Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Ob-2305/17, Stran 1350
Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo v času med 1. 8. in 1. 9. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Prijava bo upoštevana kot pravočasna, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja šole za mandatno obdobje in kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje 

AAA Zlata odličnost