Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Ob-2327/17, Stran 1339
Javni razpis 
za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018 Skrajšano (JR DOŠSŠ 2017/2018)
1. Izvajalec javnega razpisa
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
2. Pravna podlaga javnega razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP -1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29 ter Pogodbe št. SPIRIT- 2016,2017-172410-MO o izvajanju in financiranju ukrepov za izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo ter podjetniškega sodelanja za leti 2016 in 2017 z dne 15. 4. 2016.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom želimo na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:
– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.
Podprli bomo naslednje aktivnosti:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.
Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.
Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisani v šolskem letu 2017/2018.
5. Pogoji javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in/ali ne bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne bo ocenjevala. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.
5.1. Osnovni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana v seznam srednjih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010
– prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje potrebne za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.
5.2. Posebni pogoji za prijavitelje za pridobitev sredstev po posameznih aktivnostih
5.2.1. Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
Posebne zahteve:
– aktivnost izvede vsaj ena srednja šola v sodelovanju z vsaj eno srednjo ali osnovno šolo, ki je vpisana v seznam osnovnih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010,
– prijavitelj v prijavi navede ime zunanjega mentorja, ki bo sodeloval z učitelji pri izvajanju aktivnosti in izpolnjeval vse pogoje za zunanje mentorje,
– v prijavi je izkazan terminski načrt izvajanja aktivnosti in termini sodelovanja zunanjega mentorja v okviru izvajanja teh aktivnosti,
– v imenu »konzorcija« prijavo odda srednja šola, ki je nosilec konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri opredelijo medsebojne odnose pri izvedbi enotedenskega programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti in jo ob oddaji prijave priloži k sami prijavi.
V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– vključitev aktivnosti v Letni delovni načrt za leto 2017/2018 vseh sodelujočih šol najkasneje 14 dni pred začetkom aktivnosti,
– sodelovanje najmanj dveh učiteljev pri izvedbi aktivnosti tekom izvajanja aktivnosti,
– prostorske pogoje za skupinsko delo na eni skupni lokaciji skladno s pogoji, ki so potrebni za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah,
– sodelovanje dijakov oziroma dijakov in osnovnošolcev – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi,
– izvedbo po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti,
– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur,
– zaključek aktivnosti do najkasneje 14. 11. 2017,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami.
5.2.2. Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov
– posebne zahteve: aktivnost izvede vsaj ena srednja šola, lahko pa sodeluje več srednjih šol,
– prijava na razpis vsebuje ime zunanjega mentorja, ki bo sodeloval z učitelji pri izvajanju aktivnosti in izpolnjeval vse pogoje za zunanje izvajalce, za isto aktivnost v istem času se lahko posamezen mentor navede samo v vlogi ene šole,
– v prijavi določen terminski načrt izvajanja aktivnosti in termini sodelovanja zunanjega mentorja v okviru izvajanja teh aktivnosti,
– da v primeru prijave več srednjih šol v imenu »konzorcija« prijavo odda ena srednja šola, ki je nosilka konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri stranke opredelijo medsebojne odnose pri izvedbi aktivnosti in jo ob oddaji prijave priloži k sami prijavi. V primeru, da bo vsaka sodelujoča srednja šola oddala vlogo na razpis za isto aktivnost, konzorcijska pogodba ni potrebna.
V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– sodelovanje najmanj dveh učiteljev pri izvedbi prijavljene aktivnosti tekom izvajanja aktivnosti v okviru posamezne prijave,
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni skupni lokaciji,
– sodelovanje dijakov – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi (število v okviru posamezne prijave),
– izvedbo aktivnosti skladno z metodologijo Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodologijo,
– trajanje aktivnosti z udeleženci najmanj 22 šolskih ur tekom vikenda (lahko tudi med tednom),
– zaključek aktivnosti do najkasneje 14. 11. 2017,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami.
5.2.3. Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev
Pogoji:
– prijava vsaj ene srednje šole, sodeluje lahko več srednjih šol,
– v primeru prijave več srednjih šol v imenu »konzorcija« prijavo odda ena srednja šola, ki je nosilka konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri opredelijo medsebojne odnose pri izvedbi aktivnosti in jo ob oddaji prijave priloži k sami prijavi,
– ob prijavi prijavitelj navede ime zunanjega mentorja, ki bo izvajal program obšolske dejavnosti in izpolnjeval vse pogoje za zunanje mentorje,
– v prijavi določen terminski načrt izvajanja aktivnosti.
V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– da program obšolskih dejavnosti za dijake vsebuje:
– Iskanje novih idej/konceptov.
– Oblikovanje poslovnih modelov. 
– Izgradnjo prototipov (najosnovnejši sprejemljivi produkt). 
– Pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred komisijo.
– Delo v teamu.
– sodelovanje oziroma spremljanje izvajanja aktivnosti vsaj enega učitelja,
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni lokaciji,
– sodelovanje dijakov – najmanj 15 do števila navedenega v prijavi,
– izvedbo skladno z metodologijo Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodologijo,
– da program traja najmanj 50 šolskih ur tekom šolskega leta,
– pričetek aktivnosti do najkasneje 14. 10. 2017,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas, lahko pa se uporabi tudi kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami,
– izpolnitev evalvacijskih obrazcev s strani udeležencev pred pričetkom in po zaključku izvedbe aktivnosti, kot osnovo za analizo programa.
Izvajalec javnega razpisa si pridržuje pravico, da lahko kadar koli preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev oziroma zahtev in lahko od prijaviteljev kadar koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, v kolikor niso podatki dostopni v javnih evidencah ali vlogi.
5.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji mentorji
5.3.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji mentorji:
– dosežena vsaj 7. stopnja izobrazbe (http://www.arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789),
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
5.3.2. Dodatni pogoji za zunanje mentorje:
Izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
– izvedena mentoriranja v okviru celotnega start-up vikenda (v obsegu najmanj 22 ur) na vsaj dveh “start-up”vikendih” v zadnjih treh letih skladno z metodologijo izvajanja dejavnosti,
– dvoletne izkušnje na področju izvajanja podjetniških programov usposabljanja, usmerjenih v razvoj in preverjanje poslovnih idej v izobraževalnih sistemih,
– izvaja podjetniška usposabljanja mladih že vsaj 2 leti v izobraževalnih okoljih, po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani metodologiji.
6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev, na podlagi naslednjih meril:
MERILO ŠT. 1
Število predvidenih udeležencev
v okviru prijave
TOČKE
1.1
51 ali več udeležencev
25
1.2
27 do vključno 50 udeležencev
15
1.3
26
5
MERILO ŠT. 2
Skupno trajanje prijavljenih aktivnosti
TOČKE
2.1
90 šolskih ur ali več
20
2.2
Od 67 do vključno 89 šolskih ur
15
2.3
Od 45 do vključno 66 šolskih ur
10
2.4
Od 23 do vključno 44 šolskih ur
5
MERILO ŠT. 3
Prijavljeno število aktivnosti po tem javnem razpisu
TOČKE
3.1
Prijavljene tri aktivnosti
20
3.2
Prijavljeni dve aktivnosti
10
3.3
Prijavljena ena aktivnost
0
MERILO ŠT. 4
Izvajanje podobnih aktivnosti 
iz obravnavanega področja 
v preteklih letih
TOČKE
4.1
Izvajanje od vključno šolskega 
leta 2014/2015
10
4.2
Izvajanje od vključno šolskega 
leta 2015/2016
7
4.3
Izvajanje od vključno šolskega 
leta 2016/2017
4
MERILO ŠT. 5
Preteklo sodelovanje ekip sodelujočih šol v prijavi
na eksternih tekmovanjih 
na področju ocenjevanja poslovnih idej, poslovnih modelov in načrtov
TOČKE
5.1
Pet in več
10
5.2
Od dva do štiri
7
5.3
Vsaj 1
4
MERILA ŠT.
Vzpostavljeno sodelovanje 
med šolami
TOČKE
6.
Dogovorjeno sodelovanje 
z najmanj eno osnovno šolo
5
7.
Dogovorjeno sodelovanje 
z najmanj eno srednjo šolo
5
8.
Povezovanje izvedbe prijavljenih aktivnosti z drugimi šolami, ki so tudi prijavitelji v okviru tega razpisa za izvedbo skupnih aktivnosti
z večjim številom udeležencev
5
Najvišje možno število točk je 100 točk.
Prag števila točk, nad katerim bo lahko odobrena dodelitev sredstev je 30 točk.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z enakim številom točk, bo imel prednost tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu št. 3, in nadalje pri merilu št. 1. V primeru enakosti dveh ali več prijaviteljev tudi po teh merilih, se bodo razpisana sredstva razdelila glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na naslov izvajalca javnega razpisa. V primeru oddaje vlog na pošti se upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 23:59 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču izvajalca javnega razpisa, se upoštevajo datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem
Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je največ 140.000,00 € v proračunskem letu 2017.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo.
8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo izvajalec javnega razpisa sklenil pogodbo o financiranju projekta. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
Sredstva po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem dodeljena v višinah določenih v okviru posamezne aktivnosti za katero so kandidirali, in sicer:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardnega obsega stroškov 2.500,00 EUR;
– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega obsega stroškov 3.500,00 EUR;
– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardnega obsega stroškov 1.000,00 EUR od začetka izvajanja aktivnosti do 14. 11. 2017.
Navedeni standardni obseg stroškov vključuje stroške:
– materiala, ki se ga uporablja pri izvajanju aktivnosti,
– prevozne stroške za udeležence in učitelje,
– zunanjega mentorja, ki izpolnjuje razpisne pogoje,
– literaturo s področja spodbujanja podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
– nastanitev udeležencev v primeru izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
– pijača in hrana v času trajanja posamezne aktivnosti v okviru izvajanja izvajanja aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ali izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov.
V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa razpisana sredstva, ostane del sredstev nerazporejen.
V kolikor izvedene aktivnosti niso izvedene v obsegu in/ali s predvidenim številom udeležencev, izvajalec javnega razpisa zahteva vračilo sorazmernega deleža že prejetih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Sorazmerni delež se izračuna v deležu odstopanj od minimalnih določenih vrednosti po posameznih aktivnostih.
V primeru, da upravičenec ne bo opravil vsaj 70 % predvidenega obsega šolskih ur in vključil vsaj 70 % od predvidenega števila udeležencev, se pogodba razdre in izvajalec javnega razpisa zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
9. Financiranje: financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti, ki bodo nastale v šolskem letu 2017/2018 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javnega razpisa. Prijavitelji morajo izvesti aktivnosti skladno z razpisanimi pogoji.
10. Zahtevki za izplačilo in poročilo
Upravičenec mora izvajalcu javnega razpisa posredovati zahtevek za izplačilo s pripadajočo dokumentacijo najkasneje do 16. 11. 2017 (v nasprotnem primeru sredstva za financiranje ne bodo zagotovljena).
K zahtevku je potrebno priložiti obrazec Poročilo o izvedenih aktivnostih, dopolnjen s podatki obdobja poročanja, liste prisotnosti ter povezavo do galerije slik z aktivnosti.
V primeru izvajanja aktivnosti pod točko 5.2.3. je potrebno izpolniti Poročilo za obdobje od 1. 9. 2017 do 14. 11. 2017 in ga priložiti zahtevku za izplačilo, po dokončanju izvajanja te aktivnosti v letu 2017 pa je potrebno ponovno izpolniti Poročilo za celotno obdobje izvajanja aktivnosti in najkasneje do 20. 6. 2018 poslati na SPIRIT, pri čemer financiranja aktivnosti po 14. 11. 2017 ni zagotovljeno s strani SPIRITa v okviru tega javnega razpisa.
11. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral:
1. izvajalcu javnega razpisa in vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe, skladno s predpisi s tega področja;
2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva;
3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec javnega razpisa razdre pogodbo o financiranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila;
4. projekt izvesti skladno z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju;
5. sproti obveščati izvajalca javnega razpisa o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti po tem javnem razpisu;
6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev;
7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca javnega razpisa in financerja javnega razpisa na vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti;
8. zagotoviti vsebine za objavo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javne agencije;
9. posredovati izvajalcu javnega razpisa podatke o številu vključenih v posamezno aktivnost, kratke povzetke posameznih izvedenih aktivnosti.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog
12.1. Oddaja vloge
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirnati obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirnata in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva papirnata oblika vloge.
Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden.
Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2017.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega razpisa, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in 13. uro,
2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,
3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, tj. ob 23.59 uri.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, označeni z navedbo »ne odpiraj – vloga na javni razpis JR DOŠSŠ 2017/2018« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.
12.2. Odpiranje vlog
Postopek odpiranja vlog se bo začel najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo na naslovu izvajalca javnega razpisa, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasno prejete vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge, katerih ovojnice ne bodo označene skladno z zgoraj podanimi navodili, bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
12.3. Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo najkasneje v 8 dneh po zaključenem odpiranju pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. Izvajalec lahko pozove k pojasnilu tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz vloge odločala komisija po prostem preudarku.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni od prejema poziva. Izvajalec lahko pozove k dopolnitvi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, komisija navedb iz vloge ne bo upoštevala.
12.4. Potrjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo komisija obravnavala skladno z določili tega javnega razpisa. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse, skladno z navodili predpisane in izpolnjene, obrazce ter priloge. Na predlog komisije, o izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik izvajalca javnega razpisa.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča. V kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalca javnega razpisa.
14. Podpis pogodbe
Izvajalec javnega razpisa bo izbranim prijaviteljem posredoval sklep o dodelitvi sredstev in jih hkrati pozval k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v roku 8 dni od dneva prejema poziva, se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis.
Če izvajalec javnega razpisa po izdaji sklepa ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih dejstev, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa bo razveljavljen. V kolikor se to ugotovi po podpisu pogodbe, lahko izvajalec javnega razpisa odstopi od pogodbe.
15. Protikorupcijsko določilo
Vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo vlog pri izvajalcu javnega razpisa, bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije za dodelitev sredstev.
Enako velja tudi za poizkus vplivanja na delo skrbnika pogodbe, v času trajanja pogodbe o financiranju. Vsak tak poizkus se lahko, ob ustrezni utemeljitvi tovrstnega dejanja, šteje kot razlog za prekinitev pogodbe in se zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega razpisa http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«.
17. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je Boris Kunilo.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si, z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2017/2018«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost