Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Ob-2273/17, Stran 1358
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 10. 5. 2017 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno (ID 4493283), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 366,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 27.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-2504/2016-2, ki ga je dne 8. 12. 2016 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16);
b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno zemljišče – območje centralnih dejavnosti – prostostoječa posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta); Železniška proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.
2. parc. št. 40/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1513837), parc. št. 40/3, k.o. 680 – Tezno (ID 2857356), parc. št. 41/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1591299), nezazidano stavbno zemljišče v skupni 914 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 66.100,00 EUR;
ii. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-2504/2016-2, ki ga je dne 8. 12. 2016 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16);
b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno zemljišče – območje centralnih dejavnosti – prostostoječa posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi daljnovoda) – za parc. št. 40/1 in 41/1; Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 40/1 in 41/1; Železniška proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov) – vse parcele;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.
3. parc. št. 1373/2, k.o. 1753 – Vižmarje (ID 4234547), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 277,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 7.695,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3506-349/2017-2(2017-738)BB, ki ga je dne 30. 1. 2017 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 – DPN), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16), Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid – Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 70/07, 71/09 – DLN, 10/11 – DPN, 88/11) – velja le na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 1373/2, k.o. Vižmarje.
b. Podatki o namenski rabi prostora: območje stavbnih zemljišč;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: obramba: Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za novo železniško progo Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (št. 35000-22/2012/4 z dne 20. 9. 2012), Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 41/16), Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 41/16).
ii. Po podatkih Javnega informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana (URBINFO; https://srv3dgis.Ljubljana.si/Urbinfo/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana) se po podrobni namenski rabi vzhodni del zemljišča nahaja na območju oznake urejanja prostora ŠE-578, PC (površine pomembnejših cest), zahodni del pa na območju oznake urejanja prostora ŠE-729, ZDd (druge zelene površine).
4. parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije (ID 1403667), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 181,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 10.380,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-2308/2016, ki ga je dne 30. 9. 2016 izdala Mestna občina Koper:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine plana: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, št. 96/14, 97/14, 79/09); Prostorski izvedbeni akti: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve).
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka prostorske enote: KS-16 – V; namenska raba po planu: ureditveno območje za poselitev; podrobnejša namenska raba: območje za stanovanja; omejitve rabe po planu in PIA: navedena parcela se nahaja na območju vaškega jedra (oznaka V); opozorilo: namenska raba po planu še ne pomeni možnosti gradnje objekta.
c. Začasni prostorski ukrepi za zavarovanje: Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16).
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16).
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa do javne ceste.
5. parc. št. 2218/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6540167), in parc. št. 2219/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6576492), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 580,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 47.270,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35010-2505/2016-2, ki ga je dne 8. 12. 2016 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15); Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14) – velja za del parc. št. 2219/3.
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu: po PUP površine za stanovanja, prostostoječa – posamična gradnja, eno in dvostanovanjske stavbe; po DLN: območje za potrebe prometa.
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas lokalne ceste (10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 2218/3 in 2219/3 in Varovalni pas telekomunikacijskega voda (1,5 m od osi voda) – za parc. št. 2218/3.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10, 15/13) – osnutek akta.
6. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954), parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), parc. št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), parc. št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 100.100,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35010-2603/2016-2, ki ga je dne 27. 12. 2016 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16);
b. Podatki o namenski rabi prostora: območje urejanja z oznako Po5-S; osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja, podrobnejša namenska raba po PUP: površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa – posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila bloki, stolpiči, lamelni bloki);
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 1825/2, 1825/3, 1826/1; Varovalni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa do javne ceste.
7. parc. št. 1034/2, k.o. 452 Dolena (ID 1120013) – zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom na naslovu Dolena 36a (št. stavbe 46) in gospodarskim poslopjem (št. stavbe 208), skupna površina zemljišča znaša 1.151 m2 ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 Dolena (ID 1024391) – deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 87.800,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišča št. 3501-2596/2016-3 (5009) in 350-2596/2016-2 (5009), ki ju je dne 20. 10. 2016 v imenu Občine Videm izdala Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju:
a. Parcela št. 1034/2, k.o. Dolena se nahaja na območju enote urejanja prostora: HV01 Haloze – Območje Dolene; osnovna namenska rab prostora: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša namenski rabi prostora: območje površin razpršene poselitve (A), kot avtohtoni vzorec v krajini nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja); površine razpršene poselitve so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim.
b. parc. št. 1033/1, k.o. Dolena se nahaja na območju enote urejanja prostora: HV01 Haloze – Območje Dolene; osnovna namenska raba prostora: parcela se večinoma nahaja v območju kmetijskih zemljišč, zahodni del parcele pa se nahaja v območju stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska rabi prostora: parcela se večinoma nahaja v območju drugih kmetijskih zemljišč (K2), zahodni del parcele pa v območju površin razpršene poselitve (A), kot avtohtoni vzorec v krajini nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja); površine razpršene poselitve so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim.
c. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15).
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Varovalni pas prometne infrastrukture – lokalne ceste; Erozijsko območje, kjer veljajo protierozijski ukrepi (običajni); Ekološko pomembno območje z oznako EPO – Vinorodne Haloze 42400, ki je zavarovano z Uredbo o ekološko pomembnih področjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13); Območje varstva Natura 2000 z oznako pSCI – SI3000117 Haloze – vinorodne, ki je zavarovano z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popravek, 3/14).
8. parc. št. 3171/3, k.o. 2391 – Vipavski križ (ID 3168410), zazidano stavbno zemljišče v izmeri 271,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 15.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-1/16-839, ki ga je dne 3. 6. 2016 izdala Občina Ajdovščina:
a. Parcela št. 3717/3, k.o. Vipavski križ je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljena kot stavbno zemljišče – gradbena parcela, na kateri stoji objekt.
b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07).
9. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 35.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3506-0685/2016-2, ki ga je dne 24. 10. 2016 izdala Občina Radovljica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce (Deželne novice - Uradne objave, št. 159/12); Prostorski red občine Radovljica (Deželne novice - Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 170/13, 178/13 – razlaga, 191/14, 194/15,, 202/15); Prostorski izvedbeni načrt: Zazidalni načrt Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12).
b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – mešana območja (M); podrobna namenska raba: osrednje površine (MO).
c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): lega v območju, ki se ureja z ZN Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12); potek in varovalni pas telekomunikacijskega voda; vplivno območje letališča ALC Lesce – območje »B«; varovalni pas kategorizirane občinske ceste – lokalna cesta LC 348031 in javna pot JP 848721.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica (Deželne novice Uradne objave, št. 198/15) – faza: zaključena javna razgrnitev.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju določajo da posegi v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena Zakona o cestah);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen Zakona o cestah;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. Znesek kupnine nakaže kupec na transakcijski račun št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 16. 6. 2017 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti