Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Št. 014-30/2017 Ob-2686/17, Stran 1812
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 7. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna in Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavljata
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrije v Občini Postojna in Občini Pivka
1. Naročnika – koncedenta: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna in Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrija (doktor medicine specialist pediater), za območje Občine Postojna in Občine Pivka, v obsegu 1,00 programa.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna in v prostorih Zdravstvene postaje Pivka, Kolodvorska cesta 24, 6257 Pivka.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska dejavnost se prične opravljati s 1. 9. 2017 po predhodno izdani odločbi o podelitvi koncesije. Koncesijska dejavnost se opravlja v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna in v Zdravstveni postaji Pivka. Podrobnejša opredelitev delovnega časa je v razpisni dokumentaciji. Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 20 let in se lahko po preteku tega časa podaljša za nedoločen čas.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih določa 35. člen Zakon o zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oziroma potrdila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti oziroma so usposobljeni za samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi kopijami dokazil o izobrazbi;
– da niso v delovnem razmerju oziroma da kolikor so v delovnem razmerju bodo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji oziroma da se bodo v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec pri pravni osebi, ki bo nosilec predmetne koncesijske dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano ustrezno izjavo;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica, kar morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustreznim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;
– da sklene z Zdravstvenim domom dr. Franca Ambrožiča Postojna oziroma Občino Pivka ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov za opravljanje dejavnosti.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji pogoj:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 20,
– strokovne izkušnje: maksimalno število točk 20,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 10.
8. Prednostne kategorije: če dosežeta dva ali več kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo še vedno več kandidatov – vlagateljev imelo enako število točk, bo imel prednost kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Postojna, nato kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Pivka, nato kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Primorsko-notranjske regije in nazadnje kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Slovenije.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v sprejemni pisarni Občine Postojna (soba št. 3/2, pritličje), Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna oziroma v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska cesta 24, 6257 Pivka ali na spletnih straneh Občine Postojna in Občine Pivka (www.postojna.si oziroma www.pivka.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri Maji Korošec (Občina Postojna), tel. 05/72-80-783 ali e-naslov: maja.korosec@postojna.si oziroma pri Jani Knafec Strle (Občina Pivka), tel. 05/72-10-100 ali e-naslov: jana.strle@pivka.si.
10. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za pediatrijo«, naslov naročnika in na hrbtni strani ovojnice naziv in naslov ponudnika.
11. Rok za prijavo na razpis: vloga mora biti naslovljena na: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do vključno 1. 8. 2017 do 10. ure (ne glede na vrsto dostave). Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega datuma in ure v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna (soba št. 3/2, pritličje). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene.
12. Odpiranje kandidatur in izid razpisa: odpiranje kandidatur ne bo javno. O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur.
Občina Postojna Občina Pivka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti