Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Št. 021-0001/2017-2 Ob-3208/17, Stran 2455
Na podlagi 35.a člena Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. z dne 5. 5. 2008 in 23. 4. 2012 objavlja Komisija za objavo javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. pri svetu ustanoviteljic javnega podjetja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Javno podjetje in kraj opravljanja dela: Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega podjetja.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alinee,
– strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju),
– ne sme biti član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1. kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome;
2. izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela;
3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), da:
– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe, 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora, 
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, 
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
4. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 3. točke iz uradnih evidenc;
5. program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju;
6. življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen naj bo tudi europass življenjepis.
Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani javnega podjetja, pod objavo tega javnega razpisa. 
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo ali osebno vložijo do vključno 30. 10. 2017, do 13. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, s pripisom: »Javni razpis za direktorja javnega podjetja Kraški vodovod Sežana – ne odpiraj«.
Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
6. Sklenitev delovnega razmerja
Direktorja javnega podjetja imenuje Svet ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o. za štiriletno mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja mandata, s predsednikom nadzornega sveta javnega podjetja. Izbrani kandidat nastopi mandat z dnem 5. 12. 2017. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
7. Dodatne informacije: morebitne dodatne informacije dobite na tel. 05/731-16-59.
Komisija za objavo javnega razpisa pri Svetu ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.