Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

Ob-1508/17, Stran 469
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Ur. l. št. 347 z dne 20. 12. 2013); Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja ''naložbe za rast in delovna mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (Ur. l. št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289); Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe; Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352, z dne 24 12 2013); Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014 (v nadaljevanju: Priloga I Uredbe 651/2014/EU), Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014; Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo); Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 11/11, 57/12 in 17/15); Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G); Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G); Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj ''naložbe za rast in delovna mesta'' (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.); Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014; Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16); Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade; Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov; Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo; Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj; Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, z dne 17. julija 2015 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 20. junija 2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, z dne 28. aprila 2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, z dne 27. julija 2015 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 8. avgusta 2015 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2, z dne 5. februarja 2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, z dne 5. februarja 2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Strategij organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, z dne 24. februarja 2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, z dne 24. februarja 2016 (objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Programa spodbujanja internacionalizacije 2015–2020, Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Sheme de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve sheme M001-2399245-2015/I; datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Programa dela SPIRIT, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 2. 2016, Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016, Pogodbe SPIRIT-2017/B2B o izvajanju in financiranju javnega razpisa za aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 z dne 8. 8. 2016 ter odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017, št. 3-2/1/MGRT/0, z dne 24. 2. 2017, SPIRIT Slovenija objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017
1. Naziv in sedež izvajalskega ter posredniškega organa: izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), ki nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi izvajalskega organa. Posredniški organ pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.
Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.
Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
Mednarodni sejmi v tujini in dogodki, organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini, ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.
S tem namenom se zasleduje specifični cilj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ''Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP'' v okviru izvajanja prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe ''Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo''. V okviru te naložbe pa se zasledujejo tudi rezultati večja sposobnost vključevanja podjetij v globalne verige vrednosti, večja izvozna intenzivnost podjetij in večji izvoz iz naslova storitev, kar naslavlja tudi predlagani ukrep. Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na poslovnih dogodkih v tujini podjetjem omogoča, da na mednarodni ravni strokovni javnosti in neposrednim potencialnim poslovnim partnerjem predstavijo svoje dosežke, proizvode ali storitve, s tem si povečajo izpostavljenost širši strokovni javnosti, povečajo možnost izvoznega poslovanja, na ta način pa tudi intenzivno lahko sledijo novim trendom razvoja v svoji panogi. Ukrep je del prednostne naložbe, v okviru katere je predvidena podpora aktivni udeležbi podjetij na poslovnih dogodkih v tujini. Ukrep tudi podpira doseganje kazalnika večanje čistih prihodkov MPS od prodaje na tujih trgih, saj podjetje s povečano prodajo na tujih trgih direktno vpliva na ta kazalnik. Posredno pa ukrep pripomore tudi k spodbujanju makroekonomskega kazalnika spodbujanje izvoza na ravni države.
Cilj javnega razpisa je podpreti do 60 podjetij, 40 v Vzhodni in 20 v Zahodni kohezijski regiji, pri aktivni udeležbi na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v posameznem koledarskem letu.
4. Regija izvajanja
Javni razpis se izvaja v programskem območju Vzhodna ali Zahodna kohezijska regija.
Sredstva so bodo delila na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje ima prijavitelj sedež podjetja na dan prijave na ta javni razpis.
Za vsakega prijavitelja mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij ima sedež.
Razdelitev slovenskih občin na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. Če je iz naslova sedeža prijavitelja razvidno, da se prijavitelj uvršča v drugo regijo, kot je opredelil v svoji vlogi, ima SPIRIT Slovenija pravico prijavitelja uvrstiti v tisto regijo, v katero se prijavitelj dejansko uvršča glede na naslov sedeža.
5. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine so: mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
Upravičenci so: mikro, mala in srednja podjetja, ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis, ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa, splošne pogoje, določene v točki 6.1 in posebne pogoje, določene v točki 6.2.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se s sklepom zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: pogodba) ne podpiše, sklep o dodelitvi sredstev pa se razveljavi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe, SPIRIT Slovenija odstopi od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun.
Dokazila, ki so potrebna za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, so navedena v razpisni dokumentaciji.
6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Do sredstev so upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a. prijavitelj se kot mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji,
b. ustreza definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU,
c. prijavitelj ne opravlja dejavnosti v naslednjih panogah:
– v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, opredeljenem v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
– sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
i. znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
ii. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektorju premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis,
d. prijavitelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma ni podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G),
e. prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do države in zaposlenih, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
f. prijavitelj za iste stroške in izdatke ni pridobil ali je v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
g. prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z enotnim trgom skupnosti,
h. glede prijavitelja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo),
i. dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu s 35. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(niso) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
j. prijavitelj ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
k. prijavitelj ali njegova odgovorna oseba ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za prijavitelja ali odgovorno osebo prijavitelja); prijavitelji, katerih odgovorne osebe so tujci, so dolžni sami pridobiti dokazila iz kazenske evidence matične države, in sicer:
– potrdilo o nekaznovanosti, ki dokazuje, da fizična oseba ni zabeležena v kazenski evidenci,
– potrdilo, da fizična oseba ni v kazenskem postopku, pri čemer dokazila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa,
l. med prijaviteljem in SPIRIT Slovenija ali ministrstvom ne teče pravda (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča.
6.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodeluje prijavitelj, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
a. prijavitelj je na dan 31. 12. 2016 zaposloval vsaj eno osebo za polni delovni čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 31. 12. 2016,
b. prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR),
c. prijavitelj v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa,
d. v finančnem načrtu operacije je upoštevana minimalna vrednost sofinanciranja stroškov operacije, ki znaša 60 % upravičenih stroškov oziroma najmanj 3.000,00 EUR ter maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov operacije, ki znaša 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR,
e. prijavitelj bo vodil stroške aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
f. prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z organizatorjem mednarodnega poslovnega dogodka, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
g. prijavitelj se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt/operacijo (aktivna udeležba na enem mednarodnem poslovnem dogodku v tujini),
h. prijavitelj se mora mednarodnega poslovnega dogodka udeležiti aktivno.
Pomoč ne bo namenjena za dejavnosti izvoza oziroma dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot to izhaja iz sheme »de minimis«.
7. Merila za ocenjevanje in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Komisijo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, stopnjo sofinanciranja ter upravičenostjo stroškov, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz četrtega odstavka te točke.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in/ali ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merilo 
Največje št. točk
1
Finančna sposobnost podjetja
6
2
Tržno komunikacijska gradiva za tuje kupce 
5
3
Zagotavljanje kakovosti
4
4
Tržni potencial podjetja
4
SKUPAJ
19
Način uporabe posameznih meril je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 19. Možnost sofinanciranja bodo imeli prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag 9 ali več točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja prijaviteljev, katerih vloge, ki so dosegle 9 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost prijavitelji, katerih vloge imajo višje število točk.
V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 1 »Finančna sposobnost podjetja«.
V primeru, da bo pri merilu 1 »Finančna sposobnost podjetja« več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 3 »Zagotavljanje kakovosti«.
V primeru, da bo pri merilu 3 »Zagotavljanje kakovosti« več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 2 »Tržno komunikacijska gradiva za tuje kupce«.
V primeru, da bo pri merilu 2 »Tržno komunikacijska gradiva za tuje kupce« več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga, glede na doseženo število točk, če sklep o zavrnitvi naslednje vloge še ni pravnomočen. O izbiri naslednjega prijavitelja bo izdan nov sklep, s katerim bo nadomeščen tudi prejšnji sklep o zavrnitvi.
Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane nerazporejen, v kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:
Sredstva/Leto
2017
Vzhodna kohezijska regija
340.000,00 EUR
Zahodna kohezijska regija
160.000,00 EUR
SKUPAJ
500.000,00 EUR
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razmerje financiranja po posameznih regijah:
– Vzhodna kohezijska regija v razmerju 75 % (delež prispevka skupnosti) /25 % (delež slovenske udeležbe).
– Zahodna kohezijska regija v razmerju 70 % (delež prispevka skupnosti) /30 % (delež slovenske udeležbe).
Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 160067 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU (NRP št. 1541-15-0006): 340.000,00 EUR (tristo štirideset tisoč evrov)
– PP 160069 – PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU (NRP št. 1541-15-0006): 160.000,00 EUR (sto šestdeset tisoč evrov).
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s strani upravičencev.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam.
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2017.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in pravili kohezijske politike
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).
Stopnja sofinanciranja znaša do 60 % upravičenih stroškov na posamezno operacijo.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more biti nižja od 3.000,00 EUR in ne more preseči 8.000,00 EUR na posamezno operacijo.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
Definicija enotnega podjetja se upošteva skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so v skladu z Navodili Organa upravljanja (OU) o upravičenih stroških.
Upravičeni stroški so:
STROŠKI NASTOPOV NA SEJMIH IN RAZSTAVAH 
(stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku)
Stopnja sofinanciranja
Znesek pomoči
stroški prijave podjetja 
največ 60 % upravičenih stroškov
od 3.000,00 EUR
do največ 8.000,00 EUR
na vlogo
stroški najema razstavne površine
stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve
STROŠKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
stroški kotizacije udeležencev
stroški prevoza
stroški bivanja
Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni III. poglavju razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek operacije.
11. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1. 1. 2016 in traja do najkasneje 30. 10. 2017.
Do sofinanciranja bodo upravičene operacije aktivnega nastopa podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Upravičenost do izplačila pomoči upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženem kazalniku, ki je načrtovan in potrjen v vlogi za sofinanciranje. Znesek pomoči bo plačan na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo s strani SPIRIT Slovenija.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Navodili UO o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020 in ostalimi navodili SPIRIT Slovenija ter določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren zahtevek za izplačilo. Na SPIRIT Slovenija mora podjetje posredovati eZahtevek (e-račun), le-tega pa tudi v fizični (pdf) obliki vključno z vsemi pripadajočimi prilogami. Zahtevek za izplačilo mora prispeti na SPIRIT Slovenija najkasneje do vključno 30. 10. 2017.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga k razpisni dokumentaciji.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, to je 30. 10. 2017, se ne morejo uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za sofinanciranje.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med SPIRIT Slovenija in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila SPIRIT Slovenija so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko SPIRIT Slovenija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o dodelitvi sredstev, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom SPIRIT Slovenija se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
12. Priprava vloge, način prijave in roki za oddajo vlog
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.
Vloga je popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove morebitne priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opremljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj mora oddati vlogo v enem izvodu.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Vloga mora na naslov SPIRIT Slovenija prispeti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.
Roki za oddajo vlog so:
– za prvo odpiranje 29. 3. 2017,
– za drugo odpiranje 12. 6. 2017.
Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti. Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je ostalo na razpolago manj kot 8.000,00 EUR.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do posameznega datuma za oddajo vlog.
Vloge, ki bodo oddane po prvem roku za oddajo vlog, bodo odprte v okviru drugega odpiranja, v kolikor bo drugo odpiranje izvedeno. V kolikor drugo odpiranje ne bo izvedeno, bodo vse vloge, ki bodo oddane po roku za oddajo za prvo odpiranje, kot prepozne zavržene.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje: zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju. Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacij
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji, pisno obveščen s strani izvajalca javnega razpisa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani izvajalskega organa, organa upravljanja, posredniškega organa, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, izvajalec javnega razpisa pa lahko opravi tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati izvajalca javnega razpisa o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo izvajalec razpisa lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalcu razpisa zagotavljati podatke o doseganju kazalnika operacije.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko izvajalec razpisa odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval izvajalec razpisa kot izvajalski organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
19. Omejitve glede sprememb projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: pri izvajanju operacije je potrebno smiselno upoštevati določila 71. člena Uredbe 1303/2013/EU.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec izvajalca razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev izvajalca razpisa o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo izvajalec razpisa odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca št. do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko izvajalec operacije pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
23. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora operacij
Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog na sedežu SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Obravnavale se bodo le pravočasne vloge prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem delovnih dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v prej določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju SPIRIT Slovenija popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge oziroma vsebino operacije,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko stanje.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba ne podpiše, sklep o dodelitvi sredstev pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe, SPIRIT Slovenija odstopi od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun št. 01100-6000041927, odprt pri Ministrstvu za finance, Uprava RS za javna plačila, Urad UJP Ljubljana (v nadaljevanju: TRR) do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta.
24. Obveščanje o izboru
Komisija opravi pregled popolnih vlog. Vloge, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, komisija oceni na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (seznam) upravičencev do sredstev in ga predloži direktorju SPIRIT Slovenija ali osebi, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Direktor SPIRIT Slovenija ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, s sklepom odloči o izboru in dodelitvi sredstev. V obrazložitvi sklepa o dodelitvi sredstev mora utemeljiti svojo odločitev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni s sklepom predvidoma v roku štirideset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Pritožba zoper sklep SPIRIT Slovenija ni dovoljena. Prijavitelj lahko zoper sklep vloži upravni spor, kot ga predpisuje Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in 109/12, v nadaljevanju: ZUS) v roku 30 dni od vročitve sklepa skladno z razlogi iz 27. člena ZUS. Za obravnavo vložitev upravnega spora je po Zakonu o sodnih taksah, potrebno plačati sodno takso po taksni tarifi 6111, in sicer v višini 148 EUR. Vložen spor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Predmet spora ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija ter ministrstva. Upravičenci s sprejemom sofinanciranja sprejmejo tudi vključitev na seznam operacij, ki je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.
25. Dostopnost besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.
26. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: forumi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini – vprašanje«.
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato morajo biti prijavitelji pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne skrivajo morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost