičeni tudi vlagatelji, ki morajo zaradi celovite obnove stanovanjske stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Ustreznost načrtovane obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP« za obstoječe in obnovljeno stanje, starega oziroma novega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo prenove PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).
Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva (U) in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. Prav tako se dodatna nepovratna finančna spodbuda dodeli, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja obnovljene eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.
Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enote z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 1,2 h-1.
Priznani stroški vključujejo:
– stroške, povezane z izvedbo celovite obnove stavbe ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe.
L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup stanovanja v novozgrajeni ali celovito obnovljeni tri- in večstanovanjski stavbi, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. V primeru večnamenske stavbe se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj na stanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo tri- in večstanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za prvi nakup stanovanja v novozgrajeni ali v celovito obnovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi. Do nepovratne finančne spodbude za ta ukrep so vlagatelji upravičeni tudi pri nakupu stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, za katero je bilo zaradi celovite obnove potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Ustreznost tri- in večstanovanjske stavbe, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet nakupa, se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50) oziroma na podlagi projekta izvedenih del PID (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50), če je gradnja že zaključena in je pridobljeno uporabno dovoljenje.
Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva (U) in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enote z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih stanovanj ali stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 oziroma po veljavnem standardu v času izvedbe meritev pri novogradnji znašati n50 ≤ 0,6 h-1, pri celoviti obnovi pa n50 ≤ 1,2 h-1.
Za novo naložbo pri ukrepu L se šteje nakup stanovanja, ki izpolnjuje pogoje ukrepa L, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2017.
Priznani stroški vključujejo:
– strošek nakupa stanovanja.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za določene ukrepe se zagotavljajo tudi na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.000.000,00 EUR, pri čemer je 5.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 200 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 EUR na posamezno stanovanje.
Če bo naložba izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na posamezno stanovanje.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 EUR na m2 zamenjanih oken.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti;
– 300 EUR na vgrajeno stanovanjsko enoto s sistemom za rekuperacijo toplote za lokalno prezračevanje.
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na vgrajeno napravo.
J – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:
Gradnja ali nakup – J
Najvišji znesek na enoto EUR/m2
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a)
I. skupina
II. skupina
III. skupina
≤ 10
125
100
75
≤ 15
105
80
65
Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
– II. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;
– III. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa J tega javnega poziva.
Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega stavbnega pohištva na stanovanjsko enoto (do 1.500 EUR), pri čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne nepovratne finančne spodbude.
Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe, in sicer do 1.500 EUR za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo in do 1.200 EUR za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.
K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino obnovljene stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:
Obnova – K
Najvišji znesek na enoto EUR/m2
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a)
I. skupina
II. skupina
≤ 25
200
165
Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov ali mineralnega izvora;
– II. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:
– 200 m2 neto ogrevane površine stavbe pri obnovi samostojno stoječe enostanovanjske stavbe;
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe pri obnovi vrstne stanovanjske stavbe ali za obnovo enega stanovanja v dvojčku ali za obnovo stanovanja v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa K tega javnega poziva.
Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagatelju za obnovo stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega stavbnega pohištva na stanovanjsko enoto (do 1.500 EUR), pri čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.
Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli vlagatelju za obnovo stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja obnovljene eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine obstoječe stavbe, in sicer do 2.000 EUR za obnovo samostojno stoječe enostanovanjske stavbe in do 1.500 EUR za obnovo vrstne stanovanjske stavbe ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.
L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja in znaša:
– 100 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v novozgrajeni tri- in večstanovanjski stavbi;
– 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v celovito obnovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi.
c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov od A do I po tem javnem pozivu v starejši stanovanjski stavbi
V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe, navedene v razdelkih od A do I po tem javnem pozivu, ki bodo izvedeni v isti starejši stanovanjski stavbi, je upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa v točki 2. b).
Višja nepovratna finančna spodbuda za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov, ki je priznana v odločbi, se izplača šele po predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe, iz katere je razvidno, da so izvedeni vsi oziroma vsaj trije od predvidenih ukrepov na isti stanovanjski stavbi. Če vlagatelj ne izvede vsaj treh ukrepov, za katere je pridobil pravico do višje nepovratne finančne spodbude, se nepovratna finančna spodbuda izplača le za izvedeni oziroma izvedena ukrepa v višini, ki je opredeljena za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva in šele po poteku roka za zaključek naložbe.
Višja spodbuda za hkratno izvedbo najmanj 3 ukrepov bo lahko dodeljena le v primeru, če bodo ti ukrepi izvedeni v isti stanovanjski stavbi oziroma njenih delih, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
– najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz razdelka J ali L 1. točke javnega poziva sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:
– prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi (v nadaljnjem besedilu: kupec);
– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) kupca opredeljenega v prejšnji alineji, z njegovim pisnim soglasjem.
Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine v obsegu vsaj 75 % solastniških deležev, ki so razvidni iz Zemljiške knjige.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga za ukrepe od A do I je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 54SUB-OB17 – ukrepi od A do I in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;
– kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi;
– dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo solarnega oziroma fotonapetostnega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točno oznako (naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije;
– fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije oziroma fotonapetostni moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve;
– merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnik sončne energije, skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 12976-1, -2 oziroma SIST EN ISO 9806 (iz predložene dokumentacije mora biti razvidna tudi aperturna (svetla) površina sprejemnika sončne energije), če izbrani sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma podatke proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetosnih panelov), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne naprave (KN), toplotnega zbiralnika (TZ) in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca KN in TZ;
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in fotografija prostora, kamor bo vgrajen TZ z označeno lokacijo namestitve KN in TZ;
– fotografija vgrajenega TZ, če je TZ že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen TZ (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup TZ ipd.);
– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso;
– izjava o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012 in na podlagi listine z navedenimi vrednostmi emisij kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drugo ustrezno dokumentacijo, oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 8 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe ukrepa.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke;
– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke;
– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
– izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka in informacije iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. podatki o tehničnih parametrih, kot je navedeno v Preglednici 8 na strani 66 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali kot je navedeno v tabeli 2 na strani 151 Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost ogrevalne toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe ukrepa.
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne postaje in pripadajoče inštalacije, ki mora vključevati popis del in opreme, točen tip ter proizvajalca toplotne postaje;
– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja, z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje;
– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
– predračun izvajalca za zamenjavo oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken;
– fotografije vseh strani stavbe z označitvijo vseh vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, ki bodo zamenjana, in s pripisom postavke iz predračuna za vsako posamezno okno. Če bo naložba izvedena v stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi, se lahko predloži fotografije zunanjega stavbnega pohištva, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– predračun izvajalca za izvedbo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino in površino toplotne izolacije;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če bo debelina toplotne izolacije manjša od 18 cm;
– fotografije vseh strani stavbe pred izvedbo naložbe, posnete tako, da bodo v celoti vidne vse fasade;
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena;
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
– predračun izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino in površino toplotne izolacije;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če bo debelina vgrajene toplotne izolacije manjša od 30 cm;
– fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pred izvedbo naložbe, iz katerih bo razvidna površina, kamor bo položena toplotna izolacija.
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne enote;
– fotografija prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z označeno lokacijo namestitve prezračevalne enote;
– izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka za ustrezno podnebno cono, skladen z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 ali podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno točko Priloge IV Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne enote, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla;
– fotografija prostora, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel;
– energijska nalepka ali podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.
Vloga za ukrepe J, K in L je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 54SUB-OB17 – ukrepi J, K in L in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;
– v primeru celovite obnove kopijo gradbenega dovoljenja oziroma drugega ustreznega dovoljenja za obstoječo stavbo ter kopijo gradbenega dovoljenja za celovito obnovo, če je to potrebno;
– projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna mapa, načrt arhitekture ali načrte obstoječega stanja v primeru obnove stavbe, za katero novo gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture in načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja v merilu 1:50 ali projekt izvedenih del (PID): načrt arhitekture in načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja v merilu 1:50, v primeru nakupa že dokončane stavbe;
– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– dokazilo o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;
– dokazilo o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
– izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka za ustrezno podnebno cono, skladen z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno točko Priloge IV Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– podatkovni list generatorja toplote (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
J – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
– v primeru nakupa stavbe: dokazilo o nakupu nepremičnine in dokazilo o lastništvu, če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo;
– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in MS Excel datoteka), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) po skupinah.
K – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– izračuna energijske učinkovitosti po metodi »PHPP« za obstoječe in za obnovljeno stanje (tiskana izpisa in MS Excel datoteki), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, podata za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) po skupinah;
– fotografije obstoječe stavbe z vseh strani;
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema ipd.;
– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena.
L – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi,
– dokazilo o nakupu stanovanja; če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige, vlagatelj predloži overjeno kopijo kupoprodajne pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila o vknjižbi lastninske pravice;
– izračun energijske učinkovitosti po metodi »PHPP« za novogradnjo; v primeru celovite obnove za obstoječe in za obnovljeno stanje (tiskani izpis in MS Excel datoteka), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske pogoje mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si. V primeru večnamenskega objekta se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj na stanovanjski del stavbe;
– v primeru nakupa stanovanja v obnovljeni stavbi še:
– fotografije obstoječega stanja stavbe z vseh strani;
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema ipd. (fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge);
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjene z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena.
Če za nakup stanovanja v isti tri- in večstanovanjski stavbi kandidira več vlagateljev, zadošča predložitev enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane dokumentacije.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma skladno s predpisi o graditvi objektov. Skladnost gradnje eno- in dvostanovanjskih stavb bo preverjana na podlagi gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, ki ga vlagatelj priloži vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. V primeru dvoma o skladnosti gradnje s priloženim gradbenim dovoljenjem bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo predmetno gradbeno dovoljenje izdano.
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj za izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf). Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti stanovanjski stavbi. V primeru, da vlagatelj kandidira za ukrep J ali K, ne more za to stanovanjsko stavbo kandidirati še za ukrepe od B do I, lahko pa kandidira za ukrep A.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda za ukrep J, K ali L, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je vlagatelj v okviru iste naložbe za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje učinkov ukrepa že pričel, za izvedbo tega ukrepa ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do I je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do I v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
Rok za zaključek naložbe za ukrepe J, K in L je 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od A do vključno I mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
– fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma fotografija fotonapetostnih modulov.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– fotografija vgrajene kurilne naprave in toplotnega zalogovnika (če je ta vgrajen);
– fotografija odstranjene stare kurilne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje in notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
– fotografija odstranjene stare kurilne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
– fotografije vgrajene toplotne postaje.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna;
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
– fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne izolacije (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse fasade stavbe v celoti vidne.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu):
– fotografije po izvedbi toplotne izolacije poševne strehe (z notranje in zunanje strani) ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
– fotografija vgrajene prezračevalne enote.
I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepa J in K mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
– račune za gradnjo ali obnovo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme, iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom ter fotografije rešitve toplotnih mostov);
– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografije ogrevalnega sistema z generatorjem toplote;
– fotografije meritev zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo;
– več fotografij dokončane stavbe;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, odgovornega nadzornika gradnje in odgovornega vodje projekta.
V primeru nakupa skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe mora dokumentacija o zaključku naložbe vsebovati še:
– dokazilo o plačilu celotne kupnine,
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep L mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
– uporabno dovoljenje za tri- in večstanovanjsko stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu stavbe;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in načrt strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi tehničnimi karakteristikami;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti posameznega stanovanja ali stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015 oziroma po veljavnem standardu v času izvedbe meritve;
– fotografije meritev zrakotesnosti stanovanja ali stavbe, posnete med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo;
– fotografije izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom, ter rešitve toplotnih mostov);
– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografijo generatorja toplote oziroma hladu;
– več fotografij dokončane stavbe in stanovanja, ki je predmet spodbude;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine;
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
Če je za nakup stanovanj v isti tri- in večstanovanjski stavbi odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemnikom, zadošča predložitev skupnega izvoda projektne in ostale zahtevane dokumentacije, ki jo lahko predloži tudi prodajalec stanovanj.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
Višja nepovratna finančna spodbuda za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov, ki je priznana v odločbi, se izplača šele po predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe, iz katere je razvidno, da so izvedeni vsi oziroma vsaj trije od predvidenih ukrepov na isti starejši stanovanjski stavbi. Če vlagatelj ne izvede vsaj treh ukrepov, za katere je pridobil pravico do višje nepovratne finančne spodbude, se nepovratna finančna spodbuda izplača le za izvedeni oziroma izvedena ukrepa v višini, ki je opredeljena za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva in šele po poteku roka za zaključek naložbe.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad