Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 4110-12/2017/40 Ob-2340/17, Stran 1337
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZOF-1), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, v nadaljevanju ZIPRS1718) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja
javni razpis 
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS1617 in Pravilnikom, finančno sodelovala Republika Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.
Investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante), za katere lahko občina da vlogo za sofinanciranje po tem razpisu, vključujejo naslednje sklope:
1. Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči
2. Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze
3. Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico
Vlagatelj se lahko prijavi na katerikoli posamezni sklop, kombinacijo dveh sklopov ali vse sklope.
II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev
Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za leto 2017 je 441.583,11 EUR.
Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v letu 2017. Če pride do spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje sorazmerno nižja glede na znižanje na proračunski postavki.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki v navedenem obdobju načrtujejo nakup terminalov za reševalne postaje v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti, in/ali nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).
Vlagatelj je občina ali konzorcij občin, ki se prijavi na javni razpis.
Namen razpisa je sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči in za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze ter sofinanciranje nakupa avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017.
Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.)), s katerim je reorganiziralo sistem nujne medicinske pomoči. Pravilnik na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo urgentnih centrov, ki so začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik določa tudi, da bo dispečerska služba zdravstva koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči (natančneje bo organizacije te službe definirana v posebnem pravilniku). Vzpostavitev dispečerske službe zdravstva se načrtuje v letu 2017.
Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustrezno opremo, se bodo začeli vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je v merilih večja teža dana kriteriju opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti mobilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja dispečerskega sistema zdravstva.
Enote, ki so mobilne enote NMP že opremile s terminali, lahko pristopijo k opremljanju nenujnih reševalnih prevozov, saj se v skladu s Pravilnikom o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) reševalna vozila na poziv dispečerske službe vključujejo tudi v sistem NMP.
Nabava AED služi dvema ciljema:
1. Vzpostavitev mreže javno dostopnih AED v okoljih, kjer lokalna enota NMP identificira potrebo zaradi daljših dostopnih časov.
2. Opremljanje enot prvih posredovalcev, ki so v skladu s Pravilnikom o službi NMP vključujejo v sistem NMP.
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Predmet projekta, ki ga prijavlja občina ali konzorcij občin mora biti skladen s predmetom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev obrazca št. 1).
2. Vlagatelj mora priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstil v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot dokazilo se posreduje dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti).
3. Vlagatelj mora imeti sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s strani ustanovitelja.
4. Vlagatelj mora imeti v lasti objekt in/ali v lasti/posesti vozila z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se posreduje kopija prometnega dovoljenja oziroma drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno lastništvo ali najemništvo (npr. lizing pogodba).
5. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zagotovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju kadra.
6. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis – za sklop 1, mora biti vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).
7. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis – za sklop 2, je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov skladno s Pravilnikom o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) in ima veljavno pogodbo z ZZZS za ta namen. Kot dokazilo se posreduje izjava o sklenjeni pogodbi z ZZZS za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov.
Ostale zahteve:
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega javnega razpisa za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017;
– da bo dokumentacija projekta dostopna MZ, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– da projekt ni predmet sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali EU proračuna;
– da bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– da mora biti pri izvedbi projekta dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila v Republiki Sloveniji;
– da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati izvajalce za izvedbo projekta v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja;
– da bo upošteval minimalne standarde za nakup terminalov za reševalne postaje in avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico, določene v poglavju 7 razpisne dokumentacije.
IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je do 16. 6. 2017.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena.
Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom razpisa in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo ocenila komisija na osnovi zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
Pri višini dodeljenih sredstev se bo upošteval obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, ki je izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 in 2017 (podatek je dostopen na spletni strani: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Dolo%C4%8Ditev_koeficientov_razvitosti_ob%C4%8Din/Za_leti_2016_in_2017/Tabela3-Koeficient_razvitosti_obcin_za_leti_2016_in_2017.xlsx)
in najvišji zneski za posamezen terminal oziroma defibrilator, kot izhaja iz poglavja 3 razpisne dokumentacije.
Predmet sofinanciranja sta lahko največ dva defibrilatorja za zunanjo uporabo (vključno z omarico) na zdravstveni dom.
VI. Dodatne informacije in obveščanje: vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana v pisni obliki, na elektronski naslov Ministrstva za zdravje gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati do vključno 6. 6. 2017.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri: odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku 30 dni od skrajnega roka za odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost