Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3689. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2018, stran 11530.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je župan Občine Šalovci dne 15. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
666.786
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
660.901
70
DAVČNI PRIHODKI
650.584
700 Davki na dohodek in dobiček
281.333
703 Davki na premoženje
17.501
704 Domači davki na blago in storitve
352.140
706 Drugi davki
–390
71
NEDAVČNI PRIHODKI
10.317
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7.713
711 Takse in pristojbine
306
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
2.298
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.885
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.885
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
598.215
40
TEKOČI ODHODKI
203.931
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
25.497
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.121
402 Izdatki za blago in storitve
170.650
403 Plačila domačih obresti
3.286
409 Rezerve
377
41
TEKOČI TRANSFERI
103.138
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
71.433
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3.046
413 Drugi tekoči domači transferi
28.659
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
291.093
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
291.093
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
68.571
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
874
440 Dana posojila
874
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–874
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
15.000
55
ODPLAČILA DOLGA
15.000
550 Odplačila domačega dolga
15.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
52.697
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–15.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–68.571
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-147/2017-1
Šalovci, dne 15. decembra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.