Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Ob-3182/17, Stran 2452
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, na podlagi 2., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju: Uredba), objavlja
javno dražbo 
za prodajo reportažnega vozila z opremo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka: 5056497, identifikacijska številka za DDV: SI29865174.
2. Opis predmeta prodaje
Premičnina, rabljeno motorno vozilo (reportažno vozilo RA12), znamka vozila MERCEDES BENZ, komercialna oznaka ACTROS 2540 L, številka šasije WDB9502141K464453, leto izdelave 2000, moč motorja 290 kW, z delovno prostornino 11946 ccm, število prevoženih km 121.900 (na dan 1. 8. 2017), z vgrajeno A/V opremo.
Vozilo je neregistrirano in v dobrem voznem stanju.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 141.750,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Uspeli dražitelj mora kupnino, zmanjšano za višino vplačane varščine, plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa na transakcijski račun prodajalca pri Banki Slovenija: IBAN RTV Slovenija: SI56 0110 0603 0355 106, BIC: BSLJSI2X, namen plačila: »javna dražba – kupnina za reportažno vozilo RA12«.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posle.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku dne 14. 11. 2017, v prostorih RTV Slovenija – Komercialna služba (I. nadstropje, sejna soba), Komenskega ulica 7, 1000 Ljubljana, z začetkom ob 13. uri.
6. Višina varščine
Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 14.175,00 EUR, na transakcijski račun pri Banki Slovenija: IBAN RTV Slovenija: SI56 0110 0603 0355 106, BIC: BSLJSI2X, sklic 00 20170212, namen plačila: »javna dražba – varščina za reportažno vozilo RA12«.
Z vplačilom varščine sprejme ponudnik razpisne pogoje, pravila javne dražbe, besedilo prodajne pogodbe in obveznost pristopiti na javno dražbo.
Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
Vplačana varščina se ne vrne:
– če ponudnik, ki je vplačal varščino, ne pristopi k javni dražbi,
– če uspešni dražitelj ne bo sklenil pogodbe,
– če uspešni dražitelj ne plača kupnine.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani dražbi.
8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe, bo organiziran dne 26. 10. 2017, s pričetkom ob 10. uri. Interesenti se naj za ogled prijavijo najkasneje dan pred ogledom, na elektronski naslov: javna.narocila@rtvslo.si, s pripisom: »Ogled vozila RA12 – javna dražba«. Ogled premičnine bo na naslovu Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana, lokaciji bivšega podjetja Skupina Viator&Vektor, družba za upravljanje podjetij, d.d. – v stečaju (sedaj Benussi d.o.o.), kjer ima naročnik najeto garažo za svoja vozila.
Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na dvorišču zgoraj navedene lokacije ogleda.
9. Ustavitev postopka: organizator javne dražbe oziroma prodajalec premičnine na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k skleniti pogodbe o prodaji premičnine z uspelim dražiteljem. Javni zavod RTV Slovenija oziroma pooblaščena osebe s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je pri tem izključena.
10. Prenos in izročitev premičnin: prenos in izročitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti in odpeljati v roku 10 dni od plačila celotne kupnine.
11. Davščine in ostali stroški: motorno vozilo je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec.
12. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (način, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov)
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati:
– podatke o dražitelju (Obrazec 1 v prilogi),
– izjava dražitelja (v prilogi),
– potrdilo o vplačani varščini,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik.
Na javni dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, katerih dokumenti bodo prispeli v zaprti ovojnici do 13. 11. 2017 do 14. ure, na naslov: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, po pošti ali osebno na Vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – javna dražba – RA12«. Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to ni odgovoren.
Predmet prodaje bo prodan po načelu videno – kupljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k javni dražbi pozna stanje vozila in vgrajene A/V opreme, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbene ne bodo upoštevane.
Dražbo vodi član Komisije, imenovane s sklepom št. 01-178/2017 z dne 27. 6. 2017 ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
13. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi.
1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno.
2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša cene.
14. Dodatne informacije o predmetu prodaje in javni dražbi
Objava javne dražbe s prilogami je dostopna na spletni strani organizatorja javne dražbe (http://www.rtvslo.si/razpisi). Za dodatne informacije o javni dražbi lahko interesenti pišejo na elektronski naslov javna.narocila@rtvslo.si s pripisom: »Javna dražba RA-12«.
To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani RTV Slovenija: www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod 

AAA Zlata odličnost