Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Št. 014-24/2017-1 Ob-2674/17, Stran 1817
Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 s spremembami) župan Mestne občine Koper objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktorja/ice
Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.
Kandidat/ka (v nadaljevanju: kandidat) mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– 5 let delovnih izkušenj,
– znanje angleškega ali italijanskega jezika,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
– vozniški izpit B kategorije,
– posebna zdravstvena zmožnost za opravljanje del (skladno z oceno tveganja),
– da niso podani zadržki iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spremembami; ZGD-1).
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje, vodi in usklajuje delovni proces in poslovanje javnega podjetja. Kraj opravljanja dela je na sedežu javnega podjetja, tj. Ulica 15. maja 4, Koper ter po potrebi na terenu.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih znanj in veščin,
2. program strokovnega dela in razvoja javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. za štiriletno obdobje;
3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1, da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora družbe Marjetice Koper, d.o.o.- s.r.l.,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da je v primeru obsodbe minilo najmanj pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja ta prepoved,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
4. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 3. točke iz uradnih evidenc; v primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,
5. izjavo o posebni zdravstveni zmožnosti za opravljanje dela direktorja, ki se v primeru izbire ugotavlja z zdravniškim pregledom.
Izpolnjevanje pogojev in izbira se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.
Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Župan, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja Marjetice Koper, d.o.o.- s.r.l.« Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite v kadrovski službi Mestne občine Koper na tel. 05/66-46-209.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Župan Mestne občine Koper 

AAA Zlata odličnost