Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Ob-3185/17, Stran 2455
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 3. seje Sveta zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto, z dne 28. 9. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi – overjeno,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V tekstu objavljen izraz ravnatelj v moški spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto