Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

Št. 5442-14/2016/23 Ob-2338/17, Stran 1335
Sprememba 
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017, se spremeni:
– V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov« v točki A. »Stroški plač« se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek v celoti spremenijo in nadomestijo z naslednjim besedilom:
»Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter drugih povračil v zvezi z delom zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom v obsegu za največ dve zaposlitvi za polni delovni čas na posameznem projektu.
Obvezno:
V okviru posameznega projekta morata biti obvezno prijavljena:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlen za polni oziroma krajši delovni čas, vendar ne manj kot 0.5 zaposlitve polnega delovnega časa (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in sofinancerji projekta, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upravičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom za vodjo projekta za polno zaposlitev na letni ravni lahko dosega največ 36.000,00 EUR.
– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo 1.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.). Skupni upravičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom posameznega strokovnega delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 27.000,00 EUR. V primeru zaposlitve v skupnem obsegu 1.5 zaposlitve za polni delovni čas skupni upravičeni strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom na letni ravni ne sme presegati 40.500,00 EUR.«
V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:
– Razpisna dokumentacija
Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

AAA Zlata odličnost