Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Ob-2333/17, Stran 1348
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14) Mestna občina Maribor objavlja
najavo javnega razpisa 
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2017 – manjši in večji projekti (skrajšano: JRSMD-2017)
Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti – projekti v MOM z namenom dviga kompetentnosti mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi.
Razpis se nanaša na financiranje manjših in večjih projektov. Manjši projekt je projekt, katerega skupna vrednost ne presega 1.000,00 EUR. Večji projekt je projekt, katerega skupna vrednost znaša od 1.000,00 do največ 5.000,00 EUR.
Na osnovi predlogov projektov, v skladu z razpisnimi merili, bo MOM dodelila finančna sredstva za sofinanciranje projektov mladinskih dejavnosti.
Prednostna področja, ki jih razpis pokriva, so določena z lokalnimi in nacionalnimi strateškimi dokumenti:
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– politična participacija mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.),
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije in
– zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju izbranih mladinskih projektov, znaša na letni ravni 25.000,00 EUR.
Razpis se prične 26. 5. 2017 in se zaključi 27. 6. 2017.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani MOM: www.maribor.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, pri dr. Martini Rauter in dr. Domnu Kovačiču osebno ali po telefonu (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti:
– tel. 02/22-01-678 ali 02/22-01-473
– martina.rauter@maribor.si; domen.kovacic@maribor.si.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost