Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

Ob-1775/17, Stran 724
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis 
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017) 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga je Vlada RS sprejela dne 13. 12. 2016, sklep Vlade RS, št. 47602-26/2016/3,
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 2015,
– pogodbe št.: SPS-2017/P2-MO o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbude za zagon inovativnih podjetij (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za: »Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)« z dne 24. 3. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2017.
2.3 Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajali na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Sredstva se bodo dodeljevala glede na programsko območje, v odvisnosti od tega, kje ima upravičenec (to je prijavitelj) sedež podjetja ali poslovno enoto/podružnico na dan prijave na ta javni razpis.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls).
Poslovna enota/podružnica mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Za vsakega prijavitelja mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem programskem območju ima sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice. Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine / upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2016 in 15. 3. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma priglasitve pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Vlagatelji so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vlagatelj ima poravnane zapadle obveznosti do države, pri čemer ni potrebno, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– vlagatelj ima poravnane obveznosti do zaposlenih (redno izplačuje plače in socialne prispevke),
– vlagatelj ima poravnane finančne in poslovne obveznosti do Sklada,
– vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za vlagatelja ali odgovorno osebo vlagatelja),
– ne teče pravda med Skladom in ministrstvom in vlagateljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada ali ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– vlagatelj skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013 ne opravlja dejavnost na naslednjih področjih (ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje):
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev vlagatelja, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.2 Pogoji za operacijo:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2020,
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost v obdobju od 2017 do vključno 2020,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– dokument Predstavitev startup projekta mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za dodelitev sredstev.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Merilo
Najvišje št. točk
1.
dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2017
35
2.
višina osnovnega kapitala / višina podjetnikovega kapitala / višina zadružnega kapitala na dan 31. 3. 2017
20
3.
inovativnost
20
4.
strategija trženja in pretežni prodajni trg
10
5.
reference in zaposlenost lastnikov v podjetju
15
Skupaj
100
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor upravičencev).
5.2. Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija Sklada lahko predlaga zavrnitev vloge tistih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so sodelovali v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse popolne in ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato pri merilu reference in zaposlenost lastnikov v podjetju, nato pri merilu strategija trženja in pretežni prodajni trg in nato pri merilu dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2017.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do subvencije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.
Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna RS za leta 2017, 2018 in 2019 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2017
Leto 2018
Leto 2019
160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
150.000,00 EUR
180.000,00 EUR
480.000,00 EUR
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO
50.000,00 EUR
60.000,00 EUR
160.000,00 EUR
SKUPAJ:
1.080.000,00 EUR
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2017
Leto 2018
Leto 2019
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
140.000,00 EUR
168.000,00 EUR
448.000,00 EUR
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-SLO
60.000,00 EUR
72.000,00 EUR
192.000,00 EUR
SKUPAJ:
1.080.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki ga upravičenec prejme v treh zaporednih izplačilih v letih 2017–2019.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva se delijo na delež sredstev iz strukturnih skladov in delež nacionalnih sredstev po ključu:
Kohezijska regija
EU delež
SLO delež
Vzhodna Slovenija
0,75
0,25
Zahodna Slovenija
0,70
0,30
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2019.
Sofinanciranje se odobri za povračilo upravičenih stroškov operacije, nastalih:
– od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 za prvo izplačilo do 10.000 EUR,
– od 1. 8. 2017 do 31. 1. 2018 za drugo izplačilo do 12.000 EUR in
– od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2019 za tretje izplačilo do 32.000 EUR.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.
Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posamezno izplačilo so od 1. 9. 2016 do:
– najkasneje 10. 8. 2017 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 2. 2018 za drugo izplačilo in
– najkasneje 10. 3. 2019 za tretje izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora poslati:
– prvi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 18. 8. 2017,
– drugi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 18. 2. 2018 (vmesno poročilo) in
– tretji zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 18. 3. 2019 (zaključno poročilo).
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec zahtevka je v poglavju VI. razpisne dokumentacije.
9. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je vlagatelj) mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Skladno z omenjeno uredbo komisije prejeta pomoč ne sme biti dodeljena pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi in pridobljena sredstva se ne smejo nameniti za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, ne sme biti neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov),
– stroški informiranja in komuniciranja v primeru, da so nastali v obdobju od 1. 2. 2018,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije,
– posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.
V kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči in pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna konstrukcija naložbe zaprta.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
10.2. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije.
Upravičenec za iste stroške in iste aktivnosti ni pridobil niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
10.3 Način financiranja
10.3.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva, stroške informiranja in komuniciranja ter stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških.
10.3.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije, je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za produkt P2 (Ministrstvo, marec 2017). Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega razvojnega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,52 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti v tistem mesecu.
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je oseba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina razvojnega dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
10.3.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na operacijo
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 18. 4. 2017.
11.1 Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko1 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je treba le-tega potrditi!
2. Predstavitev startup projekta (s finančnim načrtom), ki ga najdete na spletni strani www.startup.si in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer je objavljen razpis. Priložiti je potrebno podroben terminski načrt, ki opredeljuje faze zagona podjetja, razvoja MVP in komercializacijo končnih produktov v obdobju do 28. 2. 2019.
3. Notarska listina oziroma drug dokument, ki izkazuje oblikovanje osnovnega kapitala/ustanovitvenega vložka/podjetnikovega kapitala in dokazilo o vplačilu celotnega osnovnega kapitala/ustanovitvenega vložka/podjetnikovega kapitala. Priložite plačilni nalog oziroma drug dokument, ki izkazuje vplačilo v denarnih sredstvih.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
11.2 Način oddaje vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – P2/17«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne zavržejo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Sklad bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni strani www.eu-skladi.si. Zoper sklep o odobritvi, zavrženju, neodobritvi oziroma zavrnitvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da se po izdaji sklepa o odobritvi ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, Sklad pogodbe ne podpiše, sklep o odobritvi pa se razveljavi.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: ni relevantno.
17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani Sklada.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo upravičenec dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad pa lahko opravi tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
21. 1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega2 za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.3 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).
21. 2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenci, ki bodo pridobili sofinanciranje po tem razpisu, bodo upravičeni do izplačila subvencije, če bodo prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada v posameznem obdobju poročanja. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca (obrazec 2) in mentorja (obrazec 3), ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji zahtevkov za sofinanciranje v rokih, kot so opredeljeni v točki 8. Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer bo obvezna prisotnost izbranega mentorja.
V poslovno oceno bo vključeno merjenje ciljev iz upravičenčevega terminskega načrta, prikazanega v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine, in sicer:
– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevana obdobja z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 15 koledarskih dni v posameznem obdobju poročanja,
– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu,
– aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov).
V preglednici za spremljanje kazalnikov so podani osnovni mejniki glede na posamezna obdobja poročanja.
Preglednica za spremljanje kazalnikov (minimalni zahtevani cilji):
Obdobje poročanja
Zaposlitveni cilj
Mentorstvo
Izvedbeni cilj
Aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu
do 18. 8. 2017
realizirana najmanj 1 zaposlitev
vključitev v program mentoriranja
začetek izvajanja razvojnih aktivnosti
do 31. 1. 2018
najmanj ohranitev zaposlitve
sodelovanje z mentorjem
priprava MVP in testiranja
do 28. 2. 2019
najmanj ohranitev zaposlitve
sodelovanje z mentorjem
zaključek razvoja
začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, strank, ustvarjanje prihodkov)
Sklad bo izvedel izplačila subvencij glede na dosežene cilje v posameznem obdobju poročanja, pri čemer mora upravičenec prejeti pozitivno poslovno oceno. Upravičenec prejme pozitivno poslovno oceno, če izpolni vse zastavljene cilje operacije za obdobje poročanja. Upravičenec prejme negativno poslovno oceno, če ne izpolni vseh zastavljenih ciljev operacije za obdobje poročanja.
V primeru prejema negativne poslovne ocene se zahtevek za izplačilo subvencije zavrne.
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelj je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da vlagatelj takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
21. 3. Program mentoriranja
Upravičenci bodo morali do 10. 8. 2017 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja iz objavljene liste start-up mentorjev. Programi mentoriranja in lista start-up mentorjev so objavljeni na naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/vsebinski-programi/mentorski-programi in http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/vsebinski-programi/mentorji.
Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire start-up mentorja iz objavljene liste brez vključitve v program mentoriranja.
Odločitev o izboru mentorja je na strani podjetja samega, ki tudi samo financira stroške mentoriranja, te stroške pa lahko uveljavlja kot upravičen strošek za sofinanciranje.
Upravičenec mora najkasneje do 10. 8. 2017 obvestiti Sklad (Obrazec 1) glede načina mentoriranja in hkrati utemeljiti izbor programa in/ali mentorja.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v 5 letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
26. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: I. navodila, II. besedilo javnega razpisa, III. merila za izbor upravičencev, IV. vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, V. vzorec pogodbe o sofinanciranju, VI. zahtevek za sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
27. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost