Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3690. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2018, stran 11531.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., in 101/13), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), Odloka o rebalansu 1 Občine Šentrupert za leto 2017 (Uradni list RS, št. 43/17, Odloka o rebalansu 2 Občine Šentrupert za leto 2017 (Uradni list RS, št. 69/17) je župan Občine Šentrupert dne 18. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občne Šentrupert (v nadaljevanju občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
Če proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja se obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) ter Odloka o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017 v nadaljevanju: odlok o proračunu.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2017.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
479.814,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
473.356,59
70
DAVČNI PRIHODKI
440.305,60
700 Davki na dohodek in dobiček
434.551,00
703 Davki na premoženje
7.238,80
704 Domači davki na blago in storitve
–899,13
706 Drugi davki 
–585,07
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
33.050,99
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
426,74
711 Takse in pristojbine 
558,14
712 Globe in druge denarne kazni 
80,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.613,69
714 Drugi nedavčni prihodki 
19.372,42
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
6.457,63
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
6.457,63
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
481.747,,85
40
TEKOČI ODHODKI 
295.744,40
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
41.168,41
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.210,53
402 Izdatki za blago in storitve 
234.251,76
403 Plačila domačih obresti 
11.113,76
41
TEKOČI TRANSFERI 
153.154,23
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
115.873,03
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
0,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
37.281,20
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
32.159,84
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
32.159,84
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
689,32
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
689,32
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.933,63
III/I.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403 – 404)
9.180,13
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
24.457,90
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
210.000,00
50
ZADOLŽEVANJE 
210.000,00
500 Domače zadolževanje 
210.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
248.413,30
55
ODPLAČILA DOLGA
248.413,30
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–40.346,93
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.933,63
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
40.346,93
9009 Splošni sklad za druge
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (www.sentrupert.si).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne pome povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0007/2017
Šentrupert, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.