Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2671/17, Stran 1811
Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 s spremembami), 73. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) in na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 60/16) Občina Braslovče objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v Občini Braslovče
1. Naročnik (koncendent): Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje programa predšolske vzgoje.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za območje Občine Braslovče.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti
Na javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ponudnik je registriran za opravljanje predšolske vzgoje in varstva,
– ponudnik ima z vpisom v razvid dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– ponudnik ima na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi,
– ponudnik ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi,
– ponudnik omogoča vključitev v program predšolske vzgoje in varstva tudi otroke s posebnimi potrebami,
– ponudnik bo izvajal dnevni program,
– ponudnik bo dejavnost izvajal po ceni, ki je določena s sklepom o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče, ki jih potrjuje Občinski svet Občine Braslovče,
– ponudnik ima prostore zavarovane za objektivno odgovornost.
5. Pričetek in čas trajanja koncesije
Pričetek opravljanja koncesije najkasneje v roku dveh mesecev od sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesijsko razmerje se sklepa za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja pogodbe.
6. Rok za prijavo na razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici najkasneje do 27. 7. 2017 na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako »javni razpis – koncesija predšolska vzgoja – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora ponudnik napisati točen naslov.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do vključno 27. 7. 2017 oziroma bodo ta dan oddane na pošti s priporočeno pošiljko.
7. Merila za izbor
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila
Število oddelkov
– 1 oddelek 10 točk
– 2 oddelka 20 točk
Lokacija vrtca
– Vrtec v največjem šolskem okolišu 20 točk
– Vrtec zunaj največjega šolskega okoliša 10 točk
Zagotovljeni prostorski pogoji 20 točk
Rok pričetka izvajanja javne službe
– Pričetek izvajanja javne službe takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe 15 točk
– Pričetek izvajanja javne službe en mesec po sklenitvi koncesijske pogodbe 10 točk
– Pričetek izvajanja javne službe dva mesca po sklenitvi koncesijske pogodbe 5 točk
Koncesionar že opravlja dejavnost predšolske vzgoje na območju druge občine 10 točk
Nadstandardni program 20 točk.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo 31. 7. 2017 v prostorih Občine Braslovče. Odpiranje ponudb ne bo javno.
9. Rok za izbor ponudnika: 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Organ, pristojen za izbor ponudnika: Občinska uprava Občine Braslovče.
11. Organ, pristojen za sklenitev koncesijske pogodbe: župan Občine Braslovče.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Braslovče, www.braslovce.si, in na sedežu Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Informacije lahko ponudniki dobijo na e-naslov: renata.marolt@braslovce.si.
Občina Braslovče 

AAA Zlata odličnost