Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 5100-10/2017-1 Ob-2329/17, Stran 1343
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 4/96 – MP) in Protokola 15. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega dne 17. marca 2016 v Zagrebu ter Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017, št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017 in št. 6319-2/2013-35, z dne 13. 4. 2017 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018–2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018–2019 na naslednjih prednostnih področjih, in sicer:
– biotehnologija in biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4),
– nanotehnologija (Frascati – 2.10),
– optimizacija procesov in materialov (Frascati – 2.5, 2.11),
– informatika in telekomunikacije (1.2, 2.2),
– ekologija in varstvo okolja (Frascati – 1.5, 2.7, 4.1),
– energija in transport (Frascati – 2.2, 2,3, 2.4, 2.11),
– družboslovje in humanistika (Frascati 5 in 6).
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jo mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Na hrvaški strani je pristojna institucija Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške. Kontaktna oseba v Republiki Hrvaški je Silvana Siebert, e-pošta: silvana.siebert@mzo.hr.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
b. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na osnovi zadnjih dveh razpisov (2014–2015 in 2016–2017);
c. prednost pri izboru bodo imele prijave, pri katerih so aktivno vključeni mlajši raziskovalci. (tj. podiplomski študenti) in podoktorandi (pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let – upošteva se leto zagovora doktorata);
č. prednost bodo imele prijave, ki bodo izkazovale sodelovanje na prednostnih znanstvenih področjih, ki so navedena v 2. točki tega razpisa.
Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija bo slovenskemu delu Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da:
– prijava ni bila oddana v obeh državah;
– vodja na slovenski in hrvaški strani z istim naslovom in vsebino bilateralnega projekta v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah nista ista;
– vodja na slovenski in hrvaški strani v prijavni vlogi v obeh sodelujočih državah sta ista, vendar sta naslov in vsebina bilateralnega projekta različna.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 znaša okvirno 100.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma do 50 bilateralnih projektov.
Sofinanciranje v letih 2018–2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;
– stroške bivanja za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08; v nadaljevanju: uredba)), ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji hrvaškim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj krije stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).
Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 17. 7. 2017 do 15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018 in 2019« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 17. 7. 2017 do 15. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 17. 7. 2017 do 15. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 17. 7. 2017 do 15. ure (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 20. 7. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni decembra 2017.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost