Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Št. 405-1/2017-23 Ob-2648/17, Stran 1808
Na podlagi 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in prvega odstavka 219. člena v povezavi z drugim odstavkom 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Litija, sprejetim na 15. redni seji dne 20. 4. 2017, objavlja Občina Litija
ponovljeni javni razpis 
za subvencioniranje stroškov obratovanja enega bankomata v naselju Vače in enega bankomata v naselju Gabrovka
1. Naziv in sedež subjekta, ki dodeljuje sredstva: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (v nadaljevanju: občina).
2. Pravna podlaga in predmet javnega razpisa
Materialnopravno podlago za predmetno subvencioniranje predstavlja določilo druge alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), ki pravi, da “občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine” in določilo desete alineje istega odstavka, ki pravi, da “občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim pospešuje informacijsko in drugo dejavnost na svojem območju”.
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje stroškov obratovanja dveh bankomatov, in sicer enega v naselju Vače in drugega v naselju Gabrovka. Bankomata bosta locirana:
– v trgovini Kmetijske zadruge Trebnje z.o.o. na naslovu Gabrovka 4, 1274 Gabrovka,
– v Gasilskem domu Vače na naslovu Vače 71, 1252 Vače,
za kar bo izbrani prijavitelj na svoje stroške dolžan pridobiti soglasje lastnikov obeh lokacij, to je od Kmetijske zadruge Trebnje z.o.o., Stari trg 2, 8210 Trebnje in od PGD Vače, Vače 71, 1252 Vače. V primeru, da soglasja lastnika za posamezno od obeh lokacij (ali za obe lokaciji) ne bo možno pridobiti, bo izbrani prijavitelj znotraj istega naselja na svoje stroške dolžan poiskati novo lokacijo, h kateri bo dolžan pridobiti predhodno soglasje občine. V primeru nepridobitve soglasja lastnika katere od v zgornjih alinejah naštetih lokacij in v primeru, da v posameznem naselju ne obstoji niti druga ustrezna lokacija, s katero bi soglašala tudi občina, se v zvezi s to lokacijo subvencija občine ne podeli, za preostalo lokacijo, za katero je bilo soglasje lastnika dano oziroma je bila uspešno najdena nova lokacija v istem naselju, s katero je soglašala tudi občina, pa se subvencija podeli.
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev izbranemu prijavitelju v obliki delnega subvencioniranja stroškov obratovanja obeh bankomatov, pri čemer bo izbrani prijavitelj v zameno dolžan nuditi brezhibne storitve, ki jih omogoča bankomat (npr. dostop do gotovine 24 ur na dan, plačilo posebnih položnic ali polog gotovine, preveritev stanja na računu, napolnitev mobilnega telefona, plačilo univerzalnih plačilnih nalogov (UPN) ipd.).
3. Način določanja višine sredstev, ki jih s strani občine prejme izbrani prijavitelj
Občina bo zagotavljala sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki izbranemu prijavitelju nastaja zaradi stroškov obratovanja posameznega bankomata.
Mesečni primanjkljaj iz prejšnjega odstavka predstavlja razliko med stroški obratovanja in prihodki od uporabe bankomata v posameznem mesecu, pri čemer so stroški obratovanja bankomata naslednji:
– stroški postavitve in amortizacija bankomata,
– stroški zavarovanja bankomata in gotovine,
– najemnina za telekomunikacijski priključek ADSL,
– stroški tehničnega varovanja,
– stroški polnjenja bankomata,
– stroški vzdrževanja bankomata,
prihodki obratovanja bankomata pa so prihodki od uporabe bankomata, pri čemer se upoštevajo prejete provizije s strani bank izdajateljic kartic, katerih uporabniki so opravljali dvige gotovine in vpogled v stanje na bankomatu.
Občina bo izbranemu prijavitelju zagotavljala sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki mu bo nastajal zaradi stroškov obratovanja posameznega bankomata. To pomeni, da bo moral izbrani prijavitelj mesečno s specifikacijo za pretekli mesec, za katerega se izstavlja račun, izkazati višino mesečnega primanjkljaja, ki ga krije občina. Ne glede na navedeno pa bo občina mesečni primanjkljaj krila največ do višine, ki jo bo izbrani prijavitelj ponudil na razpisu, preostalo višino mesečnega primanjkljaja pa bo kril izbrani prijavitelj sam. Ne glede na navedeni mesečni plafon bo občina stroške letnega primanjkljaja obratovanja posameznega bankomata krila največ do višine 4.000,00 EUR, preostalo višino letnega primanjkljaja pa bo kril izbrani prijavitelj sam.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Na javnem razpisu lahko kandidirajo banke in hranilnice oziroma finančne institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da poslujejo v skladu z Zakonom o bančništvu in drugimi zakoni, ki urejajo bančno poslovanje in plačilne storitve,
– da imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev,
– da so vključene v jamstveno shemo bank in hranilnic Slovenije.
B) Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– da bodo vsem nudile brezhibne storitve bankomata,
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
– hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter pranje denarja, 
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
V primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko občina kadarkoli v postopku zavrne vlogo prijavitelja ali brez zanjo škodljivih posledic enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.
Izbrani prijavitelj je za čas veljavnosti pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa, na lastne stroške dolžan vzdrževati in zagotavljati brezhibno delovanje bankomata v naselju Kresnice, in sicer na lokaciji samopostrežbe Kresnice na naslovu Kresnice 19, 1281 Kresnice, brez da bi bil od občine upravičen terjati povračilo kakršnegakoli primanjkljaja, ki bi ga beležil iz naslova obratovanja predmetnega bankomata v Kresnicah. V zvezi s predmetnim bankomatom v naselju Kresnice bo izbrani prijavitelj na svoje stroške dolžan pridobiti soglasje lastnika lokacije, to je od Kmetijsko gozdarske zadruge Litija, z.o.o., Litija, Valvazorjev trg 3, 1270 Litija. V primeru, da soglasja lastnika za predmetno lokacijo ne bo možno pridobiti, bo izbrani prijavitelj znotraj istega naselja na svoje stroške dolžan poiskati novo lokacijo, h kateri bo dolžan pridobiti predhodno soglasje občine. V primeru, da v naselju Kresnice ne bo na voljo nobena ustrezna lokacija, s katero bi soglašala tudi občina, ali da izbrani prijavitelj za bankomata, ki sta predmet tega razpisa, ne pridobi ustreznega soglasja lastnika ustrezne lokacije niti v naselju Vače niti v naselju Gabrovka, predmetni razpisni pogoj za čas, ko nobena ustrezna lokacija v naselju Kresnice ne bo na voljo, ali dokler izbrani prijavitelj ne pridobi soglasja lastnika lokacije za vsaj en bankomat v naselju Vače oziroma Gabrovka, začasno ne velja.
5. Navedba dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti vlogi, ter rok za predložitev vloge in obvezna opremljenost vloge
Prijavitelj mora vlogi predložiti (razpisna dokumentacija):
– izpolnjen, podpisan in požigosan obrazec Podatki o prijavitelju (priloga št. 1)
– izpolnjen, podpisan in požigosan obrazec Ponudba (priloga št. 2)
– izpolnjen, podpisan in požigosan obrazec Izjava ponudnika (priloga št. 3)
– izpolnjen obrazec Vzorec pogodbe, s parafo in žigom vsake strani pogodbe (priloga št. 4).
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti podana na obrazcih, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in požigosane s strani prijavitelja, pri čemer je prijavitelj dolžan vzorec pogodbe v znak strinjanja z njegovo vsebino na vseh straneh še požigosati in parafirati.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
Prijavitelj, ki se prijavi na javni razpis, mora vlogo napisati čitljivo, v slovenskem jeziku ter jo predložiti na ustreznih obrazcih. Prijavi mora predložiti zahtevane obvezne priloge.
A) Rok za predložitev vloge in način predložitve:
Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici v vložišču oziroma v sprejemni pisarni Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, najkasneje do 27. 7. 2017 do 12. ure (prejemna teorija). Če je vloga oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, mora biti oddana najkasneje isti dan (oddajna teorija).
B) Opremljenost vloge:
Na ovojnici mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na ponovljeni javni razpis za subvencioniranje stroškov obratovanja enega bankomata v naselju Vače in enega bankomata v naselju Gabrovka«,
– naslov naslovnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
– naslov prijavitelja.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo vlogo, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Če katera od teh formalnosti ne bo izpolnjena, bo ovojnica zaprta vrnjena na naslov pošiljatelja, pri čemer se šteje, da prijavitelj vloge sploh ni vložil.
6. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere najugodnejši prijavitelj
V razpisnem postopku bo izbrana finančna institucija, ki bo v celoti izpolnjevala z razpisom zahtevane pogoje ter katere ponudba bo najugodnejša. Najugodnejša bo ponudba prijavitelja, ki bo ponudil najnižji seštevek maksimalnih zneskov mesečnega primanjkljaja obratovanja obeh bankomatov, sredstva za kritje katerih bo zagotavljala občina. Z najugodnejšim ponudnikom bo občina sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju.
V primeru, da bi dva ali več ponudnikov ponudili enak nominalni znesek, bo naročnik izvedel pogajanja.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za leto 2017 znaša največ 8.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Litija za leto 2017, in sicer na proračunski postavki 0222 Občinska javna blagajna.
V primeru, da občina v proračunu za leto 2017 ali za katerokoli leto, ki sledi letu 2017, ne bo uspela zagotoviti zadostnih sredstev, si pridržuje pravico:
– da z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma aneks k njej, v katerem dogovorita nižjo vrednost sofinancerskih sredstev, oziroma
– da lahko v primeru, da upravičenec ne želi skleniti pogodbe oziroma aneksa iz prejšnje alineje, občina odstopi od pogodbe.
V času veljavnosti sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju bo občina sredstva za izvedbo predmetne pogodbe zagotavljala v svojem vsakoletnem proračunu.
Občina si pridržuje pravico, da ta razpisni postopek pred sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju (tudi brez utemeljenih razlogov) kadarkoli ustavi, pri čemer izbrani prijavitelj od nje zaradi tega ni upravičen ničesar terjati. Navedeno pomeni, da zaradi ustavitve razpisnega postopka za občino ne nastanejo nobene negativne posledice.
8. Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe se nahaja v prilogi št. 4. Prijavitelj v znak strinjanja z vsebino pogodbe vzorec pogodbe parafira in požigosa na vseh straneh.
Izbrani prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se izbrani prijavitelj v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je od ponudbe odstopil.
Pogodba se sklepa za določen čas do 31. 12. 2017, se pa šteje, da se veljavnost pogodbe samodejno podaljša za eno koledarsko leto, razen če ena pogodbena stranka najkasneje do 30.11. tekočega leta drugi pogodbeni stranki sporoči, da se ne strinja s samodejnim podaljšanjem pogodbe za naslednje koledarsko leto.
9. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, vodi postopek javnega razpisa, to je odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo obvezne priloge, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s strani prijaviteljev, strokovni pregled ter ocenjevanje vlog. V primeru formalno nepopolne prijave se prijavitelja pozove k dopolnitvi svoje vloge. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni v roku, se zavržejo.
Strokovna komisija strokovno pregleda formalno popolne vloge, preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev s strani prijaviteljev na razpis (pod pogojem, da je vloga ponudnika formalno popolna) ter vloge oceni glede na merilo (pod pogojem, da je ponudnik v svoji vlogi izkazal, da izpolnjuje vse razpisne pogoje). Vrednotenje vlog poteka po merilu, zapisanem v 6. poglavju tega javnega razpisa.
Odpiranje prijav bo potekalo dne 28. 7. 2017 ob 9. uri v mali sejni sobi na sedežu Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Odpiranje prijav bo javno.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Strokovna komisija pripravi predlog izbora prijavitelja, ki je po njenem strokovnem mnenju vložil najugodnejšo prijavo.
Direktorica občinske uprave nato sprejme posamezne sklepe, s katerimi se neizbrane prijavitelje in izbranega prijavitelja obvesti o izidu javnega razpisa.
Izbrani prijavitelj bo po dokončnosti vseh posamičnih sklepov pozvan k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil svojo vlogo. V tem primeru si občina pridržuje pravico izbrati naslednjega najugodnejšega prijavitelja.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najkasneje v 60 dneh od poteka roka za predložitev prijav na predmetni javni razpis.
11. Navedba organa, ki s sklepom odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi zoper ta sklep
O dodelitvi sredstev odloči direktorica občinske uprave. Na prejeti sklep je možna pritožba pri županu Občine Litija.
Prijavitelj lahko v 8 dneh od prejema posamičnega sklepa o izidu pisno vloži pritožbo na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan bo o pritožbi odločil v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis bo objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS in na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si/).
Od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS bo na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si/) dostopna tudi razpisna dokumentacija (priloge št. 1–4).
Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: matija.habe@litija.si ali na tel. 01/89-63-434 (Matija Habe).
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti