Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2710/17, Stran 1800
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320 (v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljevanju Uredba 966/2012/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1) (v nadaljevanju Uredba 1011/2014/ EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5) (v nadaljevanju Uredba 215/2014/ EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) (v nadaljevanju Uredba 821/2014/ EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1) (v nadaljevanju Uredba 2015/207/ EU),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5) (v nadaljevanju Uredba 480/2014/ EU),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1) (v nadaljevanju Uredba 522/2014/ EU),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 1 za: 3-PN3.1/2/MGRT/1, Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018, z dne 14. 7. 2017.
Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«; prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve1 ali razširitve2 ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.
1 Dograditev – pomeni dograditev že obstoječe infrastrukture ekonomsko-poslovne cone. Poslovna cona, kjer je potrebna dograditev, nima vse potrebne infrastrukture, ki bi omogočala normalno delovanje cone.
2Razširitev – pomeni povečanje površin ekonomsko-poslovne cone in izgradnjo infrastrukture na teh površinah.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilji javnega razpisa so:
– prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
– povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP),
– povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov za ekonomsko-poslovno infrastrukturo,
– površina urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone (v ha).
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– število novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko-poslovne cone v roku dveh let od zaključka operacije/povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih,
– zasedenost površin urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone s podjetniškimi dejavnostmi.
Kazalniki učinka se bodo dokazovali ob zaključku operacije, kazalniki rezultata pa 2 leti po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se bo spremljalo enkrat letno z informacijskim sistemom v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Ministrstvo bo kazalnike učinka in rezultata spremljalo še 5 let po zaključku operacije. K doseganju kazalnikov bo ministrstvo upravičence zavezalo v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dograditve ali razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko-poslovnih con. Pri tem se za ekonomsko-poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko-poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih 9.450.000,00 EUR in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 5.550.000,00 EUR.
Aktivnosti sofinancirane operacije se lahko izvajajo le v kohezijski regiji, kjer ima prijavitelj sedež.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (kohezijski regiji Vzhodna ali Zahodna Slovenija) se bo v celoti izvajala aktivnost.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Ciljne skupine/upravičenci: ciljne skupine operacije so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki bodo poslovala v opremljeni/dograjeni/razširjeni ekonomsko-poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.
Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Izjava je del razpisne dokumentacije, Obrazec 2.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točkah 10.1, 10.2 in 10.3.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj ima poravnane zapadle finančne obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
2. Prijavitelj ima poravnane zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
3. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
4. Prijavitelji so občine.
5. Upravičeni stroški, za katere bodo upravičencu na podlagi sklenjene pogodbe izplačana sredstva po tem javnem razpisu, ne smejo biti sofinancirani iz drugega javnega vira, tj. sredstev evropskega ali državnega proračuna (dvojno financiranje). Sredstva, ki jih upravičenec zagotavlja za kritje nesofinanciranega dela upravičenih stroškov iz lastnega vira ali iz naslova 23. člena ZFO, se ne obravnavajo kot dvojno financiranje.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Zemljišče, na katerem bo postavljena ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče, na katerem bo ekonomsko-poslovna infrastruktura zgrajena, ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča, služnostno pravico za vgradnjo ali dokazilo, da je prijavitelj določen za upravljavca v skladu z 9. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), s trajanjem še najmanj 5 let po zaključku operacije.
2. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor.
3. Prijavitelj mora v vlogi (Obrazec 3, točka 3.4) predložiti podatke o podjetjih, ki so izkazala interes za vstop v ekonomsko-poslovno cono ter podatke o površini v poslovni coni, na kateri bodo ta podjetja izvajala svojo poslovno dejavnost. Podjetja, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi, morajo ustrezati kriterijem za mikro, mala ali srednje velika podjetja.
4. Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji in Obrazcu 3 izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije.
5. Prijavitelj mora vlogi predložiti obrazložen grafični prikaz ekonomsko-poslovne cone (v merilu najmanj 1:5000), iz katerega je razvidna ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge na javni razpis.
4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Upravičene so le operacije investicijskega značaja, ki predstavljajo investicije v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, in sicer: investicije v prometno infrastrukturo, energetsko infrastrukturo, komunalno infrastrukturo in infrastrukturo za telekomunikacije.
3. Posamezna prijavljena operacija lahko zajema samo eno ekonomsko-poslovno cono. Število vlog posameznega prijavitelja ni omejeno.
4. Nastanek upravičenih stroškov mora terminsko sovpadati z razpisnimi pogoji. Operacije, ki so se pričele izvajati pred 1. 1. 2014 ali pa bodo/bi bile aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
5. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 300.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
6. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vire za izvedbo celotne operacije.
7. Operacija mora izkazovati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje delovnih mest.
8. Ciljne skupine investicijskega projekta morajo biti mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).
9. Do prijave so upravičene operacije, katerih cilj je zagotavljanje novih delovnih mest v ekonomsko-poslovni coni, ki je predmet operacije.
10. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
11. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvajanja.
12. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) – tretji del proračuna. Naziv operacije, zneski in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih vloge in v NRP enaki. V nasprotnem primeru, mora prijavitelj priložiti podpisno izjavo, da bo do vložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan posredovati ob prvem zahtevku za izplačilo.
13. Za operacijo mora biti izdelana in s strani pristojnega organa prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Prijavitelj mora ob vlogi predložiti podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije.
14. Sestavni del investicijske dokumentacije za operacije, katerih načrtovana vrednost presega ali je enaka 1 mio EUR, mora biti analiza stroškov in koristi (v nadaljevanju: ASK), izdelana v skladu z Delegirano uredbo komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pripravo ASK).
15. Za izračun finančne vrzeli morajo vsi prijavitelji uporabiti Obrazec 6a oziroma 6b (v Excelu) razpisne dokumentacije. V kolikor se investicija izvaja v več fazah, se finančna vrzel in analiza stroškov in koristi izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije.
16. Iz vloge mora biti razvidna predvidena zapolnjenost novo opremljenih uporabnih površin ekonomsko-poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti v roku dveh let po zaključku operacije. Sofinancirale se bodo operacije, ki predvidevajo vsaj 70 % zapolnjenost.
Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila in ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra. Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge. Postopek preverjanja, ocenjevanja in izbora je podrobneje opisan v poglavju 14 in 15 Razpisne dokumentacije.
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Pravočasne, popolne in ustrezne vloge bo strokovna komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1
Število novih in/ali ohranjenih delovnih mest
40
2
Ocena kakovosti in izvedljivosti projekta
10
3
Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju
10
4
Prispevek k izboljšanju poslovnega okolja
40
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100. Ocenjevanje se ne izvaja ločeno glede na kohezijski regiji.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v 15. in 16. točki razpisne dokumentacije.
5.2 Postopek izbora
Za sofinanciranje se izberejo tiste vloge, ki v postopku ocenjevanja dosežejo 70 točk ali več. Sredstva se vlogam, ki so dosegle najmanj 70 točk, dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje. Dodeljevanje se izvaja ločeno za vsako od kohezijskih regij, do porabe sredstev, namenjenih posamezni kohezijski regiji. V primeru enakega števila točk bodo imele prednost tiste operacije, ki bodo pridobile več točk pri kriteriju »Število novih in/ali ohranjenih delovnih mest«, nato pri kriteriju »Prispevek k izboljšanju poslovnega okolja«, nato pri kriteriju »Ocena kakovosti in izvedljivosti projekta« in nazadnje pri kriteriju »Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju«.
Vloge, ki ne dosežejo navedenega praga točk, se s sklepom zavrne.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Regija
 %
Leto 2017
Leto 2018
SKUPAJ
160053 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-V-EU
V
52,5
328.650,00
7.546.350,00
7.875.000,00
160054 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-V-slovenska udeležba
V
17,5
109.550,00
2.515.450,00
2.625.000,00
160055 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-Z-EU
Z
21,0
131.460,00
3.018.540,00
3.150.000,00
160056 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-Z- slovenska udeležba
Z
9,0
56.340,00
1.293.660,00
1.350.000,00
Skupaj
100
626.000,00
14.374.000,00
15.000.000,00
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru operacij.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nedodeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 (predviden znesek 626.000,00 EUR) in 2018 (predviden znesek 14.374.000,00 EUR). Predvideno koriščenje po letih se lahko spremeni na podlagi predvidene dinamike sofinanciranja iz odobrenih vlog, brez objave spremembe javnega razpisa.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Pogodbe o sofinanciranju bodo z upravičenci podpisane, ko bodo v okviru INOP zagotovljena sredstva na navedenih proračunskih postavkah MGRT.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju operacij, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru operacij prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je:
– Za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 75 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko, 25 % slovenska udeležba za sofinanciranje operacij.
Upravičeni stroški
90 % nepovratna sredstva
10 % lastna sredstva
EU del
SLO del
75 %
25 %
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
– Za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 70 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko, 30 % slovenska udeležba za sofinanciranje operacij.
Upravičeni stroški
90 % nepovratna sredstva
10 % lastna sredstva
EU del
SLO del
70 %
30 %
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za stroške pripravljalnih del se prične 1. 1. 2014, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) s strani pristojnega organa. Obdobje upravičenosti za ostale stroške se prične z dnem izdaje sklepa o izboru operacij. Obdobje upravičenosti stroškov se konča najkasneje do 30. 9. 2018, obdobje upravičenosti izdatkov se konča najkasneje 31. 12. 2018.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2017, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo najkasneje do vključno 27. 11. 2017. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2018, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo najkasneje do vključno 30. 9. 2018.
Skladnost s pravili državnih pomoči: operacije ne predstavljajo državne pomoči.
10 Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. gradnja nepremičnin;
2. nakup nezazidanih zemljišč;
3. oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
4. stroški informiranja in komuniciranja;
5. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 5 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov, navedenih pod zaporedno številko 1 (v kolikor stroški pod št. 1 ne nastanejo, stroški pod št. 2 do 5 niso upravičeni).
Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.
Podrobnejša opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov je predstavljena v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 7.
10.2 Intenzivnost pomoči
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi upravičenec iz lastnih sredstev. Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 3.000.000,00 EUR.
10.3 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
11 Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 8. 9. 2017.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka 12.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z zgoraj navedenimi navodili iz razpisne dokumentacije, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vlogo je potrebno poslati ali vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Neposredna predložitev vlog je možna na zgoraj navedenem naslovu, v glavni pisarni ministrstva, od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 15.30 in v petek med 7.30 in 14.30.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, za katere bo razvidno, da so bile do vključno dne 8. 9. 2017 oddane kot priporočene poštne pošiljke oziroma vložene na vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Mariboru.
12 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge bodo vrnjene prijaviteljem in bodo s sklepom zavržene.
Vse pravočasne, formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge bo strokovna komisija ocenila na podlagi meril in metodologije iz točke 16 razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v odločanje podala predlog za vse na javni razpis prispele vloge.
O zavrženju vloge, zavrnitvi vloge ali dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik ministrstva.
Natančnejši opis postopka in načina izbora sta navedena v razpisni dokumentaciji, točka 14 in 15.
13 Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma zaključenega odpiranja vseh vlog prispelih na javni razpis.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge se bo preverjalo tudi, ali je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo. Upravičenec bo o kontroli na terenu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru operacije pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14 Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15 Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi tako, da bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
17 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
18 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 in s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
20 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
21 Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
22 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23 Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
24 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, če je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
25 Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
26 Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt @gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na gornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost