Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2649/17, Stran 1813
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto (FIŠ), na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) objavlja
javni razpis 
za dva (2) kandidata za mladega raziskovalca v letu 2017
Prijavitelj se lahko prijavi na razpisani mesti pri dveh mentorjih iz seznama spodaj.
1) Pri izbranem mentorju izr. prof. dr. Risteju Škerkovskemu v okviru področja znanosti in šifranta ARRS: 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije.
Mladi raziskovalec se bo v svojem raziskovalnem delu vsebinsko navezal na delo raziskovalnega programa, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Tema je s področja diskretne matematike, natančneje s področja teorije grafov. Lahko vsebuje elemente iz abstraktne teorije grafov, kvantitativne grafovske mere in velika omrežja. V zadnjem desetletju so namreč kompleksna omrežja pritegnila veliko pozornosti v znanstveni skupnosti. Nove ideje in metode, ki se trenutno razvijajo, združujejo rezultate iz različnih disciplin sociologije, fizike, statistike, bioinformatike in matematike. Matematični pristop, ki bo uporabljen za razumevanje globalnih lastnosti velikih omrežij, je modeliranje omrežij v obliki grafov, katerih vozlišča predstavljajo enote v omrežju, povezave pa relacijo med njimi. V mnogih primerih je takšna predstavitev praktičnega pomena, saj omogoča preprost, vendar še vedno zelo informativen model realnih omrežij. Ena izmed dejavnosti v okviru predlaganega usposabljanja je razvoj novih modelov za reprodukcijo strukturnih lastnosti, ugotovljenih v realni topologiji, na primer fenomen malega sveta (ang. small world phenomenon) in koeficient gručavosti (ang. clustering coefficient). Da bi dosegli ta cilj, bodo uporabljene tehnike iz teorije grafov. Obravnavani bodo tako deterministični kakor tudi stohastični modeli. Vprašanje, ki se pogosto pojavi je, kako lahko ugotovimo pomembnost enote v obravnavanem omrežju. Eden od možnih odgovorov je z uporabo različnih mer središčnosti. Druga smernica usposabljanja bodo različne mere središčnosti, na primer vmestnostna središčnost (angl. betweenness centrality), bližinska središčnost (ang. closness centrality) in Katz-ova središčnost. Namen usposabljanja je tudi uporaba teoretično-matematičnih rezultatov nad realnimi omrežji.
Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: predvsem teorija grafov, verjetnost, linearna algebra, statistika in programiranje.
2) Pri izbranem mentorju izr. prof. dr. Zoranu Levnajiću v okviru področja znanosti in šifranta ARRS: 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije.
Mladi raziskovalec se bo v svojem raziskovalnem delu vsebinsko navezal na delo raziskovalnega programa, ki sodi v interdisciplinarno področje analize kompleksnih omrežij. Pri tem bo poseben poudarek na analizi (re)strukturiranja industrijskih omrežij. V konceptualnem okviru bo izhajal iz čedalje bolj aktualnih raziskav o industrijskih grozdih, v katere se povezujejo majhne pametne tovarne prihodnosti (majhna in srednje velika industrijska podjetja) z namenim povečevanja inovativnosti, dodane vrednosti, ciljnega sodelovanja pri razvoju in proizvodnji novih produktov ter večje fleksibilnosti in specializacije posameznih podjetij. Posebna pozornost bo namenjena pogojem za oblikovanje transnacionalnih industrijskih omrežij. V okviru raziskovalnega dela bo kandidat primerjal različne pristope k modeliranju dinamike industrijskih omrežij, pri čemer bo uporabljal različne vrste podatkov, tako primarne kot sekundarne, tako kvalitativne kot kvantitativne.
Pričakovano predznanje kandidata za mladega raziskovalca: bivariatna in multivariatna statistika, primerjalne raziskovalne metode.
Kandidat za mladega raziskovalca mora do 15. septembra 2017 izpolnjevati pogoje skladno s 113. in ostalimi relevantnimi členi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16). Kandidati bodo ocenjeni na podlagi meril iz 114. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16). Za vsako izmed zgoraj navedenih razpisanih mest bo izbran le en kandidat za mladega raziskovalca.
Obdobje financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je do pridobitve doktorata znanosti, in sicer največ štiri leta, če so vpisali študijski program tretje stopnje.
Vloga prijavitelja na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec PO-FIS-MR/2017-1;
2. dokazila o pridobljeni izobrazbi;
3. potrdilo o vpisu na študijski program 3. stopnje (če je prijavitelj že vpisan);
4. izpolnjeni izjavi št. 1 in št. 2;
5. izpolnjeno izjavo št. 3 (le v primeru, če prijavitelj še nima pridobljene zahtevane izobrazbe);
6. druga dokazila.
Vloga se odda v elektronski in papirnati obliki, ki morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis za dva kandidata za mladega raziskovalca v letu 2017 – ne odpiraj!« Kandidat obvezno navede zaporedno številko mentorja iz zgoraj objavljenega seznama mentorjev in navedbo imena, priimka in polnega naslova prijavitelja (kandidati naj navedejo tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri). Prijavitelj papirnato vlogo pošlje s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto. Elektronsko obliko vloge se pošlje na elektronski naslov: jobapplication@fis.unm.si.
Vloga se šteje za pravočasno, če je v roku oddana v papirnati in elektronski obliki, in sicer, če je v elektronski obliki poslana do 28. 7. 2017 do 12. ure in v papirni obliki prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do 28. 7. 2017 do 12. ure (upošteva se poštni žig).
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodilo, obrazci oziroma priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni strani Fakultete za informacijske študije v Novem mestu: www.fis.unm.si.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

AAA Zlata odličnost