Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

Št. 4301-1/2017/7 Ob-1759/17, Stran 683
Na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16) in 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn (oznaka: JR EE OVE 2017) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije 
1 Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 (v nadaljevanju: MZI).
2 Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-15/2017/2, z dne 14. 3. 2017;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in njena izvedbena uredba;
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU o skupnih določbah;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014;
– Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014;
– Smernice Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf);
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, julij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, november 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila;
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15);
– Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 41/07, 87/09);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16);
– Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: SA.46207);
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15);
– Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Direktiva 2009/28/ES);
– Direktiva o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike (Direktiva 2000/60/ES).
3 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije (v nadaljevanju: EE-OVE).
Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov energije, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičen namen je gradnja proizvodnih enot EE-OVE.
Operacija po tem razpisu je izgradnja novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter veljavnimi predpisi v EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.
Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme EE-OVE, to je za t. i. začetne naložbe po Pravilniku.
3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
b) nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije,
c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški storitev izdelave ID, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, okoljskih dovoljenj, merilnega poročila o vetrnih razmerah, vodnatosti ipd.;
b) nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
e) stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
f) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
g) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
h) skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. c)), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov naložbe;
i) vsi davki;
j) stroški upravnega postopka, različna svetovanja, priprava vloge za ta javni razpis;
k) nepredvidena dela;
l) nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih naprav;
m) notarski in odvetniški stroški.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji, pravicami in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa predpisuje Energetski zakon v 52. členu oziroma Zakon o vodah v 119. členu.
Prijavitelj se mora zavedati, da bo v primeru, da bo možen vstop v shemo podpore JARSE1 (v nadaljevanju: agencija), pri določitvi višine podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji elektrike in toplote z visokim izkoristkom agencija upoštevala državno pomoč, ki bo dodeljena na tem javnem razpisu.
Prijavitelji so skladno z 32. členom Energetskega zakona dolžni poročati o doseženih učinkih in obvestiti agencijo o izvedbi projekta.
Prijavitelj ne more biti:
– podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije;
– mikro podjetje, ki je upravičeno do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).
Državnih pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a. kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b. kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz teh naslovov presega najvišje dovoljene stopnje sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
4 Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
POGOJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
ZAHTEVANA DOKAZILA
Sprejemljivost za okolje
Podprte bodo izgradnje tistih malih HE, ki bodo sprejemljive za okolje na podlagi celovite presoje vplivov na okolje pod Direktivo 42/2001 v povezavi z okvirno direktivo o vodah, še posebej s členom 4, odstavki 7, 8 in 9, ter 6. členom Direktive o habitatih.
Izjava
Podprte bodo izgradnje tistih malih HE, ki bodo skladne z Direktivo 2000/60/ES.
Izjava
Vetrne elektrarne bodo morale zagotavljati obratovanje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
Izjava
Podprto bo umeščanje v prostor na način, da pri tem ne bodo prizadete posamezne enote dediščine, vključno z njihovim vplivnim območjem in skladno z okoljsko zakonodajo EU in upoštevanjem Direktive 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Izjava
Zaključena finančna konstrukcija
Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Izjava
Začetek izvedbe operacije
Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom. Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis MZI. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celotna operacija ne bo upravičena do državne pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena.
Izjava
Možnost sodelovanja
Sredstva na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, katerega odgovorna oseba je bila obsojena zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev.
Potrdilo o nekaznovanosti odgovorne osebe prijavitelja, ki ni starejše od datuma objave javnega razpisa. http://www.sodisce.si/informacije/ faq/20140123093736/
Minimalna višina operacije
Prijavitelj mora izkazati, da je vrednost operacije nad 50.000,00 EUR brez DDV. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
Investicijska dokumentacija
Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja v okviru tega javnega razpisa, izdelana projektna dokumentacija (IDP, PZI). PGD, predhodni postopek in PVO se izdelata, če je to zahtevano po trenutno veljavni gradbeni oziroma okoljski zakonodaji.
Projektna dokumentacija
Izbira dobaviteljev in izvajalcev ter oddaja naročil
Prijavitelj mora v vlogi predstaviti postopek zbiranja ponudb v skladu z načeli skrbnega gospodarja in utemeljiti predlagano izbiro.
Dokumentacija v zvezi z izbiro dobaviteljev in izvajalcev oziroma izvedbo javnega naročila, če je prijavitelj zavezanec za javno naročanje: 
– postopek izbire opreme, 
– fotokopija pisnega poziva potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s specifikacijo povpraševanja; v primeru, da je prijavitelj zavezanec za javno naročanje, mora na tem mestu priložiti tudi fotokopijo objave javnega naročila na portalu javnih naročil; 
– zapisnik oziroma poročilo o odpiranju ponudb, 
– osnutek sklepa o oddaji naročila.
Pridobljena dovoljenja in soglasja
Prijavitelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora prijavitelj pridobiti izjavo upravne enote, da glede na zakonodajo gradbeno dovoljenje za operacijo ni potrebno. V kolikor za operacijo ni potrebno gradbeno dovoljenje, se za operacijo izdela predhodni postopek in PVO, če je to zahtevano po trenutno veljavni okoljski zakonodaji.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma izjava upravne enote, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
V kolikor gradbeno dovoljenje ni potrebno, se priloži dokumentacija o predhodnem postopku oziroma PVO oziroma izjava upravne enote, da dokumenta nista potrebna.
Pridobljena dovoljenja, pravice in soglasja
Prijavitelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije pridobljeno energetsko dovoljenje za vetrno elektrarno nad 1 MW, ki bo priključena na javno omrežje. V primeru, da le-to ni potrebno, mora odgovorni projektant podati izjavo, da glede na zakonodajo energetsko dovoljenje ni potrebno. Za malo hidroelektrarno mora imeti prijavitelj pridobljeno vodno pravico.
Pravnomočno energetsko dovoljenje za vetrno elektrarno nad 1 MW ali vodno pravico za malo hidroelektrarno oziroma izjava projektanta.
Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
IZJAVA
O seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn (oznaka: JR EE OVE 2017) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe, Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
O stanju kapitalske ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US).
Da prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do RS.
O izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15).
Da prijavitelj ni mikro podjetje, ki je upravičeno do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).
Da prijavitelj ne posluje in nima registrirane dejavnosti s področij, ki so navedena v tretjem in četrtem odstavku 8. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15).
Da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ter zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.
Da prijavitelj ni »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
Da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance.
Da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov.
O hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredba (EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
O dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
O seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo.
O vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije.
O seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji.
Da bo prijavitelj glede informiranja in obveščanja javnosti upošteval zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen Uredbe Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014–2020 in so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si.
Da pred vložitvijo vloge prijavitelj še ni pričel z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme.
Da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Da bo še pet let po zaključku operacije ministrstvu letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih kazalnikih.
Da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – UPB).
Da bo najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil končno poročilo o operaciji.
Da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju vnesel zahtevane informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in izvajalci ni več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezan.
Da bo v primeru izgradnje malih hidroelektrarn zadoščeno zahtevam Direktive 2000/60/ES in zahtevam Direktive 42/2001 v povezavi z okvirno direktivo o vodah, še posebej s členom 4, odstavki 7, 8 in 9, ter 6. členom Direktive o habitatih oziroma da bo v primeru izgradnje vetrne elektrarne zagotovljeno obratovanje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
Da bo podprto umeščanje v prostor na način, da pri tem ne bodo prizadete posamezne enote dediščine, vključno z njihovim vplivnim območjem in skladno z okoljsko zakonodajo EU in upoštevanjem Direktive 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
4.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). ID ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
2. Iz ID mora biti razvidno, da so bila pri načrtovanju in bodo pri izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
3. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške.
4. V kolikor je predvidena lokacija za izvedbo operacije opredeljena v LEK-u, je potrebno v ID opraviti analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni vključno z navedbo lokacije, kot je opredeljena v LEK-u.
5. Sprejemljivost za okolje
– Podprte bodo izgradnje tistih malih hidroelektrarn, ki bodo sprejemljive za okolje na podlagi celovite presoje vplivov na okolje pod Direktivo 42/2001 v povezavi z okvirno direktivo o vodah, še posebej s členom 4, odstavki 7, 8 in 9, ter 6. členom Direktive o habitatih.
– Vetrne elektrarne večjih moči (nad 1 MW) bodo morale biti zaradi blaženja hrupa od naselij oziroma stavb z varovanimi prostori oddaljene vsaj 800 m, odvisno od morfologije terena. Poleg tega bodo morale vetrne elektrarne zagotavljati obratovanje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
– Predhodni postopek oziroma presoja vplivov na okolje, v kolikor je tako predpisano glede na Uredbo o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), morata biti izvedena do oddaje vloge.
6. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo.
7. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje pogojev med izvedbo operacije po podpisu pogodbe, lahko sofinancer odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev skupaj z obrestmi.
8. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila opreme in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do zavrnitve zahtevka za izplačilo. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Prijavitelj, ki je naročnik po ZJN-3, mora upoštevati določila tega zakona. Upravičenec bo dokumentacijo o celotnem postopku javnega naročanja priložil k prvemu zahtevku za izplačilo. V primeru, da dobavitelji opreme in izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, ne bodo izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, se zahtevek zavrne.
5 Merila za izbiro operacij
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so določena na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.
1. Velikost proizvodne enote [kW] za električno energijo.
a) Male hidroelektrarne
0 – 50 → 1 točka
50 – 500 → 2 točki
Nad 500 → 5 točk
b) Vetrne elektrarne
0 – 50 → 0 točk
50 – 500 → 2 točki
Nad 500 → 5 točk
2. Ali je v LEK-u krajevno pristojne lokalne skupnosti na predvidenem območju postavitve naprave predvidena gradnja energetskih objektov za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije.
DA → 5 točk
NE → 0 točk
3. Stroškovna učinkovitost za posamezne tipe elektrarn
a) Stroškovna učinkovitost za male hidroelektrarne z močjo – 0 ÷ 50 kW [€/kW]
Od vključno 0 do 1700 [€/kW] → 10 točk
Od vključno 1700 do 3100 [€/kW] → od 4 do 9,99 točk
Y = – 0,0043 * x + 17,264 
Od vključno 3100 do 5000 [€/kW] → od 0,01 do 3,99 točk
Y = – 0,0021 * x + 10,51 
Od vključno 5000 [€/kW] ali več → 0 točk
b) Stroškovna učinkovitost za male hidroelektrarne z močjo – 50 ÷ 500 kW [€/kW]
Od vključno 0 do 1400 [€/kW] → 10 točk
Od vključno 1400 do 2700 [€/kW] → od 4 do 9,99 točk
Y = – 0,0046 * x + 16,43 
Od vključno 2700 do 5000 [€/kW] → od 0,01 do 3,99 točk
Y = – 0,0017 * x + 8,59 
Od vključno 5000 ali več [€/kW] → 0 točk
c) Stroškovna učinkovitost za male hidroelektrarne – z močjo nad 500 kW [€/kW]
Od vključno 0 do 1300 [€/kW] → 10 točk
Od vključno 1300 do 2200 [€/kW] → od 4 do 9,99 točk
Y = – 0,0067 * x + 18,74 
Od vključno 2200 do 5000 [€/kW] → od vključno 0,01 do 3,99 točk
Y = – 0,00143 * x + 7,146 
Od vključno 5000 ali več [€/kW] → 0 točk
d) Stroškovna učinkovitost za vetrne elektrarne [€/kW]
Od vključno 0 do 1125 [€/kW] → 10 točk
Od vključno 1125 do 3000 [€/kW] → od 4 do 9,99 točk
Y = – 0,0032 * x + 13,6 
Od vključno 3000 do 4000 [€/kW] → od vključno 0,01 do 3,99 točk
Y = – 0,004 * x + 16 
Od vključno 4000 ali več [€/kW] → 0 točk
Pri tem je:
Y – točke
x – investicijski strošek na kW instalirane elektrarne
Najvišje možno skupno število točk je 20.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi operacij, ki bodo sofinancirane.
Vloga mora doseči minimalno vsaj 5 točk, drugače se zavrne.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2017 do 2020 4.000.000,00 EUR, od tega:
– okvirno 2.000.000,00 EUR za električno energijo iz vetrnih elektrarn,
– okvirno 2.000.000,00 EUR za električno energijo iz malih hidroelektrarn.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2017, 2018, 2019 in 2020 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.
Sredstva za finančne spodbude v celoti prispeva Kohezijski sklad.
6.2 Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije.
Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec.
Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo pripraviti v informacijskem sistemu organa upravljanja skladno z veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Natisnjen in potrjen ZZI mora upravičenec poslati na ministrstvo vključno z obveznimi elektronskimi prilogami na ustreznem nosilcu elektronskih podatkov (USB, DVD, CD), na način naveden v navodilih. Obvezne elektronske priloge so:
– Računi in dokazila o plačilu (potrjen bančni izpisek, potrjena kompenzacija);
– Pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci gradbenih in obrtniških del, nadzora;
– Dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– Fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša ZZI);
– Dokumentacijo o celotnem postopku javnega naročanja, v kolikor je prijavitelj zavezanec za javno naročanje.
Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov in ob upoštevanju 20 % odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene višine finančne spodbude. Praviloma naj bi znašal en zahtevek najmanj 20.000,00 EUR ali več. Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede na terminski načrt.
MZI in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno povečane upravičene stroške.
7 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do 31. 10. 2020.
Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do 31. 12. 2020.
Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega razpisa. Podaljšanje po 31. 10. 2020 ni več mogoče.
7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja naložbe, glede na rok 31. 10. za izstavitev zahtevka/ov za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 31. 12. 2020.
8 Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Gradnja novih manjših objektov za proizvodnjo EE iz OVE – JR EE OVE 2017« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 6), ki ga lahko prijavitelj (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena prijavitelju.
V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnjene obrazce in dokumente (v nadaljevanju: dokumenti) skladno z razpisno dokumentacijo. Celotno vlogo mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki na USB mediju (skenirani originalni dokumenti), elektronske Obrazce št. 1, 2.1 in 2.2 pa dodatno še izpolnjene in shranjene v izvorni elektronski obliki.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB medij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 9. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.
Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 1. 2018. Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za drugo odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.
9 Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.
11 Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: boris.vovcko@gov.si do objave o porabi sredstev.
12 Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Boris Vovčko. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: boris.vovcko@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo 
Ministrstvo za infrastrukturo