Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Ob-2307/17, Stran 1347
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev:
– 13. tek in pohod po Zagorski dolini, datum prireditve 5. 8. 2017
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro, datum prireditve 5. 8. 2017
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini, datum prireditve 30. 7. 2017
– Perkmandelc vabi v svojo deželo, datum prireditve 26. 8. 2017
– Mlada zagorska noč, datum prireditve 29. 7. 2017 in Turnir v ulični košarki 3na3, datum prireditve 5. 8. 2017
– 2. pohod po rudarski pohodni in učni poti, datum prireditve 9. 9. 2017
– Memorial Aleša Pociecha, 12. pokal Zagorske doline v startu sankanja, datum prireditve 25. 8. 2017 in 26. 8. 2017
– 16. Pozničev memorial in 50. letnica kluba, datum prireditve 3. 9. 2017
– Valvasorjev dan, datum prireditve 2. 9. 2017
– XII. Zasavski konjeniški dan in VII. Western mednarodni turnir, datum prireditve 13. 8. 2017
– Ribiško tekmovanje za pokal občine Zagorje ob Savi, datum prireditve 13. 8. 2017.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del, obseg posamezne prireditve je razviden iz razpisne dokumentacije.
II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik prijavlja na več razpisanih prireditev, potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi.
III. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 24.360,00 EUR z vključenim DDV oziroma za posamezne prireditve:
– Za prireditev 13. tek in pohod po Zagorski dolini 7.060,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro 4.200,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini 4.000,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Perkmandelc vabi v svojo deželo 2.500,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Mlada zagorska noč in Turnir v ulični košarki 3na3 800,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev 2. pohod po rudarski pohodni in učni poti 500,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Memorial Aleša Pociecha, 12. pokal Zagorske doline v startu sankanja 800,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev 16. Pozničev memorial in 50. letnica kluba 380,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Valvasorjev dan 2.500,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev XII. Zasavski konjeniški dan in VII. Western mednarodni turnir 720,00 EUR z vključenim DDV;
– Za prireditev Ribiško tekmovanje za pokal občine Zagorje ob Savi 900,00 EUR z vključenim DDV.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditve v višini razpisanih sredstev. Ponudniki morajo imeti finančno konstrukcijo zaprto, saj občina ne bo prevzemala nobenih dodatnih stroškov prireditev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve (največ do razpisane višine sredstev) bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen v dveh delih, in sicer:
– prvi del v višini 80 % sredstev 10 dni pred prireditvijo;
– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje.
IV. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 23. 6. 2017 do 12. ure. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Ponudbe morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Prireditve ob občinskem prazniku 2017«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse prispele prijave odprla in obravnavala 23. 6. 2017. Odpiranje ne bo javno.
V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje), vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/56-55-725 Nataša Jerman Rajh.
S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost