Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Št. 354-2/2017-35 Ob-3200/17, Stran 2446
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 7. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 33/17)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Pivka
1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet razpisa: predmet koncesije je 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč in je izbirna lokalna javna služba. Za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti se razpiše ena koncesija na območju Občine Pivka, tj. pokopališča v krajih: Dolnja Košana, Juršče, Palčje, Pivka (staro in novo pokopališče), Suhorje, Šmihel, Trnje, Šilentabor in Zagorje. Koncesionar mora poleg storitev, ki so predmet tega razpisa, zagotavljati tudi določene storitve, povezane s pogrebno dejavnostjo, ki se izvajajo po tržnih principih.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: Koncesija se bo podelila za dobo 10 let, s pričetkom 1. 1. 2018 in se lahko podaljša za največ polovico roka ob izpolnjevanju pogojev po tem razpisu.
4. Pogoji za ponudnika
Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt
– da poda izjavo o izpolnjevanju pogojev o nekaznovanosti
– da ima zaposlene najmanj 4 osebe
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokojnika
– da ima tehnično in drugo opremo za izvedbo razpisanih del
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki
– da zagotavlja prostore za poslovanje s strankami v Pivki
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej
– da poda izjavo, da bo v roku enega leta od uveljavitve koncesije označil kataster grobov na terenu
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje službe
– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa
– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov.
Ponudniki lahko predložijo ustrezna jamstva, da bo ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajalcem, veljajo za podizvajalca isti pogoji in kriteriji kot za glavnega ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani naročnika na naslovu www.pivka.si.
6. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu obcina@pivka.si.
Naročnik bo v najkrajšem času, najpozneje pa šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, objavil odgovore na spletni strani naročnika na naslovu www.pivka.si. Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po tem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s pripravo ponudbe potekajo samo preko spletne strani naročnika.
Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda vsa pokopališča, ki so predmet razpisa. Ogled notranjosti mrliških vežic je možen po predhodni najavi koncedentu na obcina@pivka.si.
7. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje pet dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
8. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, na katerem je prilepljen obrazec ovojnica, ki je priložen na koncu razpisne dokumentacije. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka – sprejemna pisarna. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 14. 11. 2017 do 9. ure. V primeru, da ponudba ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.
9. Spremembe in umik ponudbe:
– Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
– Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
– V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
– Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.
– Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.
10. Odpiranje in vrednotenje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 14. 11. 2017 ob 10. uri, v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenjevanja ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju ponudb.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo bo imenoval razpisovalec. O izbiri koncesionarja odloči naročnik z upravno odločbo.
11. Način ocenjevanja ponudb: merilo za ocenjevanje ponudb je višina koncesijske dajatve (v odstotku od letnega prometa brez DDV). Za letni promet se štejejo prihodki od pobiranja grobnin ter najemnin in uporabnin mrliških vežic. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo koncesijsko dajatev (višji odstotek od letnega prometa). V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako višino koncesijske dajatve, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.
Občina Pivka