Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 1220-0004/2017-202 Ob-2304/17, Stran 1346
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2017 objavljamo
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini za leto 2017.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem, ali imajo njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost izobraževanja in vzgoje, socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti preprečevanja nasilja v družini imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti za vzgojo in izobraževanje, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, za izvajanje aktivnosti preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem,
ki izvajajo:
– preventivne delavnice, srečanja, okrogle mize, delavnice za osveščanje, šolo za starše, razna predavanja (za vse generacije) za dejavnosti preprečevanja nasilja.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Splošni pogoji:
– da bodo aktivnosti izvajalca za izvajanje programa potekale v prostorih v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so programi izvajalca usmerjeni izključno aktivnostim preprečevanja nasilja v družini – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem:
– Izvajanje preventivnih delavnic, srečanj, predavanj, okroglih miz z namenom osveščanja občanov o problematiki nasilja v družini, posledicah, ukrepih in rešitvah kako iz teh težkih situacij (vseh generacij) – 30 točk
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje staršev, ki se želijo učiti in odraščati skupaj z svojim otrokom, spoznavati problemske situacije) – 30 točk
– Vključenost učenja v skupini (pomoč staršem pri premagovanju razvojnih kriz in težav pri njihovem otroku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo med starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen odnos …) – 30 točk
– Izvedba šole za starše (organizacija srečanj in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja preprečevanja nasilja v družini) – 30 točk
– Vključevanje raznih instrumentov za osveščanje ljudi o problematiki nasilja (informativne zloženke, razne akcije osveščanja, drug informativni material) – 15 točk.
5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 2017. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2017.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno petka, 9. 6. 2017, v zaprti kuverti, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju preprečevanja nasilja v družini – 2017«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 12. 6. 2017, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.ravne.si od vključno petka, 26. 5. 2017.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost