Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Št. 302-2/2017-JT Ob-3221/17, Stran 2447
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2017 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 v višini 200.000,00 EUR (proračunska postavka 410201 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva). Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
– 45.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6).
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. Vsak ukrep zahteva oddajo samostojne vloge na predpisanih obrazcih v samostojni zaprti pisemski ovojnici. V primeru, če se bo prijavitelj prijavil na več ukrepov, bo lahko prejel finančno vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število vlog od vseh oddanih vlog istega vlagatelja, v primeru oddaje vloge za ukrep sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja delovnih mest in druge ukrepe, pa poleg ukrepa sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest še za en ukrep, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih vlog prejel najvišje število točk.
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih, podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 4, 3, 5, 2, 1 in 6.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetij (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.
Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen za ukrepe 1, 2, 3 in 6, pri katerih je pomoč do največ 50 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določeni pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo;
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.
Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
1. ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme za proizvodne procese.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in pohištva.
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v razvoj ter razširitev dejavnosti ter podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine, in
– ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter I – gostinstvo.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.
Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na posameznega upravičenca.
2. ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v območju občine;
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost: S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter I – gostinstvo.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka. Upravičenec mora izvajati dejavnost s stavbi, ki stoji na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini najmanj 5 let po zaključku investicije.
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
3. ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 83/16) in traja od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev, vendar največ za obdobje od 1. 11. 2016 dalje do 1. 10. 2017. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev) in brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma o višini najemnine, si komisija pridržuje pravico preverjanje tržne najemnine skladno Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem (Uradni list RS, št. 8/17).
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. točke tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete poslovne prostore v Mestni občini Celje.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2 oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
4. ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 11. 2016 in še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz točke II. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Kot nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih delavcev od 1. 11. 2016 in za katere še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve leti. V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo oziroma zase v primeru samozaposlitve prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega prijavitelja.
5. ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških parkih) in spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimalnih mesečnih plač,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju oziroma v tehnološkem parku.
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke II. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine, gre za mlado podjetje, registrirano po 1. 11. 2014, in imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma tehnološkem parku in plačano članarino za to članstvo ter izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev:
– podjetje je prejemnik investicije semenskega kapitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja
– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa P2, ali
– podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start:up leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem domačem ali tujem tekmovanju.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov za izdelavo prototipa in stroške redno zaposlenih ter do 50 % za najem poslovnih prostorov, vendar največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca. ob tem ni dovoljeno dvojno sofinanciranje, tj. sofinanciranje stroškov, za katre je upravičenec že prejel sredstva iz drugih javnih virov.
6. ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije poslovanja
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije je povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini za aktivne udeležence sejma (razstavljalce).
Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1. 11. 2016 do 1. 10. 2017.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in za to promocijo niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do petka, 3. 11. 2017, do 13. ure.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge v eni kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.
VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VIII. Reševanje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev izključno po elektronski pošti. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Rok, določen za dopolnitev, bo začel šteti naslednji dan po pošiljanju elektronskega sporočila na kontaktni naslov vlagatelja, ne glede na to, kdaj je elektronsko pošto vlagatelj dejansko prebral. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga po posameznem vlagatelju.
V primeru oddaje dveh ali več vlog se šteje tista, ki je bila oddana zadnja. Vlagatelju se lahko podeli subvencija za več različnih ukrepov le, če gre za v razpisu navedeno dopustno kumulacijo ukrepov, vendar največ do skupne višine 20.000,00 EUR za vse ukrepe, za katere je vlagatelj podal vlogo in je za njih bila ugotovljena upravičenost podelitve. V primeru nedopustne kumulacje ukrepov, bo vlagatelj lahko prejel finančno vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število vlog od vseh oddanih vlog istega vlagatelja, v primeru oddaje vloge za ukrep sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja delovnih mest in druge ukrepe, pa poleg ukrepa sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest še za en ukrep, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih vlog prejel najvišje število točk.
Natančni postopek določitve višine sofinanciranja ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključno 19. 10. 2017 do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 23. 10. 2017 do 15.30.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost