Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

Št. 5442-2/2017/7 Ob-2656/17, Stran 1785
Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (Euratom) št. 966/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT);
– Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanje (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15);
– Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020, ki jih je sprejela Vlada RS dne 13. 11. 2015;
– Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017, ki ga je sprejela Vlada RS dne 21. 1. 2016;
– Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15);
– Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanje za leto 2016, objavljenega na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/;
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-2/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019« (št. dokumenta: 3032-53/2017), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 27. 6. 2017
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Na javnem razpisu bodo izbrane operacije, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet, namen, cilji, ciljna skupina, projektne aktivnosti javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti1, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti.
1 Za stare do vključno 28 let se štejejo osebe, ki so stare do 28 let in 364 dni, torej osebe, ki še niso dopolnile 29. leta starosti.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb.
Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:
– Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ 2 meseca, vendar skupno manj kot 100 ur, od česar je okvirno 20 % ur individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta,
– Svetovanje osebi, ki je uspešno zaključila usposabljanje v projektu izbranem na tem javnem razpisu in se zaposlila v novonastalem gospodarskem subjektu.
Z namenom podpore podjetniškem udejstvovanju brezposelnih mladih, starih do vključno 28 let, se bo kot uspešen zaključek usposabljanja štela vsaj 90 % prisotnost na usposabljanjih in, s strani izvajalca usposabljanj, potrjeni podjetniški načrt.
Brezposelna mlada oseba bo napotena v skupinsko usposabljanje, kjer bodo v obliki modulov podana različna podjetniška znanja in veščine. Na podlagi novo pridobljenih znanj, in z individualnim svetovanjem, bodo vključeni nato pripravili podjetniški načrt. Po uspešno potrjenem podjetniškem načrtu bodo imeli vključeni 30 dni za oddajo vloge za pridobitev subvencije v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«. Vključeni bodo upravičeni do podjetniškega svetovanja (predvidoma 4 ure) v času prvega leta delovanja novonastalega gospodarskega subjekta v katerem so se zaposlili.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti 2 izbrana projekta, ki bosta v usposabljanje in pomoč pri pripravi podjetniškega načrta vključila brezposelne mlade do vključno 28 let starosti, ter jih s tem in predvidenim svetovanjem po zaposlitvi vsaj 500 spodbudila za zaposlitev v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«2, od tega 200 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 300 v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
2 Brezposelna oseba, ki je uspešno zaključila usposabljanje in pridobila potrjen podjetniški načrt, lahko pri ZRSZ (svetovalki zaposlitve) v 30 dneh vloži vlogo za pridobitev subvencije za zaposlitev v novoustanovljenem gospodarskem subjektu, ki je ustanovljen po uspešnem zaključku usposabljanja.
2.4 Ciljna skupina javnega razpisa
V ciljni skupini so brezposelni mladi, stari do vključno 28 let. Pogoj za vključitev mlade osebe v projekt je, da je na dan vključitve v usposabljanje le-ta stara vsaj 15 let in manj kot 29 let ter ni v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.
2.5 Projektne aktivnosti in obdobje izvajanja
Projektne aktivnosti posameznega izbranega projekta, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje 30. 6. 2020.
Projektne aktivnosti se izvajajo v dveh fazah:
1. Skupinsko usposabljanje o podjetniških vsebinah in individualno svetovanje za pripravo podjetniškega načrta,
2. Svetovanje osebi po zaključenem usposabljanju iz prve točke in zaposlitvi v novonastalem gospodarskem subjektu.
Poleg zgoraj navedenih glavnih zaporednih faz, je v načrtu projektnih aktivnosti obvezen tudi naslednji delovni sklop za celoten čas izvajanja projekta:
1. Upravljanje projekta, s strani prijavitelja projekta.
2.6 Regija izvajanja
Na javnem razpisu bosta izbrana 2 projekta, od tega se bo en projekt izvajal na območju KRVS, drug projekt pa na območju KRZS.3
3 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).
Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato se za namen izvajanja OP EKP 2014–2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2).
Regija izvajanja, in s tem povezana upravičenost stroškov, je vezana hkrati na sedež prijavitelja in na stalno prebivališče vključenih oseb iz ciljne skupine. To pomeni, da prijavitelj lahko prijavi kot upravičen strošek samo za udeleženca s stalnim prebivališčem v isti kohezijski regiji kot ima prijavitelj sedež (npr. prijavitelj, ki ima sedež na območju KRVS mora v usposabljanja vključevati zgolj osebe s stalnim prebivališčem na območju KRVS in obratno).
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati skupaj s projektnim/i partner/ji, ki si jih je sam izbral. Projektno partnerstvo sestavljata najmanj 2 pravni osebi (prijavitelj in projektni partner/ji). Prijavitelj je nosilec projekta in je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta ter ne nastopa zgolj kot posrednik.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju, prijavitelj s projektnim/i partnerjem/ji podpiše partnerski sporazum (Priloga št. 3), v katerem podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi projekta in vsebuje obvezne sestavine podrobneje navedene v poglavju 8.
3.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj in projektni partnerji, da se uvrstijo v izbor za dodelitev sredstev, so naslednji:
1. prijavitelj in projektni partner/ji so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in delujejo v mladinskem sektorju ali na področju lokalnega in regionalnega razvoja in drugi, ki lahko s svojim delovanjem aktivno prispevajo k ciljem tega javnega razpisa;
2. prijavitelj in projektni partner/ji za stroške projekta, za katerega podajajo vlogo, niso in ne bodo prejeli sredstev iz drugih javnih virov (dvojno financiranje);
3. prijavitelj in projektni partner/ji imajo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta (pet mesecev), ki jo posamezna pravna oseba (prijavitelj ali projektni partner) izkazuje tako, da je v letnem poročilu za leto 2016 imela v Izkazu prihodkov in odhodkov, prihodke od poslovanja višje, kot je načrtovana vrednost stroškov aktivnosti posamezne pravne osebe v prvem letu izvajanja aktivnosti projekta (ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradnih evidencah; v kolikor podatek v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj priloži k vlogi dokazilo tj. Priloga št. 7: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016);
4. prijavitelj in projektni partner/ji imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne pred vložitvijo vloge za javni razpis;
5. prijavitelj in projektni partner/ji niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
6. prijavitelj in projektni partner/ji nimajo neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja vseh zgoraj navedenih razpisanih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, projektni partnerji pa podpišejo Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerimi s kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Opis delovanja in reference (vezano na pogoj št. 1) so dodatno pojasnjene v Obrazcu št. 2: Prijavnica. Prijavnici se doda Priloga št. 7: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016, v kolikor podatek v uradni evidenci ni na voljo.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge je priporočljivo, da prijavitelj in projektni partnerji, v prejšnjem odstavku navedena potrdila iz uradnih evidenc, priložijo sami.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor prijavitelj ali katerikoli od projektnih partnerjev ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
3.2 Pogoji za uvrstitev projekta v izbor
Pogoji, ki jih mora projekt prijavitelja izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, so skladnost s ciljem prednostne naložbe, specifičnega cilja in cilji javnega razpisa. Ključni pogoji pa so naslednji:
1. projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke. 2.4 tega javnega razpisa;
2. projekt je natančno opredeljen v okviru obdobja upravičenosti ter izkazuje realne možnosti za uspešno izvedbo v obdobju, za katerega velja financiranje, kot izhaja iz točke 4.4 tega javnega razpisa;
3. projekt je skladen s cilji in rezultati na ravni prednostne naložbe oziroma prednostne osi, in sicer:
– cilj prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« je boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela;
– rezultati projekta morajo prispevati h krepitvi in razvoju podjetništva med mladimi in k doseganju cilja prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade« – spodbujanju zaposlovanja oziroma povečanju deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela;
– posredno doseganje rezultata specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«, tj. delež mladih, starih 15–29 let, zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev), s posredovanjem udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje, v zaposlitve ali v odprtje novega gospodarskega subjekta ter s tem pridobitev nepovratnih sredstev v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«;
– prijavitelji morajo predvideti izvedbo aktivnosti za doseganje pričakovanih rezultatov opredeljenih v prijavnici (specifični cilji, pričakovani rezultati, kazalniki učinka (output) in kazalniki rezultata (outcome) na ravni izbranega projekta). Pričakovan učinek na ravni posameznega projekta je:
Regija izvajanja
število vključenih mladih v podjetniško usposabljanje
delež mladih, ki so uspešno dokončali podjetniško usposabljanje
število oseb za svetovanje po zaposlitvi v novonastalem gospodarskem subjektu4
KRVS
260
85 %
200
KRZS
390
85 %
300
4 Oziroma število vlog za pridobitev nepovratnih sredstev v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.
pri čemer:
– kazalnik »Število vključenih mladih v podjetniško usposabljanje« pomeni število mladih, ki so vključeni v evidenco brezposelnih oseb, in se na podlagi prijavnice vključijo v aktivnosti usposabljanja v okviru izbranega projekta;
– kazalnik »Delež mladih, ki so uspešno dokončali podjetniško usposabljanje« pomeni: 90 % prisotnost na usposabljanjih in, s strani izvajalca usposabljanj, potrjeni podjetniški načrt;
– kazalnik »Število oseb za svetovanje po zaposlitvi v novonastalem gospodarskem subjektu« pomeni število brezposelnih mladih, ki so uspešno zaključili podjetniško usposabljanje, se v 30 dneh zaposlili v novonastalem gospodarskem subjektu in na podlagi tega pridobili nepovratna sredstva v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«. Na podlagi tega so upravičeni do 4 ur individualnega podjetniškega svetovanja v roku 1 leta po pridobitvi sredstev, če za svetovanje zaprosijo.
4. projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk.
5. jasno je prikazana ustreznost in utemeljena sposobnost prijavitelja in projektnih partnerjev, da izvedejo vse faze projekta.
6. prijavitelj in projektni partnerji oziroma mentorji izkazujejo primerljive izkušnje5 za delo s ciljno skupino na področju podjetniškega usposabljanja in priprave ter izdelave poslovnih načrtov.
5 V prijavnici pod točko 1.5 prijavitelj in projektni partnerji navedejo CV mentorja s poudarkom na delovnih izkušnjah s področja, ki ga obravnava ta javni razpis.
7. prijavitelj in projektni partnerji morajo voditi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki. Vso to dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.
8. prijavitelj in projektni partnerji bodo, v okviru projekta, zagotavljali brezplačno izvajanje vseh vsebin in aktivnosti za vključene uporabnike, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta.
Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih razpisanih pogojev za uvrstitev projekta v izbor prijavitelj izpolni obrazec št. 2: Prijavnica in podpiše obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, projektni partnerji pa podpišejo obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.
3.3 Sodelovanje z drugimi organizacijami in širšo lokalno skupnostjo
V projektu je zaželeno sodelovanje z lokalno ali širšo skupnostjo. To pomeni povezovanje in sodelovanje prijavitelja z drugimi pravnimi osebami ne glede na status oziroma pravno obliko (t.i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. podjetja, občine, društva, združenja in drugi poslovni subjekti, ki niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo, vlogo in sofinanciranjem prijavljenega projekta v lokalnem okolju ali širšem okolju pripomorejo k uspešnejši izvedbi le-tega. Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji oziroma z lokalno/regionalno skupnostjo je zaželeno in bo pri ocenjevanju projektov upoštevano. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje tudi z drugimi pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 5: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje pridruženih partnerjev).
Financiranje
4.1 Način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja projekta, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje projektov v okviru javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških (v nadaljevanju: Navodila OU) in Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), dostopna na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del celotnih stroškov projekta, ki sodijo v osnovo za izračun prispevka Skupnosti. Vrste upravičenih stroškov za konkreten projekt se določijo v pogodbi o sofinanciranju, ki se sklene med ministrstvom in izbranim prijaviteljem v vlogi upravičenca, dokazila in način dokazovanja stroškov pa določajo Navodila PO.
4.2 Višina razpoložljivih sredstev
Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 znaša 995.438,00 EUR, od tega je 398.175,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 597.263,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS. Sredstva niso prenosljiva med regijama. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
v EUR
2017
2018
2019
2020
SKUPAJ
KRVS 
150034 – PN8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-20-V-EU
26.020,00
158.048,00
124.308,00
10.164,00
318.540,00
150035 – PN8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-20-V-slovenska udeležba
6.505,00
39.512,00
31.077,00
2.541,00
79.635,00
SKUPAJ KRVS
32.525,00
197.560,00
155.385,00
12.705,00
398.175,00
KRZS
150036 – PN8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-20-Z-EU
38.430,40
238.272,00
185.862,00
15.246,00
477.810,40
150037 – PN8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – 14-20-Z-slovenska udeležba
9.607,60
59.568,00
46.465,50
3.811,50
119.452,60
SKUPAJ KRZS
48.038,00
297.840,00
232.327,50
19.057,50
597.263,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
80.563,00
495.400,00
387.712,50
31.762,50
995.438,00
EU DEL 80 %
64.450,40
396.320,00
310.170,00
25.410,00
796.350,40
SLO DEL 20 %
16.112,60
99.080,00
77.542,50
6.352,50
199.087,60
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike po letih, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe (državnega proračuna Republike Slovenije – MDDSZ) pa 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Razpisana sredstva bodo razdeljena v dveh kohezijskih regijah – 40 % v KRVS in 60 % v KRZS. Projekta bosta sofinancirana v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije prijavitelj sam.
4.3 Določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj
Ministrstvo bo posamezni projekt za območje:
– KRVS sofinanciralo do največ 398.175,00 EUR (skupaj za leta 2017, 2018, 2019 in 2020) oziroma po 32.525,00 EUR za proračunsko leto 2017, 197.560,00 EUR za proračunsko leto 2018, 155.385,00 za proračunsko leto 2019 in 12.705,00 EUR za proračunsko leto 2020.
– KRZS sofinanciralo do največ 597.263,00 EUR (skupaj za leta 2017, 2018, 2019 in 2020) oziroma po 48.038,00 EUR za proračunsko leto 2017, 297.840,00 EUR za proračunsko leto 2018, 232.327,50 za proračunsko leto 2019 in 19.057,50 EUR za proračunsko leto 2020.
Na javnem razpisu bosta izbrana 2 projekta, skladno z dodeljenimi sredstvi, in sicer 1 projekt v KRVS in 1 projekt v KRZS.
4.4 Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja zadnje sofinancirane aktivnosti projekta, t.j. do 30. 6. 2020, in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje v 30-ih dneh po koncu izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 31. 7. 2020 (izdatki upravičenca).
Skrajni rok za dokončanje prve faze projektnih aktivnosti (skupinsko usposabljanje in individualno svetovanje s pripravo podjetniškega načrta) je 31. 5. 2019.
Skrajni rok za dokončanje druge faze (svetovanje osebi) in zaključek vseh projektnih aktivnosti je 30. 6. 2020.
Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna (javni izdatki) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do 30. 10. 2020.
Ministrstvo lahko dopusti možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški
5.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega razpisa,
– so v skladu s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
5.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški in izdatki v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika,
– nastali in so plačani v obdobju upravičenosti posameznega projekta,
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi in drugimi listinami,
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi pravili (upoštevanje določil veljavnega zakona o javnem naročanju, informiranje in komuniciranje javnosti, hramba dokumentacije …).
Upravičeni stroški, ki se uveljavljajo na 2 meseca, se nanašajo neposredno na upravičene aktivnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:
a) Standardni strošek na enoto za usposabljanje (SSE-A) v višini 1.500 EUR na enoto
b) Standardni strošek na enoto za plačo koordinatorja projekta na projektu (SSE-B) v višini 1.610,00 EUR na enoto
c) Standardni strošek na enoto za svetovalno uro (SSE-C) v višini 87,50 EUR na enoto
a) Standardni strošek na enoto za usposabljanje (SSE-A)
Stroški usposabljanja zajemajo vse kategorije stroškov za čas izvajanja prve faze tega javnega razpisa6 (skupinsko usposabljanje in individualno svetovanje s pripravo podjetniškega načrta), preračunanih na osebo, ki bo uspešno zaključila usposabljanje s prevzemom subvencije v povezani operaciji. Stroški usposabljanja bodo povrnjeni v obsegu standardnega stroška na enoto (v nadaljevanju: SSE A), ki je podan z zaokroženo vrednostjo. Enoto predstavlja vsak udeleženec usposabljanja, ki je usposabljanje uspešno zaključil in pridobil subvencijo iz povezane operacije.
6 Gre za plače koordinatorjev usposabljanja, plače mentorjev, informiranje in komuniciranje ter pavšalno financiranje operativnih stroškov.
Upravičen strošek na enoto SSE A za vsakega udeleženca usposabljanja, ki je usposabljanje uspešno zaključil7 in pridobil subvencijo iz povezane operacije »Spodbude za zaposlitev mladih«, znaša 1.500,00 EUR.
7 Skladno z javnim razpisom to pomeni, da je bil vsaj 90 % prisoten na usposabljanjih in ima uspešno potrjen podjetniški načrt.
Dokazila za SSE-A:
– pogodba o zaposlitvi za koordinatorja usposabljanja,
– izpis iz evidence ur za koordinatorja usposabljanja,
– liste prisotnosti za skupinsko usposabljanje s podpisi prisotnih mentorjev,
– pregled opravljenih ur in vsebin za individualno svetovanje s podpisom udeleženca in mentorja,
– dokazilo (potrdilo) o uspešnem zaključku usposabljanja in potrjenem podjetniškem načrtu, ki ga izda izvajalec usposabljanja,
– pogodba z mentorjem,
– seznam upravičencev, ki so oddali vlogo za izplačilo subvencije v povezani operaciji (izda ZRSZ),
– dokazila o informiranju in obveščanju (dokazila o javnih naročilih, če so izvedena, kopija obveznega članka in ostalih izvedenih aktivnosti informiranja in obveščanja).
b) Standardni strošek na enoto za plačo koordinatorja projekta na projektu (SSE-B)
Najvišja dovoljena višina urne postavke je bila določena enako kot za koordinatorja usposabljanja, zato znaša povprečje mesečne bruto plače koordinatorja projekta 1.610,00 EUR, oziroma sorazmeren delež glede na upravičenost.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za 75 % celotnega delovnega časa za administrativno koordinacijo projekta v KRZS, kar znaša 1.207,50 EUR mesečno in 50 % celotnega delovnega časa za administracijo projekta v KRVS, kar znaša 805,00 EUR mesečno.
Dokazila za SSE-B:
– pogodba o zaposlitvi za koordinatorja projekta,
– izpis iz evidence ur za koordinatorja projekta,
– mesečno poročilo o delu.
c) Standardni strošek na enoto za svetovalno uro (SSE-C)
SSE-C predstavlja strošek svetovanja osebam v novonastalih gospodarskih subjektih ustanovljenih po uspešnem zaključku usposabljanja v projektu v okviru tega javnega razpisa in pridobitvi subvencije iz povezane operacije »Spodbude za zaposlitev mladih«. Prijavitelj bo izvajal svetovanja za udeležence, ki bodo uspešno zaključili usposabljanja in se zaposlili v novonastalem gospodarskem subjektu, še leto dni po odprtju tega gospodarskega subjekta, za zagotavljanje stabilnosti novoustanovljenega gospodarskega subjekta. Predvideno je, da se udeleženec sestane s svetovalcem največ štirikrat, po lastni presoji. Vrednost SSE-C oziroma svetovalne ure znaša 87,50 EUR, skladno z metodologijo obrazloženo v Prilogi št. 4 razpisne dokumentacije.
Nastali strošek se izkazuje:
– s seznamom udeležencev (vključno z njihovim podpisom), ki so se svetovanja udeležili,
– dokazili o javnem naročanju, v kolikor je izvedeno,
– pogodbo o opravljanju storitev,
– računom izstavljenim prijavitelju za izvedeno svetovanje.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi v prijavljenem projektu ali pri projektnih partnerjih je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Izbrani prijavitelji bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
5.3 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Prijavitelj bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju.
Dokazilo o nastanku standardnega stroška na enoto za plače in druga povračila dela zaposlenih je pogodba o zaposlitvi, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo v okviru katerega se uveljavlja strošek ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo. Poleg tega mora upravičenec vsakemu zahtevku za izplačilo priložiti tudi evidenco prisotnosti na delovnem mestu, ter ostala dokazila navedena pri posameznem strošku. Prijavitelj bo strošek uveljavljal na podlagi izstavljenega obračuna standardnega stroška na enoto ter zahtevka za izplačilo s prilogami.
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih PO ter Navodilih OU in so jih prijavitelji in projektni partnerji dolžni dosledno upoštevati.
5.4 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
Postopek in način izbora prejemnikov sredstev
6.1 Način in rok za predložitev vlog ter datum odpiranja vlog
Rok za oddajo prijav je 28. 8. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 28. 8. 2017 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 28. 8. 2017.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).
Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana do 28. 8. 2017, do 13. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora prijavnico (obrazec št. 2) in finančni načrt (obrazec št. 3) predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD, USB). Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019«. Za označevanje poštne pošiljke uporabite Prilogo št. 2 razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in projektni partnerji strinjajo s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
6.2 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 1. 9. 2017 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
6.3 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji in, ki ne vsebuje e-nosilca podatkov s prijavnico (obrazec št. 2) in finančnim načrtom (obrazec št. 3).
Če prijavitelj ali/in projektni partner posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (Priloga št. 6). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju s dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
6.4 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi splošnih pogojev in meril, določenih v poglavju 3 in 7 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ali projektni partner ne bo izpolnjeval vseh pogojev za kandidiranje, določenih v javnem razpisu ter razpisni dokumentaciji, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
V postopku ocenjevanja bodo vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v 3. poglavju tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bosta predlagana projekta, ki bosta v posamezni kohezijski regiji dosegla največje število točk (ob upoštevanju minimalnega kakovostnega kriterija, tj. zbranih najmanj 60 točk).
V kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk prvih treh meril (ustreznost, izvedljivost, usposobljenost), v okviru prej navedenih razpoložljivih sredstev posamezne kohezijske regije. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavne po vrstnem redu prejema le teh8.
8 Pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bodo v prijavi med upravičenimi stroški navedeni tudi stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
6.5 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
6.6 Pravno varstvo prijaviteljev
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne in pravočasno prispele prijave ocenila po spodaj navedenih merilih za ocenjevanje prijav.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk na podlagi posebnih meril upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
Ocena
5
povsem ustrezno
4
ustrezno
3
delno ustrezno
2
sprejemljivo
1
pogojno sprejemljivo
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO 
Podmerila in točkovanje so dodatno obrazloženi v razpisni dokumentaciji
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
30
1.1 Utemeljitev projekta
5
1.2 Ustreznost aktivnosti projekta, skladnost s cilji (rezultati) in ustrezen terminski načrt aktivnosti
5
1.3 Finančna ustreznost
5
1.4 Vloga projektnih partnerjev
5
1.5 Pridruženi partnerji
5
1.6 Vključevanje ciljne skupine
5
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
20
2.1 Metode dela
5
2.2 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
5
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
5
2.4 Realna izvedljivost projekta kot celote
5
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
10
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja
5
3.2 Opredelitev vlog v projektu
5
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
20
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
5
4.2 Spremljanje izvajanja aktivnosti
5
4.3 Aplikativnost učinkov in rezultatov
5
4.4 Podpora nadaljevanju projekta
5
Največje skupno možno število doseženih točk je 80. V predlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk.
Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki sredstev
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prejemnik sredstev je dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) ter Navodili PO (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu ministrstvu, pristojnim organom Republike Slovenije in pristojnim organom Evropske unije ter njihovih pooblaščencev, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta in OP EKP 2014–2020, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES;
– zagotavljanje skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja skladno s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU in Smernicami OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, vključujoč Priloga I navedenih smernic;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– spremljati in prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščena oseba in podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).
Prijavitelj mora z vsemi projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju predložiti ministrstvu partnerski sporazum (sklenjen z vsemi projektnimi partnerji). Osnutek sporazuma se nahaja v prilogi št. 3 razpisne dokumentacije. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje. Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od–do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno s prijavo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih poročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo na javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partner vodi ločeno računovodstvo za projekt;
n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za izplačilo;
o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;
p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
r. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma.
Informiranje in komuniciranje z javnostmi
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in komuniciranja z javnostmi. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013 (115. in 116. člen) in izvedbene Uredbe št. 821/2014, podrobneje pa so obrazložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Pravilna uporaba logotipa je dodatno pojasnjena v Navodilih PO in Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila.
10 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani ministrstva. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
11 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun RS.
12 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Za dodatne informacije lahko pokličete Nušo Majhenc, na tel. 01/369-76-15 (v času uradnih ur) ali pišete na elektronski naslov nusa.majhenc@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
V primeru večjega števila vprašanj bo Ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva.
12.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Finančni načrt
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
12.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga št. 2: Označba vloge
Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma
Priloga št. 4: Metodologija izračuna standardnih stroškov na enoto.
12.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
Priloga št. 5: Pismo o nameri oziroma dokazilo o prispevku pridruženega partnerja
Priloga št. 6: Izjava, da organizacija ne posluje z žigom (v kolikor ne posluje z žigom)
Priloga št. 7: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj naštete popolno izpolnjene, podpisane in žigosane prijavne obrazce in priloge, ki so del razpisne dokumentacije ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD ali USB ključku) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi prijavnico (obrazec št. 2) in finančni načrt (obrazec št. 3). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
13 Spremembe projekta skladno z 71. členom Uredbe št. 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Uredbe št. 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, vrne prispevek iz sklada samo, kadar zanj velja obveznost za vzdrževanje naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči in kadar gre za prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva zapadlosti do dneva vračila.
Izbrani prijavitelj se mora v primeru, če so izpolnjeni v prejšnjem odstavku navedeni pogoji, zavezati, da bo še 5 let po zaključku projekta ministrstvu dostavljal letna poročila o doseganju kazalnikov učinka in izjave, da rezultati projekta ne bodo in niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom, in sicer najpozneje do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
14 Določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti