Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3687. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Bezovnik, stran 11529.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek, 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Bezovnik 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Slovenske Konjice začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na delu območja UN 1/032, ki je opredeljeno kot CU in je za predvideno gradnjo individualne stanovanjske hiše potrebno sprejeti OPPN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju ZPNačrt) in sprejet OPN Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje obravnave leži v starem delu mesta Slovenske Konjice ob Škalski cesti. Kmetijska dejavnost se je opustila. Obstoječi hlev z gospodarskim poslopjem ob stanovanjski hiši bi se porušil in zgradila bi se nova stanovanjska hiša.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
Območje akta se nanaša na parcele številka 1922, 204/6, 208/2 in 208/12 k.o. 1115 Slovenske Konjice in okoliške za ureditev dovoza ter komunalne opreme.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v tridesetih dneh po pridobitvi smernic. Sprejem predloga akta je predviden v roku šest mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– JKP Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
– TELEKOM Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje
– PETROL Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
– ISTRABENZ PLINI d.o.o. Koper, Plinarniška 1, 3000 Celje
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
– Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
7. člen 
(financiranje prostorskega akta) 
Prostorski akt financira naročnik.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0041/2017
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.