Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2678/17, Stran 1800
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po zakonskem pooblastilu zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13, 10/14 in 76/15; USPDSLS), objavlja
ponovljen javni razpis 
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe za 2 stanovanji v Kočevju
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Gimnazija in Srednja šola Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje.
2. Predmet prodaje: Nepremičnini z ID znakom:
1. 1577-962-1 (na parc. št. 1794/1 k.o. Kočevje), stavba št. 962, št. dela stavbe 1, stanovanje v pritličju, površine po katastru 59,9 m2, dejanska izmera 56,88 m2, hodnik, kopalnica z WC, kuhinja in dve spalnici, centralno ogrevanje na drva in elektriko; stavba je stara preko 100 let, na naslovu Podgorska 61, Kočevje; v stanovanju je najemnik za nedoločen čas z zakonito predkupno pravico;
2. 1577-962-2 (na parc. št. 1794/1 k.o. Kočevje), stavba št. 962, št. dela stavbe 2, v posameznem delu št. 2 sta urejeni dve stanovanji, stanovanje št. 2 v mansardi, nedokončano (manjkajo tlaki, belež), brez centralnega ogrevanja, individualna kurišča, površine 48,14 m2, tri sobe in kopalnica z WC; stavba je stara preko 100 let, na naslovu Podgorska 61, Kočevje; v stanovanju je najemnik za nedoločen čas z zakonito predkupno pravico
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena za stanovanji iz prejšnje točke,
na naslovu Podgorska 61, Kočevje:
1. 37.227,96 EUR
2. 18.004,45 EUR
Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 15 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv brez ugovora, če je kupec pravna oseba oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za obe stanovanji bo potekala dne 18. 8. 2017, z začetkom ob 13. uri, v sejni sobi Gimnazije in Srednje šole Kočevje, (GSŠ Kočevje), Trg zbora odposlancev 22, 1330 Kočevje, 1. nadstropje.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za posamično nepremičnino, za katero dražijo.
Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33308-7200994-860112, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba Kočevje«. najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo javne dražbe.
d. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 30 dni po prejemu sklenjene pogodbe ali ne zavaruje ustrezno neplačanega dela kupnine, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku;
e. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kot tudi davek na promet nepremičnin 2 % plača kupec;
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine;
h. nepremičnine so na prodaj po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije s predhodnim ogledom nepremičnin pod 2. točko, 1.–3. se obrnite na Meto Kamšek, GSŠ Kočevje, tel. 01/620-42-21 gsm: 031/300-976, e-pošta: meta.kamsek@guest.arnes.si. V zvezi s pravnimi pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si.
Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost