Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 303-19/2017 Ob-2328/17, Stran 1353
Povabilo 
k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 6. prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, tematskega cilja »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, Specifični cilj 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne naložbe PN 6.3 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne naložbe PN 6.3 so dostopni na spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn). Dokumentacijo povabila sestavljajo:
– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
– Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
– Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en program;
– Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov (in program);
– Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
– Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
– Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«.
ZMOS v vlogi PO (PO ZMOS) za izbor operacij v okviru izvedbe 1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta« in »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«, objavlja povabilo k oddaji vlog. V okviru pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega programa in pripravi seznam izbranih operacij. O tem obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih teritorialnih naložb za PN 6.3.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor1 (PO MOP) preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter pripravi vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
1Več informacij o 1. in 2. fazi postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN bo objavljenih na spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn).
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014;
– Smernice za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, verzija 2.0, oktober 2016;
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16; 69/16 – popr.; 15/17);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.04, junij 2016;
– Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.02, april 2016;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, verzija 2.0, julij 2016;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1, oktober 2016;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3, verzija 1.0, februar 2017
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu www.eu-skladi.si ter posredniškega organa Ministrstvo za okolje in prostor, objavljeni na spletnem naslovu www.mop.gov.si, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju predmeta tega povabila. Navedene pravne podlage z vsemi poznejšimi spremembami morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa oziroma k realizaciji Specifičnega cilja 1 PN 6.3 – Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.
Operacije se bodo izvajale na področju celovite urbane prenove z ukrepi za reaktivacijo degradiranih in prostih zemljišč v mestih, revitalizacijo mestnih središč, zagotavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest ter socialno vključenost. Poudarek je na celovitem pristopu pri načrtovanju in izvajanju naložb, ki na izbranem območju smiselno povezujejo in rešujejo več vprašanj hkrati.
Z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih se v okviru PN 6.3 spodbuja izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij, kjer urbana prenova spodbuja predvsem reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mest.
Temeljna cilja povabila sta:
– učinkovita raba prostora znotraj mest in mestnih območij z reaktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb; in
– izboljšanje kakovosti javnih površin.
Pričakovani rezultat izvedenih ukrepov v okviru PN 6.3 in specifičnega cilja 1 so revitalizirane površine v mestih.
Operacija pomeni projekt ali skupino projektov ter potencialno program, ki prispevajo k ciljem prednostne naložbe.
Po tem povabilu se lahko investicijski projekt in njegov vsebinski del, tj. program, ki se bo izvajal v revitalizirani zgradbi ali območju, prijavita kot dve samostojni operaciji ali združeno kot operacija, ki obsega projekt ali skupino projektov in program. Če se program prijavlja kot operacija, mora biti vezan na operacijo, ki zajema investicijski/e projekt/e. Prijava in izvedba zgolj programa ni možna brez prijave in izvedbe investicijskega projekta. Program se lahko glede na njegovo naravo izvaja pred, med ali po investicijskem projektu.
Operacije morajo prispevati k realizaciji Specifičnega cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanem območju, in sicer morajo prispevati k doseganju kazalnikov učinka v tem specifičnem cilju (glej poglavje 9).
4. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto trajnostno urbano strategijo (TUS) in sprejet izvedbeni načrt TUS.
V primeru operacij, ki prispevajo h kazalniku učinka CO40 – Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih, ki izraža količino prenovljenih ali na novo zgrajenih stanovanj, so upravičenci lahko tudi javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti.
Operacijo lahko izvaja več upravičencev, če to zahteva narava operacije (vsebinski sklopi in aktivnosti so povezani v celoto). Za operacijo kot skupino projektov se smiselno uporablja definicija projekta (Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca (2(37) člen UEM).
5. Upravičeni nameni
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 6.3 po tem povabilu so naslednji:
1. aktivnosti za izvajanje posegov fizične prenove urbanih območij, med drugim vključujejo: rekonstrukcijo, vzdrževanje, rušitev, nakup in gradnjo stavb in drugih gradbeno inženirskih objektov, ureditev fizične okolice stavb, nakup zemljišč (če je to upravičeno in potrebno za izvedbo projekta)2, oblikovanje novih in ohranjanje obstoječih javnih prostorov, vključno z zelenimi površinami;
2V skladu z določili člena 69 (3)(B) Uredbe 1303/2013: » 3. Naslednji stroški niso upravičeni do prispevka iz skladov ESI in iz zneska za podporo, prenesenega iz Kohezijskega sklada v CEF iz člena 92(6),: …. (b) nakup nepozidanega zemljišča in pozidanega zemljišča v znesku, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov za zadevno operacijo. Za propadajoče lokacije in za nekdanje industrijske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek poveča na 15 %. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko za operacije v zvezi z varstvom okolja dovoli višji odstotek.«
2. podpora izvajanju projektov fizične prenove površin in stavb, kot je: priprava urbanističnih rešitev, priprava projektne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov za izvedbo projektov;
3. podpore dejavnosti za pripravo in izvajanje projektov celovite urbane prenove, kot so: vključevanje širše javnosti preko kampanj za ozaveščanje in informiranje, vzpostavitev in delovanje projektih pisarn namenjenih prenovi urbanih območij ter podpora lokalnim iniciativam;
4. ukrepi, ki bodo od začetka projekta podpirali aktivnosti za gospodarsko in socialno oživitev mestnih območij ter ustvarjanje novih kreativnih in poslovnih jeder na prej opuščenih območjih;
5. ostale operacije, ki jih izvajajo upravičenci, v kolikor le-ti dodatno prispevajo k oživitvi urbanega območja ter smiselno dopolnjujejo investicijski projekt trajnostnega urbanega razvoja.
Upravičeni ukrepi (operacije) se morajo izvajati na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa nerevitaliziranih območij3 in na območjih CTN, ki so opredeljena v TUS mestnih občin v RS.
3Popis nerevitaliziranih območij temelji na podlagi Naloge z naslovom Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO2), ki jo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala Fakulteta za arhitekturo. Naloga se osredotoča na območja, ki se nahajajo znotraj urbanih središč, kjer bi se lahko s sanacijskimi ukrepi zagotavljala racionalnejša raba, trajnostni razvoj in boljša učinkovitost prostora. Na podlagi meril in kriterijev se izdela popis nerevitaliziranih območij.
Nerevitalizirana območja, kot jih definira Naloga DUO2 so DUO območja (degradirana iz funkcionalnega in fizičnega kriterija) in območja s sumom socialne in/ali okoljske degradacije.
V okviru te prednostne naložbe OP bodo EU sredstva namenjena izključno operacijam, ki se bodo izvajale na nerevitaliziranih območjih iz tega popisa, ki so prepoznana kot DUO območja ali območja s sumom socialne in/ali okoljske degradacije.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva in mejne vrednosti operacij
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev kohezijske politike za sofinanciranje operacij po tem povabilu je 51.738.871,00 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KR VS) in 29.261.129,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KR ZS) iz sredstev ESRR in 12.934.718,00 EUR za KR VS ter 7.315.282,00 EUR za KR ZS iz proračuna Republike Slovenije.
Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike, zagotovljena iz lastnih virov in/ali drugih virov.
Najmanj 90 % razpoložljivih nepovratnih sredstev bo namenjenih za podporo večjim operacijam, katerih investicijska vrednost presega 1.000.000,00 EUR. Preostali delež bo namenjen financiranju operacij, katerih investicijska vrednost je nižja od 1.000.000,00 EUR, pri čemer je najnižja možna vrednost operacije 250.000,00 EUR. Operacije, ki ne bodo dosegale mejne investicijske vrednosti 250.000,00 EUR, niso upravičene do sofinanciranja. Vse vrednosti so mišljene kot bruto vrednosti (z vključenimi vsemi dajatvami in prispevki).
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Osnova za izračun višine sofinanciranja je v primeru prihodkov na operaciji enaka vsem upravičenim stroškom, zmanjšanim za identificirane prihodke v višini finančne vrzeli.
Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.
6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški in izdatki upravičenca so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo o sofinanciranju.
Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila za sofinanciranje operacije iz svojega proračuna.
7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski dokumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški, kot jih opredeljujejo »Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politika v obdobju 2014–2020«:
– investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč, napeljave, stroji, oprema, pohištvo ter v neopredmetena sredstva ali stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški amortizacije);
– stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom;
– posredni stroški;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– davek na dodano vrednost;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Omejitve pri upravičenih stroških so naslednje:
– DDV je upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV, razen če sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno pomoč; obračunani DDV ni upravičen strošek tudi, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV;
– strošek urejanja komunalne infrastrukture je upravičen izključno na območju izvajanja operacije, z dodatno omejitvijo pri operacijah, kjer bodo na urbanih območjih zgrajene ali prenovljene javne ali poslovne stavbe (kazalnik CO39) ali sanirane stanovanjske površine (kazalnik CO40), kjer ta strošek ne more biti prevladujoči glede na celotne stroške operacije;
– stroški plač za zaposlene, ki opravljajo dela in naloge pri neposrednem proračunskem uporabniku, povezane z vodenjem in administracijo operacij, so omejeni na največ 3 % celotne vrednosti upravičenih stroškov (velja le za stroške dela administrativne podpore za izvajanje vloge upravičenca in se ne nanaša na vsebinske zaposlitve v okviru operacij);
– v pristojnosti PO in OU je, da pri vsebinskem pregledu vloge presodi, ali je višina stroškov ustrezna ali ne, oziroma ali je z navedenimi stroški možno doseči izvedbo operacije in doseganje ciljev operacije, pri čemer se lahko preverja tudi kombinacija stroškov za delo in zunanjih storitev, ki se vežejo na isto vsebinsko aktivnost operacije;
– v primeru, ko se pri sklepanju izvajalskih pogodb ne uporabljajo določila gradbenih pogodb FIDIC oziroma v primeru klasičnih gradbenih pogodb, nepredvidena in dodatna dela niso upravičen strošek.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.
8. Pogoji za izbor operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti operacij so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju rezultatov in, kjer je to relevantno, kazalnikov učinka specifičnega cilja 1 v okviru PN 6.3; program, prijavljen kot samostojna operacija ali kot del operacije, ki obsega projekt ali skupino projektov, podpira rezultate in kazalnike učinka investicijskih projektov, na katere je vezan,
– opredeljenost operacije v okviru obdobja upravičenosti.
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega povabila.
V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni.
Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije mora upravičenec upoštevati »Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru PN 6.3, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v trajnostnih urbanih strategijah mest in skladno z izvedbenimi načrti trajnostnih urbanih strategij (četudi uvrstitev operacije, ki je predmet vloge na seznam projektov v IN TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi CTN), kakor tudi cilji te prednostne naložbe;
2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013) v 11 mestnih občinah;
3. operacije se izvajajo na nerevitaliziranih območjih, ki izhajajo iz popisa nerevitaliziranih območij;
4. operacije upoštevajo načelo notranjega razvoja urbanih območij s tem, da se izvajajo na nerevitaliziranih površinah znotraj mest, dajejo prednost prenovi pred novogradnjo, ali se usmerjajo na uporabo objektov kulturne dediščine;
5. pripravljenost operacije – operacija mora biti izvedljiva v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020, za kar prijavitelj predloži najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta4 (lahko pa tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), in podrobnejši terminski načrt izvedbe operacije;
4V tem primeru se pred oddajo vloge za odločitev o podpori na posredniški organ obvezno izdela višji nivo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
6. programi, katerih namen je zagotavljanje vsebin in dejavnosti v okviru urbane prenove, so upravičeni do sofinanciranja le v primeru neposredne navezave na investicijske projekte, ki vključujejo fizične prenove nerevitaliziranih območij in predstavljajo (1) oživljanje območja z vidika dodajanja vsebin fizično prenovljenim območjem in (2) izvajanje aktivnosti na območju prijavljene operacije;
7. za operacije, ki vključujejo posege v okolje po merilih Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), se obvezno upoštevajo zahteve glede presoje vplivov na okolje, ne glede na to, ali je za objekt že bilo izdano gradbeno dovoljenje. Pristojni okoljski organ mora izvesti okoljsko preveritev oziroma predhodni postopek v skladu z določili uredbe, in sicer pred potrditvijo Vloge za odločitev o podpori na Ministrstvu za okolje in prostor (v 2. fazi);
8. prijavljene operacije morajo imeti ustrezno načrtovana sredstva v NRP oziroma v finančnem načrtu. Ob oddaji vloge je potrebno priložiti veljavni NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščena operacija.
8.3. Priporočilo o uporabi standarda FIDIC
Za operacije, ki vključujejo gradnjo objektov5, se pri pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo in sklenitve izvajalske pogodbe priporoča uporaba določil gradbenih pogodb FIDIC. Pri investicijah, ki se izvajajo po klasičnih gradbenih pogodbah, se med upravičene stroške ne štejejo morebitni stroški dodatnih in nepredvidenih del. Natančnejša pravila glede izvajanja gradbenih pogodb bodo opredeljena v pogodbi o sofinanciranju med upravičencem in PO MOP.
5Gradnja objektov pomeni izvedba gradbenih in drugih del za vzpostavitev novega objekta, rekonstrukcijo ali nadomestitev ter odstranitev obstoječega objekta.
9. Kazalniki učinka v PN 6.3
ID
Kazalnik
Merska enota
Ciljna vrednost
CO37
Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami
za urbani razvoj
osebe
700.000
CO38
Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih
m2
20.000
CO39
Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih
m2
20.000
CO40
Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih
stanovanjske enote
200
Posamezna operacija mora prispevati k realizaciji vsaj enega kazalnika učinka od CO38 do CO 40 v okviru Specifičnega cilja 1 za PN 6.3. Posamezna operacija lahko prispeva tudi k več kazalnikom učinka te PN.
10. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje oziroma izbor operacij temeljijo na naslednjih dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3«.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo ocenila Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN.
Merila za izbor operacij v okviru tega povabila so razvrščena v sklop A in sklop B. V okviru posameznega sklopa so na podlagi »Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020« določena merila za ocenjevanje operacij.
Operacije se točkujejo glede na prispevek posamezne operacije k merilu. Operacija lahko prispeva k enemu ali več merilom. Dosežene točke po merilih znotraj posameznega sklopa se seštevajo. Prav tako se sešteje skupno število doseženih točk po obeh sklopih. Seštevek točk za operacijo znotraj sklopov in skupni seštevek po obeh sklopih sta podlaga za ugotavljanje doseženega spodnjega praga potrebnih točk ter podlaga za razvrstitev operacije na seznam operacij za sofinanciranje. Razvrstitev operacij posamezne mestne občine se upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah.
Če vloga zajema program kot samostojno operacijo, se za točkovanje v sklopu A upošteva prispevek investicijskega projekta (investicijskih projektov), na katerega (katere) se program kot samostojna operacija navezuje, h kazalnikom od CO38 do CO40; za točkovanje v sklopu B pa se upošteva njun skupni prispevek k merilom za dodatno skladnost z nameni specifičnega cilja 1.
Skop A: Merila za prispevek operacije k izboljšanju kakovosti mestnega okolja (revitalizirane površine) ter s tem povečanja kakovosti življenja v mestih
V okviru operacije bo dosežen naslednji obseg:
A.1 ustvarjenega ali saniranega odprtega javnega prostora na urbanih območjih (kazalnik CO38):
– več kot 5.000 m2
5 točk;
– od vključno 1.000 do 5.000 m2
3 točke;
– manj od 1.000 m2
1 točka;
A.2. zgrajenih ali prenovljenih javnih in poslovnih stavb na urbanih območjih (kazalnik CO39):
– več kot 2.000 m2
5 točk;
– od vključno 500 do 2.000 m2
3 točke;
– manj od 500 m2
1 točka;
A.3. v okviru operacije bo doseženo število saniranih ali novozgrajenih6 stanovanjskih enot na urbanih območjih (kazalnik CO40):
6Četudi novozgrajenih stanovanj ni v nazivu kazalniku CO40, je podlaga za novozgrajena stanovanja podana v razlagi k temu kazalniku v OP: »**** Kazalnik izraža količino prenovljenih ali na novo zgrajenih stanovanj v stanovanjskih soseskah, ki so rezultat urbane prenove. Ciljna vrednost je bila izračunana na podlagi razpoložljivega obsega sredstev.«
– več kot 25 stanovanjskih enot
5 točk;
– od vključno 5 do 25 stanovanjskih enot
3 točke;
– manj kot 5 stanovanjskih enot
1 točka.
Sklop B: Merila za dodatno skladnost z nameni specifičnega cilja v okviru PN:
B.1. Operacija vključuje vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest na območjih reaktiviranih površin
1 točka;
in/ali
B.2. Operacija prispeva k več kazalnikom učinka od CO38 do CO40
1 točka;
in/ali
B.3. Operacija prispeva k izboljšanju energetske učinkovitosti javnih stavb ali stanovanj v javni lasti
1 točka;
in/ali
B.4. Operacija zajema ukrepe s področja trajnostne mobilnosti
1 točka;
in/ali
B.5. Operacija spodbuja revitalizacijo z razvojem rekreativnih površin
1 točka;
in/ali
B.6. Operacija vključuje izvajanje oživljanja nerevitaliziranih območij preko vsebin in aktivnosti na območju prijavljene operacije (program)
1 točka;
in/ali
B.7. Operacija predvideva vključevanje ciljnih skupin in deležnikov v izvajanje aktivnosti
1 točka;
in/ali
B.8. Operacija je namenjena izboljšanju položaja ranljivih skupin
1 točka.
Spodnja meja točk (skupni seštevek po obeh sklopih), ki jih mora vsaka posamezna operacija doseči glede na predpisana merila, je 3 točke, pri čemer morata biti vsaj 1 točka iz sklopa A in 1 točka iz sklopa B.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij. V primeru doseganja istega števila točk predlaganih operacij, bodo izbrane tiste operacije, ki v večji meri dosegajo kazalnik učinka.
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah, viru sofinanciranja in prednostnih naložbah. Posameznemu upravičencu se dodelijo sredstva v skladu z indikativno alokacijo sredstev, ki ne more biti presežena.
11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Skladno z »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020« je predviden naslednji terminski načrt izbora operacij v 1. fazi:
Oddaja vlog za operacije: do 26. 6. 2017
Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem: do 26. 9. 2017
Rok za oddajo vlog za izbor operacij po tem povabilu je 26. 6. 2017. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, se vloga zavrže.
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost NRP z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to povabilo ni zahtevana. V obrazcih 4a, 4b, 5a, 5b in 5c se podatki vpisujejo samo v polja, označena z rumeno barvo. Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. Izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
2. Izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
3. Izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
4. Izpolnjen Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt ali
Izpolnjen Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en program ali
Izpolnjen Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov (in program) in
Izpolnjen Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije in (če je aktualno)
Izpolnjen Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije
5. Izpolnjen Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
6. Trajnostna urbana strategija MO (predloži se samo v elektronski obliki);
7. Dokazilo o sprejemu trajnostne urbane strategije MO na mestnem oziroma občinskem svetu;
8. Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MO (predloži se samo v elektronski obliki);
9. Dokazilo o potrditvi/sprejemu IN TUS MO;
10. Dokazilo, da se operacija izvaja na območju CTN (grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);
11. Dokazilo, da se operacija izvaja na nerevitaliziranem območju, ki izhaja iz Popisa nerevitaliziranih območij (grafični prikaz – jasno označeno območje izvajanja operacije znotraj le-tega);
12. Izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta7 (lahko pa tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020 in prispevek k doseganju kazalnikov iz poglavja 9 tega povabila;
7Glej opombo 4.
13. Terminski načrt izvedbe operacije, iz katerega je razvidno trajanje ključnih aktivnosti projekta, še posebej v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije za javna naročila, izvedbo javnih naročil, izvedbo presoje vplivov na okolje, pridobitvijo soglasja za izvedbo (gradbenega dovoljenja), izvedbo gradnje, pridobitvijo uporabnega dovoljenja in zaključkom projekta;
14. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (podpisano kopijo relevantnih delov veljavnega Odloka o proračunu MO in NRP, v katerega je uvrščena operacija/projekt, ki je predmet vloge, za načrtovano obdobje izvajanja operacije) v natisnjeni obliki ter celoten Odlok o proračunu MO v elektronski obliki; v primeru JSS in neprofitnih stanovanjskih organizacij je to npr. potrjeni letni program dela, finančni načrt ipd.);
15. Izpolnjen Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik.
Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega originala in ene kopije celotne vloge (s prilogami) v elektronski obliki (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti in zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga, 303-19/2017« (Obrazec 8). Vlogo se pošlje na Strokovno službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Dokumentacijo povabila lahko upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do 12. 6. 2017. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS najpozneje do 16. 6. 2017.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en program;
Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov (in program);
Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«.
Združenje mestnih občin Slovenije 

AAA Zlata odličnost