Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3694. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2018, stran 11534.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 (popr.) 101/13, 55/15 in 96/15) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je župan Občine Tišina sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 (popr.) 101/13, 55/15 in 96/15) v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tišina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/26, 3/17 in 14/17); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Proračun 
januar–marec 
2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)
421.124
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
409.508
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
273.012
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
258.863
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
9.693
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
4.455
706
DRUGI DAVKI
  0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
136.496
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
11.617
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
544
712
DENARNE KAZNI 
  100
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
103.199
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
21.037
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
858
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
 
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
 
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
  858
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
 
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
 
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
10.757
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
10.757
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
 
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
516.604
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
271.369
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
68.693
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
10.865
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
189.965
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
733
409
SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
1.113
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
234.017
410
SUBVENCIJE
  8.786 
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
156.318
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
2.840
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
66.074
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
11.218
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.218
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFER
 0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.)
–95.480
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
 
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
 
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
24.520
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
24.520
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–120.000
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–24.520
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
95.480
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2017
120.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2018 oziroma najpozneje do 31. marca 2018.
Tišina, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.