Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Ob-3188/17, Stran 2445
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB in nadaljnji, v nadaljevanju ZZDej), Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/17), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/17) in Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine 
1. Naročnik – koncedent: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
2. Predmet in obseg razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v obsegu:
– 0,65 programa zobozdravstvenega varstva otrok in mladine in
– 0,35 programa zobozdravstvenega varstva odraslih.
3. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ruše.
4. Območje izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala na območju Občine Ruše.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 15 let z možnostjo podaljšanja. Koncesijsko razmerje se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 90 dni od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS).
6. Postopek izbire izvajalca: na podlagi tega javnega razpisa bo ob upoštevanju meril izbran izvajalec, ki izpolnjuje pogoje določene z ZZDej in z razpisno dokumentacijo. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo sestavljata predsednik in dva člana in jo imenuje župan Občine Ruše. Koncesionarja bo izbrala občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga komisije.
7. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Občine Ruše (www.ruse.si), zainteresirane osebe jo lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni vsak delovni dan v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 8. in 12. uro ter v sredo od 13.30 do 16.30) na naslovu Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše. Razpisna dokumentacija je na voljo zainteresiranim osebam brezplačno. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri Trudi Vene preko elektronske pošte, naslov e-pošte: truda.vene@ruse.si.
8. Kraj in rok za predložitev vlog: ponudbe so lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, v času uradnih ur do roka določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo ponudb je 6. 11. 2017 ob 10. uri. Vlogo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Vloga – ne odpiraj«.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, kot jih določa 35. člen ZZDej ter pogoje določene s 6. členom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ruše ter dodatne pogoje določene v razpisni dokumentaciji, in sicer:
– da je kandidat registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti,
– dodatne pogoje določene v razpisni dokumentaciji,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti predpisana z zakonom.
10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: strokovna usposobljenost, strokovne izkušnje, delovni čas, strokovna usposabljanja.
Če dosežeta dva ali več kandidatov na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, bo izbran kandidat, ki je dosegel večje število točk pri merilu strokovna usposobljenost, če bo tudi po upoštevanju tega merila še vedno več kandidatov imelo enako število točk, bo imel prednost kandidat, ki je zbral večje število točk pri prvem izmed spodaj naštetih meril po vrstnem redu kot so našteti: strokovne izkušnje, delovni čas, strokovna usposabljanja. Če bo tudi upoštevajoč dodatna merila število dveh ali več najvišje rangiranih kandidatov enako, bo koncedent izbral koncesionarja z žrebanjem.
11. Pogoj za veljavnost vlog: kandidati morajo za veljavnost vloge predložiti finančno zavarovanje za resnost vloge, in sicer bianco menico in menično izjavo v višini 2.000,00 EUR.
12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 2017 ob 12. uri, v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma najkasneje v 30 dneh od roka za oddajo vlog.
14. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji ali dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge.
Občina Ruše 

AAA Zlata odličnost