Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 0141-10/2017/1 Ob-2318/17, Stran 1351
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03, 98/08 in 59/10) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba prve ali druge stopnje ali druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je kandidat zahtevano izobrazbo dosegel na slovenski šoli ali končal vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih,
2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov, od tega vsaj enega na višji ravni, drugega pa na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, strokovnega sveta in pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – SNG Maribor« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 01/369-59-99.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti