Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2693/17, Stran 1818
Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul na podlagi drugega odstavka 56. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15: ZOFVI-NPB19) razpisuje delovno mesto
pomočnika ravnatelja (m/ž)
V skladu s 56. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. v nadaljevanju: ZOFVI) za pomočnika ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Z drugim odstavkom 53. člena navedenega zakona pa je dalje določeno, da je za ravnatelja javne šole lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor.
Zaželeno je, da ima kandidat reference v okviru ene izmed prednostnih nalog šole:
I. Razvijanje medpredmetnih povezav v vseh triadah
II. Nadaljevanje uvajanja projektnega učnega dela, sodelovalnega učenja in problemske naravnanosti pouka
III. Spodbujanje bralne pismenosti
IV. Samoocenjevanje učencev
Pomočnik ravnatelja bo opravljal 45 % pomočniškega dela in 55 % dela v podaljšanem bivanju.
Od kandidata pričakujemo, da v prijavi predstavi svoj pogled na razvoj prednostnih nalog šole.
Zaželeno je tudi poznavanje programa Lopolis (urnik …).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2017.
Izbrani kandidat bo imenovan do 31. 8. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul, z oznako »Prijava za razpis pomočnika ravnatelja – ne odpiraj.«
Osnovna šola Horjul

AAA Zlata odličnost