Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

Št. 35922-22/2017-3 Ob-3199/17, Stran 2429
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) objavlja
javni razpis 
za podelitev javnih pooblastil za izvajanje monitoringa stanja okolja 
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje je v skladu s 96. in 97. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) in tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) zadolžena za zagotavljanje monitoringa stanja okolja. Izvajanje takšnega monitoringa lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je podelitev javnih pooblastil za izvajanje:
1) monitoringa kemijskega in ekološkega stanja voda ter stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami ter
2) monitoring stanja tal.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenec do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja voda ter stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami ter monitoringa stanja tal je javni zavod, ki je ustanovljen za ta namen in izpolnjuje splošne in strokovne pogoje za podelitev javnega pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelj mora vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen za izvajanje monitoringa oziroma sklopa monitoringa oziroma monitoringa elementa kakovosti, za katerega vlaga vlogo za pridobitev pooblastila;
d) strokovne pogoje ki so, za izvajanje monitoringa oziroma sklopa monitoringa oziroma elementa kakovosti monitoringa za katerega vlaga vlogo za pridobitev pooblastila, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Pooblastilo se izdaja do 31. 3. 2024.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno javnemu zavodu, ki bo izpolnjeval vse zahtevane splošne in strokovne pogoje iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Vse ostale strokovne informacije glede javnega razpisa in razpisne dokumentacije je mogoče dobiti pri:
1. v zvezi s pridobitvijo javnega pooblastila za izvajanje monitoring kemijskega in ekološkega stanja voda ter stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami: mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, tel. 01/478-41-83 (za točke A, B in C iz razpisne dokumentacija), dr. Nataša Dolinar, tel. 478-44-24 (za točki D in E iz razpisne dokumentacije) in Jurij Jerman, tel. 478-41-43 (za točko F iz razpisne dokumentacije);
2. v zvezi s pridobitvijo javnih pooblastil za izvajanje monitoringa stanja tal: dr. Petra Karo Bešter, tel. 478-41-53.
VI. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do petka 27. oktobra 2017 do 10. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije, odloči o podelitvi javnega pooblastila posameznemu vlagatelju generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje