Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

Ob-1079/17, Stran 133
Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, na podlagi sklepa uprave družbe z dne 9. januarja 2017 objavljajo
javni razpis 
za oddajo ponudb za gradnjo objekta »Termalia II« 
Ime in sedež investitorja: Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, matična številka 5090822, ID za DDV SI26743922.
Predmet ponudbe:
– izgradnja objekta »Termalia II«;
– dobava in montaža opreme;
– koordinacija del, ki jih bo na objektu izvajal investitor ali drug izvajalec.
Izgradnja objekta obsega vsa dela, potrebna za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo obstoječega objekta, dokončanje, predajo in obratovanje objekta ter dobavo in montažo opreme.
Ciljna vrednost del: 7.000.000,00 EUR.
Z oddajo ponudbe na podlagi tega vabila se ponudnik strinja s pogoji iz navodil za izdelavo ponudbe in posebnim pogojem, da bo kot izbrani najugodnejši ponudnik sklenil gradbeno pogodbo po načelu »ključ v roke« in »fiksna cena« in zgradil objekt ter dobavil in montiral opremo skladno s projektno in upravno dokumentacijo.
Dokumentacijo za izdelavo ponudbe, ki obsega navodila za izdelavo ponudbe s prilogami, PZI projekte s popisi del v elektronski obliki lahko dvignete od 16. 1. 2017 od 11. ure naprej v tajništvu družbe, in sicer ob predhodnem plačilu nadomestila. Za vse potrebne informacije, navodila in pojasnila za izdelavo ponudbe smo na voljo vsak delavnik med 8.30 in 10. uro na sedežu družbe, pooblaščena oseba je Ivan Pelc, tel. 03/829-78-11, email: ivan.pelc@terme-olimia.com. Nadomestilo za navedeno dokumentacijo v višini 1.000,00 EUR + DDV je treba poravnati pred dvigom dokumentacije na transakcijski račun investitorja št.: SI56 02234-0010397381.
Predvideni roki:
I. faza (novogradnja):
Pričetek del: 5. 3. 2017
Dokončanje vseh del: 30. 9. 2017
Tehnični pregled: 5. 10. 2017
Kvalitetni pregled pred izročitvijo objekta investitorju: 8. 10. 2017
Pridobitev uporabnega dovoljenja: 20. 10. 2017
Izročitev objekta investitorju: 24. 10. 2017
Otvoritev objekta: 25. 10. 2017.
II. faza (rekonstrukcija):
Pričetek del: 1. 2. 2018
Dokončanje vseh del: 30. 5. 2018
Tehnični pregled: 5. 6. 2018
Kvalitetni pregled pred izročitvijo objekta investitorju: 8. 6. 2018
Pridobitev uporabnega dovoljenja: 20. 6. 2018
Izročitev objekta investitorju: 21. 6. 2018
Otvoritev objekta: 22. 6. 2018.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje del;
– ponujeni rok za izvedbo del;
– reference za objekte podobnega obsega in vrednosti;
– cena;
– plačilni pogoji;
– jamčevalni in garancijski roki;
– boniteta in
– ostale ugodnosti.
Vrstni red navedenih meril ni v korelaciji s pomembnostjo teh meril. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo zagotovil kvalitetno izgradnjo objekta v najkrajšem optimalnem tehnološkem roku in ki bo lahko ponudil ugodnejše plačilne pogoje, kot so določeni v dokumentaciji.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 10. 2. 2017 do 12. ure na naslov Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek, v tajništvo investitorja.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako »Ponudba za objekt Termalia II – ne odpiraj«.
Opcija ponudbe ne sme biti krajša od 60 dni od dneva oddaje ponudbe.
Investitor ima pravico, da po prejemu ponudb po lastni presoji in odločitvi vse ali zgolj nekatere ponudnike povabi na razgovor.
Investitor bo najugodnejšega ponudnika izbral predvidoma do 25. 2. 2017.
Investitor ni zavezan sprejeti nobene ponudbe in v zvezi s tem razpisom do ponudnikov ne prevzema in nima nobenih obveznosti. Vsak ponudnik sam nosi stroške priprave in sestave ponudbe.
Terme Olimia d.d.