Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

61. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, stran 169.

61. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, sklenjen na Dunaju 28. marca 2017.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v slovenskem jeziku glasi*:
* Besedilo sporazuma v angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST IN KOMISIJO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE ZA JEDRSKO VARNOST O IZMENJAVI TEHNIČNIH INFORMACIJ IN SODELOVANJU NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV) in Komisija Združenih držav Amerike za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: USNRC), v nadaljevanju skupaj imenovani pogodbenici, sta se
glede na to, da sta podobno že sodelovali v skladu s pogoji petletnega sporazuma o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, podpisanega v Ljubljani 6. decembra 1993;
glede na to, da sta to sodelovanje prvič obnovili za pet let 29. aprila 1999 z začetkom veljavnosti 1. novembra 1999 in ponovno 1. julija 2006,
glede na to, da sta to sodelovanje nazadnje obnovili za pet let 4. aprila 2011 z začetkom veljavnosti 24. aprila 2012,
glede na obojestranski interes za nadaljnjo izmenjavo informacij o predpisih in standardih, ki jih njune organizacije zahtevajo ali priporočajo za urejanje varnosti, varovanja in vpliva jedrskih objektov na okolje, ter
ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije med Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo in Združenimi državami Amerike, sklenjenega v Bruslju 7. novembra 1995,
dogovorili:
I. PODROČJE UPORABE SPORAZUMA 
A. Izmenjava tehničnih informacij
Če pogodbenicama zakoni, drugi predpisi in programske usmeritve obeh držav dovoljujejo, pogodbenici nadaljujeta z izmenjavo naslednjih vrst tehničnih informacij, ki niso tajne in se nanašajo na urejanje jedrske varnosti, varovanje, ravnanje z radioaktivnimi odpadki, radiološko varnost, vpliv določenih jedrskih energetskih objektov na okolje in programe raziskav na področju jedrske varnosti:
1. tematskih poročil o varnosti, varovanju, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, o radiološki varnosti in vplivih na okolje, ki jih pripravi ena od pogodbenic ali se pripravijo zanjo kot podlaga ali podpora pri odločanju glede predpisov in politike;
2. dokumentov v zvezi s pomembnejšimi dejanji pri izdajanju dovoljenj in v zvezi z varnostnimi in okoljskimi odločitvami, ki vplivajo na jedrske objekte;
3. podrobnih dokumentov, ki opisujejo postopek USNRC za izdajo dovoljenj in predpisov za nekatere ameriške objekte, za katere URSJV meni, da so podobni objektom, ki so zgrajeni ali načrtovani v Sloveniji, in enakovrednih dokumentov za take objekte v pristojnosti URSJV;
4. informacij na področju raziskav o varnosti reaktorjev, ki jih imata pogodbenici pravico razkriti in so last pogodbenice ali pa so ji dane na voljo, vključno z informacijami o varnosti lahkovodnih reaktorjev s tehničnih področij iz dodatkov A in B, ki sta kot priloga sestavni del tega sporazuma. Za sodelovanje na teh razčlenjenih raziskovalnih področjih je lahko potreben poseben sporazum, če tako določijo raziskovalne organizacije ene ali obeh pogodbenic. Vsaka pogodbenica nemudoma pošlje drugi pogodbenici informacije, ki se nanašajo na izsledke raziskav in jih je treba takoj obravnavati zaradi javne varnosti, skupaj z navedbo pomembnih posledic;
5. poročil o izkušnjah pri obratovanju, kot so poročila o jedrskih nezgodah, nesrečah in zaustavitvah, ter zbirk zgodovinskih podatkov o zanesljivosti sestavnih delov in sistemov;
6. postopkov za urejanje jedrske varnosti, varovanja, ravnanja z radioaktivnimi odpadki, radiološke varnosti in za oceno vpliva jedrskih objektov na okolje;
7. takojšnjih obvestil o pomembnih dogodkih, kot so resne obratovalne nezgode, zaustavitve reaktorjev po odločitvi vlade in nastajajoče tehnične težave, ki so v neposrednem interesu pogodbenic.
B. Sodelovanje pri raziskavah na področju jedrske varnosti
Pogoji za sodelovanje pri skupnih programih in projektih raziskav na področju jedrske varnosti in razvoja ali programih in projektih, pri katerih so dejavnosti razdeljene med pogodbenici, vključno z uporabo preizkuševalnih naprav in/ali računalniških programov v lasti ene ali druge pogodbenice, se preučijo za vsak primer posebej in se lahko uredijo s posebnim sporazumom, če raziskovalne organizacije ene pogodbenice ali obeh pogodbenic menijo, da je to potrebno. Kadar pogoji za sodelovanje niso določeni s posebnim sporazumom, se lahko določijo z izmenjavo pisem med pogodbenicama ali raziskovalnimi organizacijami, pri čemer zanje veljajo pogoji iz tega sporazuma. Tehnična področja, ki se opredelijo s tako izmenjavo pisem, se lahko pozneje z medsebojnim soglasjem pogodbenic spremenijo.
C. Usposabljanje in napotitve
USNRC sodeluje z URSJV pri izmenjavi izkušenj in zagotavljanju usposabljanja za osebje URSJV za varnost in varovanje v okviru razpoložljivih virov in glede na razpoložljivost dodeljenih sredstev. Občasna napotitev osebja pogodbenice v organizacijo druge pogodbenice se obravnava za vsak primer posebej in se praviloma uredi s posebnim sporazumom med pogodbenicama ali raziskovalnimi organizacijami. Če ni dogovorjeno drugače, stroške plač, dnevnic in potne stroške udeležencev plača pogodbenica, ki te stroške ima. Značilne, vendar ne nujno izključne vrste takega usposabljanja in pridobivanja izkušenj, so:
1. inšpektorji, ki jih določi URSJV, spremljajo inšpektorje USNRC na inšpekcijskih obiskih v zvezi z delovanjem in gradnjo reaktorjev v Združenih državah Amerike, in tudi na izčrpnih informativnih sestankih v regionalnih inšpekcijskih uradih USNRC;
2. udeležba uslužbencev URSJV na tečajih usposabljanja za osebje USNRC;
3. napotitev strokovnjakov URSJV na delo z osebjem USNRC zaradi opravljanja nalog USNRC in pridobivanja izkušenj pri delu za obdobje, ki ga določita pogodbenici;
4. napotitve uslužbencev URSJV na usposabljanje v okviru programa za nadzor sevanja v Združenih državah Amerike.
D. Sodelovanje ob izrednih jedrskih dogodkih
Ob večji jedrski nezgodi ali nesreči v Sloveniji v jedrski elektrarni, ki so jo dobavile Združene države, si USNRC v okviru zakonskih pooblastil in razpoložljivih virov na prošnjo URSJV prizadeva zagotoviti tehnično svetovanje in pomoč. USNRC in URSJV se o vrsti in obsegu takega svetovanja in pomoči dogovorita v vsakem primeru posebej. Če ni drugače dogovorjeno, vse stroške posebnega svetovanja in pomoči, ki ju zagotovi USNRC po tem odstavku, krije URSJV.
II. IZVAJANJE
A. Po tem sporazumu se informacije izmenjujejo s pismi, poročili in drugimi dokumenti ter obiski in sestanki, ki se vnaprej določijo za vsak primer posebej. Pogodbenici se dogovorita o rednih sestankih, da pregledata izmenjavo informacij in sodelovanje po tem sporazumu, predlagata spremembe določb tega sporazuma in obravnavata teme s področja sodelovanja. O času, kraju in dnevnem redu sestankov se pogodbenici dogovorita vnaprej. Obiske po tem sporazumu, vključno z njihovimi programi, predhodno odobrita skrbnika iz oddelka B poglavja II.
B. Vsaka pogodbenica imenuje skrbnika, ki usklajuje njeno sodelovanje pri celotni izmenjavi po tem sporazumu. Skrbnika prejmeta vse dokumente, ki se izmenjajo, vključno s kopijami pisem, razen če ni dogovorjeno drugače. V skladu s pogoji izmenjave sta skrbnika odgovorna za določitev področja izmenjave, vključno z dogovorom o določitvi jedrskih energetskih objektov v okviru izmenjave in posebnih dokumentov in standardov, ki jih je treba izmenjati. Imenuje se lahko tehnični koordinator ali več tehničnih koordinatorjev za neposredne stike za posamezna disciplinarna področja. Ti tehnični koordinatorji zagotovijo, da skrbnika prejmeta izvode vseh poslanih dokumentov. Namen teh podrobnih dogovorov je med drugim zagotoviti, da se doseže in vzdržuje razumno uravnotežena izmenjava, ki omogoča dostop do enakovrednih razpoložljivih informacij.
C. Skrbnika določita število izvodov izmenjanih dokumentov. K vsakemu dokumentu se priloži povzetek v angleščini z največ 250 besedami, ki opisuje področje in vsebino dokumenta.
D. Za uporabo vseh informacij, ki se izmenjajo ali pošljejo po tem sporazumu, je odgovorna pogodbenica prejemnica; pogodbenica, ki informacije pošilja, ne jamči za primernost teh informacij za katero koli uporabo.
E. Ob upoštevanju, da pogodbenici tega sporazuma nekaterih informacij, ki jih zajema ta sporazum, nimata, imajo pa jih drugi državni organi pogodbenic, vsaka pogodbenica kar najbolj pomaga drugi pogodbenici pri organiziranju obiskov in poizvedbah v zvezi s temi informacijami pri ustreznih državnih organih. Navedeno drugih državnih organov ne zavezuje k zagotavljanju teh informacij ali sprejemu takih obiskovalcev.
III.  IZMENJAVA IN UPORABA INFORMACIJ 
A. Splošno
Pogodbenici podpirata največje mogoče širjenje informacij, ki se zagotovijo ali izmenjajo po tem sporazumu, ob upoštevanju zahtev notranje zakonodaje, predpisov in politik vsake pogodbenice in potrebe po varovanju lastniških informacij in drugih zaupnih ali pravno zaščitenih informacij ter določb priloge o pravicah intelektualne lastnine, ki je sestavni del tega sporazuma.
B. Pomen izrazov
1. Izraz "informacija" pomeni podatke s področja jedrske energije, ki se nanašajo na predpise, varnost, varovanje, ravnanje z radioaktivnimi odpadki, znanost ali tehniko in niso tajni, vključno z informacijami o rezultatih ali načinih ocenjevanja, raziskavah in katerem koli drugem znanju, ki se zagotovi, ustvari ali izmenja po tem sporazumu.
2. Izraz "lastniške informacije" pomeni informacije, ki so na voljo po tem sporazumu in vsebujejo poslovne skrivnosti ali druge pravno zaščitene ali zaupne poslovne informacije (zaradi katerih ima lahko oseba, ki te informacije ima, poslovno korist ali prednost pred tistimi, ki jih nimajo), ter lahko vključuje informacijo, ki:
a. jo kot zaupno poseduje imetnik;
b. je imetnik ni poslal drugim subjektom (vključno s pogodbenico prejemnico), razen pod pogojem, da se ohrani kot zaupna;
c. pogodbenici prejemnici ni na voljo iz drugega vira brez omejitev pri njenem nadaljnjem širjenju in
d. je pogodbenica prejemnica še nima.
3. Izraz "druge zaupne ali pravno zaščitene informacije" pomeni informacije, ki niso "lastniške informacije" in se pošiljajo ali prejmejo kot zaupne po tem sporazumu in so zavarovane pred javnim razkritjem na podlagi zakonodaje, predpisov ali politik države pogodbenice, ki te informacije zagotavlja.
C. Postopki označevanja lastniških informacij v obliki dokumentov
Pogodbenica, ki prejme lastniške informacije v obliki dokumentov v skladu s tem sporazumom, spoštuje njihovo zaupnost pod pogojem, da so te lastniške informacije jasno označene s tem (ali vsebinsko podobnim) omejevalnim opozorilom:
"Ta dokument vsebuje lastniške informacije, ki se pošiljajo kot zaupne po sporazumu z dne _________ 2017 med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost in se ne bodo širile zunaj teh organizacij, njunih svetovalcev, pogodbenikov in imetnikov dovoljenj ali ustreznih organov in institucij Vlade Republike Slovenije in Vlade Združenih držav Amerike brez predhodne pisne odobritve (ime pogodbenice pošiljateljice). To opozorilo se navede na vsaki strani vsakega izvoda tega dokumenta ali njegovega dela. Te omejitve samodejno prenehajo, ko imetnik razkrije lastniške informacije brez omejitev."
Pogodbenici tega sporazuma to omejevalno opozorilo spoštujeta. Lastniške informacije, ki so označene z omejevalnim opozorilom, se brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice pošiljateljice ne objavijo ali drugače širijo na način, ki ni naveden v tem sporazumu ali je v nasprotju z njegovimi pogoji. Lastniških informacij, označenih z omejevalnim opozorilom, pogodbenica prejemnica ali njeni pogodbeniki in svetovalci ne uporabljajo za poslovne namene brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice pošiljateljice.
D. Širjenje lastniških informacij v obliki dokumenta
1. Načeloma lahko pogodbenica prejemnica lastniške informacije, prejete po tem sporazumu, brez predhodnega soglasja širi svojim osebam ali zaposlenim in ustreznim državnim organom in institucijam v državi pogodbenice prejemnice pod pogojem, da:
a. se tako širjenje opravi za vsak primer posebej in
b. so te lastniške informacije označene z omejevalnim opozorilom iz oddelka C poglavja III tega sporazuma.
2. Pogodbenica prejemnica lahko lastniške informacije, prejete po tem sporazumu, brez predhodnega soglasja širi svojim pogodbenikom in svetovalcem, ki so v zemljepisnih mejah države te pogodbenice, pod pogojem, da:
a. te lastniške informacije ti pogodbeniki in svetovalci uporabijo le za delo v okviru svojih pogodb s pogodbenico prejemnico, ki se nanaša na vsebino lastniških informacij, in jih ne uporabijo za nobene zasebne poslovne namene;
b. se informacije na podlagi vsakega primera posebej širijo pogodbenikom in svetovalcem, ki so sklenili sporazum o nerazkritju podatkov, in
c. so te lastniške informacije označene z omejevalnim opozorilom iz oddelka C poglavja III tega sporazuma.
3. Pogodbenica prejemnica lahko ob predhodnem pisnem soglasju pogodbenice, ki pošilja lastniške informacije po tem sporazumu, te lastniške informacije širi bolj, kot je sicer dovoljeno pod pogoji iz tega sporazuma. Pogodbenici si prizadevata za odobritev takega soglasja v obsegu, ki ga dovoljujejo njuna notranja zakonodaja, predpisi in politike, pod pogojem, da:
a. so subjekti, ki prejmejo lastniške informacije po tretjem odstavku oddelka D poglavja III tega sporazuma, vključno z domačimi organizacijami, ki imajo odobritev ali dovoljenje pogodbenice prejemnice, da gradijo ali upravljajo objekte za proizvodnjo ali uporabo jedrske energije ali uporabljajo jedrske snovi ali vire sevanja, sklenili sporazum o nerazkritju podatkov;
b. subjekti, ki prejmejo lastniške informacije po tretjem odstavku oddelka D poglavja III tega sporazuma, vključno z domačimi organizacijami, ki imajo odobritev ali dovoljenje pogodbenice prejemnice, da gradijo ali upravljajo objekte za proizvodnjo ali uporabo jedrske energije, teh lastniških informacij ne uporabljajo za nobene zasebne poslovne namene in
c. se subjekti, ki so domače organizacije z odobritvijo ali dovoljenjem pogodbenice prejemnice in prejmejo lastniške informacije po tretjem odstavku oddelka D poglavja III tega sporazuma, strinjajo, da se lastniške informacije uporabljajo le za dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu s pogoji svoje posebne odobritve ali dovoljenja.
E. Postopki označevanja drugih zaupnih ali pravno zaščitenih informacij v obliki dokumentov
Pogodbenica, ki po tem sporazumu prejme druge zaupne ali pravno zaščitene informacije, spoštuje njihovo zaupnost, če so te informacije jasno označene kot zaupne ali pravno zaščitene in jih spremlja izjava, da:
1. je vlada ali pogodbenica pošiljateljica informacije zavarovala pred javnim razkritjem in
2. se informacije pošiljajo pod pogojem, da se ohranijo kot zaupne.
F. Širjenje drugih zaupnih ali pravno zaščitenih informacij v obliki dokumentov
Druge zaupne ali pravno zaščitene informacije se lahko širijo tako, kot je navedeno v oddelku D poglavja III »širjenje lastniških informacij v obliki dokumentov«.
G. Lastniške informacije, ki niso v obliki dokumentov, ali druge zaupne ali pravno zaščitene informacije
Lastniške informacije, ki niso v obliki dokumentov, ali druge zaupne ali pravno zaščitene informacije, ki se zagotovijo na seminarjih in drugih srečanjih, organiziranih po tem sporazumu, ali informacije, ki izhajajo iz napotitev osebja, uporabe objektov ali skupnih projektov, pogodbenice obravnavajo v skladu z načeli, določenimi za informacije v obliki dokumentov v tem sporazumu, vendar pod pogojem, da pogodbenica, ki sporoča take lastniške informacije ali druge zaupne ali pravno zaščitene informacije, prejemnika obvesti o zaupnosti sporočenih informacij.
H. Posvetovanja
Če pogodbenica iz katerega koli razloga meni ali se zanjo upravičeno pričakuje, da ne bo mogla ravnati v skladu z določbami tega sporazuma o neširjenju informacij, o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se nato posvetujeta o ustreznih ukrepih.
I. Drugo
Nobena določba tega sporazuma pogodbenici ne preprečuje uporabe ali širjenja informacij, ki jih prejme brez omejitev iz virov zunaj tega sporazuma.
IV. KONČNE DOLOČBE 
A. Nobena določba tega sporazuma od pogodbenice ne zahteva, da sprejme kakršen koli ukrep, ki ne bi bil v skladu z njeno zakonodajo, njenimi predpisi ali programskimi usmeritvami. Ob kakršnem koli neskladju med pogoji tega sporazuma in zakonodajo, predpisi ali programskimi usmeritvami pogodbenic se pogodbenici posvetujeta, preden kakor koli ukrepata. Po tem sporazumu se ne izmenjajo nobene jedrske informacije v zvezi s tehnologijami, ki bi se lahko uporabljale za širjenje jedrskega orožja.
B. Če ni dogovorjeno drugače, je za vse stroške, ki nastanejo zaradi sodelovanja po tem sporazumu, odgovorna pogodbenica, ki te stroške ima. Sposobnost pogodbenic, da izpolnijo svoje obveznosti, je odvisna od sredstev, ki jih dodelijo ustrezni državni organi, ter zakonodaje, predpisov in politik, ki veljajo za pogodbenici.
C. Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z zakonodajo in predpisi pogodbenic ob upoštevanju članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti za jedrsko energijo in obveznosti, ki izhajajo iz njega. Ob neskladju med določbami tega sporazuma in določbami prava Euratom prevladajo slednje. Pogodbenici kakršen koli spor ali vprašanja med njima v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma rešujeta z medsebojnim dogovorom.
D. Ta sporazum začne veljati z dnem zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so končani njuni notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.Ob upoštevanju oddelka E tega poglavja ta sporazum velja pet let. Lahko se podaljša za nadaljnje obdobje s pisnim dogovorom med pogodbenicama. Ko sporazum začne veljati, nadomesti predhodni sporazum.
E. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove s pisnim obvestilom drugi pogodbenici 180 dni pred nameravanim dnem odpovedi.
SKLENJENO na Dunaju, dne 28. marca 2017 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA UPRAVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA JEDRSKO VARNOST: 
 
Andrej Stritar l.r.
direktor
ZA KOMISIJO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
ZA JEDRSKO VARNOST: 
 
Kristine L. Svinicki l.r.
predsednica
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za okolje.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-28/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-1811-0095
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik