Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

N 57/2012 Os-2505/17, Stran 1823
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom Mlinska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 in 657 1789/2, na predlog priglasitelja: PIN d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gradis; GP Maribor p.o. – v stečaju, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Primož Hohnjec, odvetnik v Mariboru in 2. Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 8. 6. 2017 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– kupoprodajne pogodbe št. 13/93 z dne 30. 6. 1993, sklenjene med prodajalcem EEK VIDEM d.o.o., Biserjane 6/a, Videm pri Ščavnici, ki ga je zastopal direktor Branko Kocuvan in kupcem INN d.o.o., Košnica 61/b, Celje, ki ga je zastopala direktorica Sonja Druks, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor v I. nadstropju, lokal z oznako TL 26 v izmeri 36,97 m² v objektu C2 Mlinska ulica v Mariboru na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 2175/2 vse k.o. Maribor Grad.
– listine o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 3. 3. 1999, sklenjene med EEK VIDEM d.o.o. – v stečaju, Biserjane 6 a, Videm ob Ščavnici, ki ga je zastopal stečajni upravitelj dr. Štefan Ščap in INN d.o.o., Košnica 61 b, Celje, ki ga je zastopala direktorica Sonja Druks, ker se je originalna listina izgubila in s katero sta pogodbeni stranki ugotovili, da sta 30. 6. 1993 sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih površin v trgovskem objektu C2 v Mlinski ulici v Mariboru, po kateri je kupec postal lastnik poslovnega prostora v I. nadstropju – lokal z oznako TL 26, v izmeri 36,97 m² in da so bili kupnina, vsi davki in dajatve za to nepremičnino v celoti plačani.
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 1997, sklenjene med prodajalcem Aleksandrom Kolarjem, rojenim 3. 6. 1962, stanujočim Čanžekova ulica 24, Maribor in kupcem PIN d.o.o., Mlinska 22, Maribor, ki ga je zastopal direktor Jože Glavnik, s katero je prodajalec kupcu prodal lokal, poslovni prostor z oznako TL 28 v izmeri 23,26 m² v I. nadstropju poslovno-trgovskega objekta C2 v Mlinski ulici 22 v Mariboru, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 2175/2 vse k.o. Maribor Grad.
– kupne pogodbe z dne 3. 1. 2001, sklenjene med prodajalcem INN d.o.o., Košnica 61b, Celje, ki ga je zastopala direktorica Sonja Druks in kupcem PIN d.o.o., Mlinska 22, Maribor, ki ga je zastopal direktor Jože Glavnik, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor v izmeri 4 m² z oznako TL 01 v prvi etaži in poslovni prostor v izmeri 36,97 m² v 1. nadstropju z oznako TL 26, oboje v objektu C2 na naslovu Mlinska ulica 22, Maribor, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 2175/2 vse k.o. Maribor Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja PIN d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2017

AAA Zlata odličnost