Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Št. 41011-0010/2017-11 Ob-2661/17, Stran 1810
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2017), Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje 2015–2018 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2017 Občina Prevalje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«, ki se bo predvidoma odvijal od 19. do 26. novembra 2017 in se bo sofinanciral iz proračuna Občine Prevalje.
III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2017«.
Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika,
– da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
Projekt nakupa osnovnih sredstev in opreme ni predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo projekta.
V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:
– da ne prijavijo kulturnega projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih občine in je sofinanciran iz proračuna občine;
– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vrednosti);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega projekta;
– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj 3 podobnih prireditev v zadnjih petih letih).
Izvajalec kulturnega projekta glede izpolnjevanja posebnih pogojev predloži ustrezna dokazila oziroma poda podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja dosegel najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta
Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017« so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2017 na postavki 43041849/412000 Sušnikovi dnevi v višini 3.043 €.
Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2017. Dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta morajo biti porabljena v letu 2017.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce z navodili za izpolnjevanje, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-100.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 16. 8. 2017, do 12. ure, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 2017«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12. ure.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo X. točke javnega razpisa.
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 17. 8. 2017, ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2017«.
Občina Prevalje 

AAA Zlata odličnost