Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3780. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (RZ2016), stran 11889.

  
Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. decembra 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (RZ2016) 
(1) Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2016.
(2) Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2016 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2016, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter realizaciji v tem letu.
Št. 411-03/17-1/9
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EPA 2257-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik