Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Ob-2673/17, Stran 1794
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2017
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2017 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se lahko prijavijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v Razpisu Evropske komisije, objavljenem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#traditional
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2017, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.
2. Pogoji za udeležbo:
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti v celoti ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2017 v skladu z razpisom Evropske komisije,
– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem razpisu so upravičenci iz projektnih predlogov Evropske komisije, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za nacionalni ali mednarodni projekt v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007, Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. marca 2014 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014–2017, Uradni list EU L 116 z dne 17. 4. 2014,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2017 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh Evropske komisije.
4. Okvirni delež sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:
Podprogram/ Prednostno področje/
Prioriteta MOP
Proračunska postavka/Višina sofinanciranja (predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta) *
1. Podprogram za okoljske ukrepe
PREDNOSTNO PODROČJE 
OKOLJE IN UČINKOVITA RABA VIROV (Večletni delovni program LIFE 2014–2017)
Vse projektne teme
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 10 %
TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE 
ZA NARAVO (Večletni delovni program LIFE 2014–2017)
1. Projekti za izboljšanje stanja habitatnih tipov ali vrst (tudi vrst ptic), pomembnih za Skupnost, ki so usmerjeni na območja Natura 2000, predlagana ali določena za te habitatne tipe ali vrste (kvalifikacijske).
Projekti izboljšanja stanja iz priloge 6.1 PUN:
– za vrste in habitatne tipe v neugodnem – nezadostnem stanju ohranjenosti (U1), neugodnem – slabem stanju ohranjenosti (U2) glede na poročanje po 17. členu Direktive o habitatih
– za ptice gnezdilke s kratkoročnim populacijskim trendom upadajoče (-), stabilno (0) ali spremenljivo (F) in minimalno oceno velikosti populacije večjo od 0 glede na poročanje po 12. členu Direktive o pticah.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
2. Projekti za izboljšanje stanja habitatnih tipov na območjih Natura 2000 ali vrst (tudi vrst ptic), pomembnih za Skupnost, če njihovo stanje ni „ugodno/varno in se ne slabša“ ali „neznano“ v skladu z najnovejšimi splošnimi ocenami, ki so jih države članice na zadevni geografski ravni zagotovile v skladu s 17. členom Direktive o habitatih ali najnovejšimi ocenami v skladu z 12. členom Direktive o pticah in ocenami ptic na ravni EU.
Projekti z ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti:
– za vrste in habitatne tipe pomembne za Skupnost s skupno oceno glede na poročanje po 17. členu Direktive o habitatih neugodno – nezadostno (U1), neugodno – slabo (U2)
– za ptice pomembne za Skupnost, katerih stanje na ravni EU ni varno (secure) ali neznano (unknown) in imajo ocene kratkoročnega trenda glede na poročanje po 12. členu Direktive o pticah upadajoče(-), spremenljivo (F) ali stabilno (0).
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
3. Projekti, ki podpirajo omrežje Natura 2000 in so namenjeni invazivnim tujerodnim vrstam (ITV), če bi te verjetno poslabšale stanje vrst (tudi vrst ptic) ali habitatnih tipov, pomembnih za Skupnost.
Celotna projektna tema.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST (Večletni delovni program LIFE 2014–2017)
1. Projekti za izvajanje cilja št. 2 strategije za biotsko raznovrstnost z vključitvijo ukrepov za ohranjanje in izboljšanje ekosistemov in njihovih storitev v dejavnosti javnega ali zasebnega sektorja z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture ter obnovo degradiranih ekosistemov. Ti projekti morajo preskušati in uporabljali pristope, namenjene:
(a) kartiranju in ocenjevanju (tudi vrednotenju) ekosistemov in morskih ekosistemov ter njihovih storitev, kar bo prispevalo k prednostnim nalogam za obnovo, zeleni ali modri infrastrukturi ali pa preprečevanju neto nesreč;
(b) obnovi ekosistemov, vključno z obalnimi in morskimi ekosistemi in njihovimi storitvami z uporabo okvira prednostnih nalog za obnovo;
(c) razvoju metodologij za vrednotenje in plačilo ekosistemskih storitev (vključno z materialnimi in nematerialnimi storitvami) ali
(d) inovativnim shemam upravljanja, ki obravnavajo zlasti ekosistemske storitve, povezane z vodo, in bi lahko zagotovile morebitne mehanizme financiranja za uresničenje ciljev strategije za biotsko raznovrstnost ter prispevale k ciljem okvirne direktive o vodah in direktive o poplavah.
deloma točka a) iz projektne teme (Večletni delovni program LIFE): 
Ti projekti morajo preskušati in uporabljali pristope, namenjene kartiranju in ocenjevanju (tudi vrednotenju) CELINSKIH NEGOZDNIH ekosistemov ter njihovih storitev. 
Projekti naj uporabljajo pristope razvite na ravni EU kot je analitični okvir razvit v okviru MAES (http://biodiversity.europa.eu/maes.) in z uporabo najnovejše tipologije za klasifikacijo ekosistemskih storitev CICES. Prioritetno naj se uporablja obstoječe podatke kartiranih ekosistemov/habitatov, ki so bili pridobljeni z javnimi sredstvi.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
2. Projekti za izvajanje ukrepov, namenjenim invazivnim tujerodnim vrstam v okviru cilja št. 5 strategije za biotsko raznovrstnost ali ob upoštevanju pobud za uresničenje ravni zaščite iz deskriptorja 2 – neavtohtone vrste iz okvirne Direktive o morski strategiji, z ukrepi, ki preskušajo in uporabljajo pristope, namenjene:
(a) preprečevanju vnosa invazivnih tujerodnih vrst, zlasti z obravnavanjem poti nenamernega vnosa;
(b) vzpostavitvi sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja ter 
(c) izkoreninjenju ali nadzoru naseljenih invazivnih tujih vrst na ustrezni prostorski ravni.
Celotna projektna tema.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 30,00 %
Ti projekti s svojimi ukrepi obravnavajo tri korake (preprečevanje, zgodnje opozarjanje in hiter odziv ter izkoreninjenje/nadzor) v celovitem okviru, v primeru, ko je bil eden od korakov že obravnavan, pa so njihovi ukrepi vsaj jasno umeščeni v širši okvir, ki povezuje vse tri korake. Vzpostaviti jih je treba zaradi izboljšanja – ali uvedbe novih – tehničnih, upravnih ali pravnih okvirov na zadevni ravni; namenjeni morajo biti preprečevanju obsežnejšega naseljevanja invazivnih tujih vrst na območju EU.
3. Projekti, namenjeni ogroženim vrstam, ki niso vključene v priloge k Direktivi o habitatih, njihovo stanje na evropskih rdečih seznamih ali rdečem seznamu zveze IUCN za vrste, ki niso zajete na evropskih rdečih seznamih pa je „ogroženo“ ali slabše
Celotna projektna tema.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
4. Pilotni ali predstavitveni projekti, ki preskušajo in nato izvajajo ukrepe za zeleno infrastrukturo, osredotočene na:
– inovativne tehnologije ter razvoj in uporabo tehničnih standardov, povezanih z njimi;
– ohranjanje ali obnovo ekosistemov v korist zdravja ljudi ali
– stroškovno učinkovite tehnologije in metode, ki v največji možni meri zmanjšajo vpliv obstoječe energetske in prometne infrastrukture na biotsko raznovrstnost s krepitvijo funkcionalnosti prostorsko povezanih ekosistemov.
Celotna projektna tema.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 10,00 %
PREDNOSTNO PODROČJE OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 
(Večletni delovni program LIFE 2014–2017)
Vse projektne teme.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
2. Podprogram za podnebne ukrepe
Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/do vključno 20,00 %
* Pri izračunu deleža bodite pozorni, da pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta upoštevate navodila iz razpisa EK (Guidelines for applicants 2017, objavljeno na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#traditional).
V primeru, da upravičenec navede napačen delež ( %) upravičenih stroškov projekta, ki bo predmet sofinanciranja, se ta delež zniža na najvišji možni delež, kot je določen v točki 4 javnega razpisa.
Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji.
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi projektni predlogi, izbrani s strani Evropske komisije do maksimalnega deleža sofinanciranja iz zgornje tabele v točki 4.
V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah 559 Sklad za podnebne spremembe in 153220 Mednarodni projekti LIFE, kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16) ter v višini zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski postavki za posamezno leto. V primeru, da v proračunu Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh izbranih projektov, bo Ministrstvo deleže financiranja vsem projektom proporcionalno znižalo.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med Evropsko komisijo in upravičenci ter veljavnim večletnim delovnim programom LIFE za obdobje 2014–2017.
6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov:
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 17«.
– Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 8. 8. 2017 do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, dne 8. 8. 2017 ob 14. uri.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec A6. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se v primeru spremembe projektnega predloga, vključno s spremembo njegove finančne konstrukcije ob končni oddaji le-tega, ne more več povečati.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 31. avgusta 2017.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki se bodo prijavili na ta razpis in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE za leto 2017 ter bodo z Evropsko komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev.
8. Projektna dokumentacija
Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm.
Vsa vprašanja v zvezi z javnim razpisom se pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si in julijana.lebez-lozej@gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani LIFE Slovenija.
9. Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor
Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 (ali 01/478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 01/478-74-83 (ali 01/478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej 
– Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec 
Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
10. Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede razpisa objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost